2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Pidämme tärkeänä lisätä korkeakouluyhteisömme pedagogista ja kansainvälisyysosaamista, syventää työelämäyhteyksiä ja sidosryhmäyhteistyötä. Olemme kehittäneet uusia toimintamalleja vauhdittamaan etenemistä kohti tavoitteitamme.

Kehittävät ja innostavat oppijakeskeiset toimintamallit

Tavoitteemme on lisätä oppijakeskeisyyttä ja jatkuvan oppimisen tarjontaa. Lähtökohtana on, että opiskelija voi kehittää osaamistaan joustavasti valitsemalla moduuleja tai opiskelemalla laajempia kokonaisuuksia. Kannustamme opiskelijoitamme luovaan ajatteluun. Tavoitteenamme on, että jokainen opiskelija perehtyy innovaatioihin. Esimerkkinä tämänkaltaisesta opintojaksosta on Innovoidaan yhdessä -opintojakso, jonka suorittavat kaikki opiskelijat.

Opettajia kannustamme uudenlaisiin kokeiluihin OPStart tulevaisuuteen -kilpailuilla ja jatkuvasti auki olevalla Proof of Concept (PoC) -resurssihaulla (ks. luku 1.4 ja 5). PedaComp-prosessilla olemme lisänneet tietoisuutta henkilöstön pedagogisesta osaamisesta ja kehittämistarpeista (ks. luku 1.1 ja 3.4). Toimintamallit ovat vielä aika uusia ja tuemme niiden vakiintumista.

PoC (Proof  of Concept) -rahoituksella tuemme sekä henkilöstön että opiskelijoiden uudenlaisten ideoiden testaamista. Lisäksi Oamkin koordinoimissa Kickstart-liikeideakilpailussa ja Startup Weekendissä opiskelijoillamme on mahdollisuus kilpailla liikeideoilla. 

TKI-toiminta uudistaa teknologioita ja toimintamalleja

TKI-hankkeissa työskentelee hankehenkilöstöä ja opettajia. Tavoitteemme on, että hankkeissa syntyvä uusi tieto vahvistaa opettajien ammattitaitoa. Hanketyössä syntyneitä sisältöjä pitää jatkossa hyödyntää nykyistä laajemmin opetuksessa. Myös opiskelijoiden määrää hankkeissa tulee lisätä tarjoamalla heille mahdollisuuksia esimerkiksi työharjoitteluihin ja opinnäytetöihin.

Olemme verkottuneet alueelliseen ja kansainväliseen toimintaympäristöömme. Yhteistyössä ekosysteemitoimijoiden kanssa parannamme koulutuksen työelämäläheisyyttä ja TKI-toimintaa. Elinkeinoelämän alueellista uudistumista tuemme painoaloihimme liittyvillä hankkeilla. Nämä hankkeet

  • edistävät uusien start up -yritysten syntymistä
  • luovat yhteistyömalleja alueellisten uutta liiketoimintaa synnyttävien toimijoiden välille
  • hyödyntävät vihreän siirtymän mahdollisuuksia
  • ovat vastanneet koronapandemian yrityksille aiheuttamiin haasteisiin.

Olemme tunnettu kumppani hanketoimijoille, mutta olemme tunnistaneet, että hanketoimintaan on saatava lisää yrityksiä mukaan yhteistyöhön kanssamme.

Verkostot kokoavat toimijat yhteen

TKI:n ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuus edellyttää meiltä aktiivista osallistumista eri tapahtumiin ja toimintaa eri foorumeilla, esimerkkinä Oulu2026. Pidämme tärkeänä sitä, että hankkeita tehdään alueellisissa verkostoissa.

Oulu Innovation Alliance (OIA) -innovaatioverkostoon osallistuu lisäksemme muita alueen merkittäviä toimijoita, esimerkiksi Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, OSAO, Luke, VTT, Pohde ja Technopolis. Yhteistyö on tuottanut rahoituksia, onnistuneita hankkeita ja arvokkaita verkostoja alueen toimijoille. OIA:n visio on rakentaa Oulusta Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi. Johdamme Oulun startup-ekosysteemin koordinaatioryhmää.

Olemme mukana UP University -konsortiossa, jossa on tavoitteena uudistaa opetusta ja TKI-työtä sekä opiskelijoiden joustavia mahdollisuuksia suorittaa osia opinnoistaan ulkomaisissa korkeakouluissa. Konsortiossa tavoittelemme samalla Europan komission kilpailuttamaa Eurooppa-yliopisto-statusta.

Kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien työllistyminen alueelle on haasteellista.  Helpotamme yritysten ja opiskelijoiden kohtaamista sekä kehitämme työharjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen tukimuotoja yhdessä yritysten kanssa. Tätä työtä olemme tehneet Oulu Talent Hub -hankkeessa. Tällä hetkellä jatkamme toimintaa Oamkin ja Oulun yliopiston yhteisen urapalvelukeskuksen,  Career Centren ja Oulun kaupungin perustaman kv-palveluiden keskuksen International House Oulu kautta. SIMHE Oamk ohjaa ja kouluttaa maahanmuuttajia, jotta opiskelu korkeakoulussa ja työllistyminen Suomessa helpottuisi.

Kumppanuusmalli perustuu yhteistyösopimukseen

Kumppanuusmallimme perustuu yhteistyöhön, joka tuottaa molemminpuolisesti lisäarvoa. Arvioimme kumppanuuksiamme koulutus- ja TKI-toimintamme näkökulmista. Tällä hetkellä meillä on valitut noin 30 kumppanuutta. Rajattu lukumäärä mahdollistaa laadukkaan yhteistyön.

Nykyinen kumppaniverkostomme on syntynyt vuosien mittaan ja rakentunut koulutukseen liittyvän yhteistoiminnan pohjalta. Lisäksi meillä on laaja yhteistyöverkosto, joista voi syntyä uusia kumppanuuksia.

Laadimme kumppaneiden kanssa vuosikohtaisen toimintasuunnitelman, jonka toteutumista arvioimme vuosittain. Jokaiselle kumppanille on nimetty Oamkista yhteyshenkilöt, joiden työtä tuemme koulutuksilla sekä kehittämällä työvälineitä. Yhteyshenkilöt muodostavat tiimin, jonka toimintaa ohjaa ja tukee sidosryhmäyhteistyöstä vastaava kehittämispäällikkö. Yhteyshenkilöt käyttävät Microsoft Dynamicsin CRM-järjestelmää, jonka hyödyntäminen on tässä vaiheessa aloitettu. Tavoitteena on tehdä kumppaniyhteistyö näkyväksi käyttäjille.

Olemme kehittäneet sidosryhmäyhteistyötä ja toimintamallia ohjatusti henkilöstöä osallistamalla. Yli vuoden kestäneen kehittämisprosessin aikana on järjestetty yli 20 kokoontumista, kaksi toiminnallista työpajaa sekä useita koulutustilaisuuksia.

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Opiskelijoillamme on mahdollisuudet kehittää omia yritysideoitaan, tukena ovat esimerkiksi yrityshautomotoiminta ja PoC-rahoitus, jonka olemme aloittaneet ensimmäisten joukossa Suomessa. Kumppanuustyötä on kehitettävä pitkäjänteisesti. Vastuuhenkilöitä on tuettava ja koulutettava.
Olemme verkostoituneet alueen ekosysteemiin. Olemme esimerkiksi mukana Oulun Innovaatioallianssissa. CRM-työkalun hyödyntäminen on aloitettu, ja se on saatava tehokkaasti käyttöön.
Olemme kehittäneet sidosryhmäyhteistyötä ja toimintamallia ohjatusti henkilöstöä osallistamalla. Hanketyössä syntyneitä sisältöjä pitää jatkossa hyödyntää nykyistä laajemmin opetuksessa. Myös opiskelijoita on saatava nykyistä enemmän mukaan TKI-hankkeisiin.