1.2 Genomförande av utbildning

Assessment of the audit team

Ansvar för undervisningen och bedömningen

Ansvaret för undervisningens och bedömningens utformning är tydligt delegerad till de enskilda lärarna, och fastställs inom ramen för en dialog (utförandeplaner) med de utbildningsansvariga. Den utbildningsansvarige har helhets- och kvalitetsansvar för respektive utbildning. Auditeringsgruppen uppfattar att det finns en stor variationsrikedom av undervisningsformer, samt att det pågår kvalificerade pedagogiska samtal lärarna emellan. Det är berömvärt att Novia har hållit fast vid kravet på 60 studiepoäng högskolepedagogik för lärare trots att kravet inte längre finns i lagstiftningen.

Studerandes upplevelser av undervisningen

Auditeringsgruppen har tagit del av de studerandes egna berättelser om undervisningen som en del av platsbesöket. I de studerandes upplevelser framhävs deras aktiva roll i den egna lärprocessen, ett gott stöd för studier och lärande, möjligheter till flexibla studievägar och ändamålsenliga lärmiljöer som bekräftar ett studerandecentrerat perspektiv i utbildningen. Återkommande teman om vad som fungerat bra var:

 • lärprocesserna där de studerande tar en aktiv roll och får testa sina gränser och riktigt anstränga sig och känna att deras kompetens utvecklas,
 • att det man lär sig har koppling både till teori och till verklighet och man vet att det är relevant för yrkesrollen,
 • att lärare är ämneskunniga med egna erfarenheter av och insikt i yrket och arbetslivet,
 • att lärarna är tillgängliga och visar entusiasm,
 • personlig relation med lärare och i klasserna,
 • både stöd och respons från lärare,
 • en bra mix av att arbeta självständigt och samarbeta med studiekamrater,
 • att utveckla kompetens att arbeta på tre språk,
 • praktiska moment, meningsfulla praktikperioder, studiebesök och verksamhetsbesök, etc.,
 • möjligheterna till flexibilitet i utbildningen, samt
 • bra utrymmen (speciellt nämndes Jakobstad och Alere).

De uppskattade kopplingarna till arbetslivet genomförs på många olika sätt, som t.ex. genom omfattande deltagande av yrkesverksamma timlärare, genom praktik och examensarbeten förlagda till arbetslivet då lärarna åker ut och besöker de studerande. Inte minst de konstnärliga utbildningarna har mycket stark arbetslivskoppling, med fokus på att stödja de studerande att kunna etablera sig inom de konstnärliga branscherna.

Stöd till lärande och studerande

Lärare håller utvecklingssamtal med de studerande, två gånger under det första året, och därefter en gång per år. Auditeringsgruppen uppfattar det som en viktig rutin och ett fint exempel på hur de studerande får personlig kontakt med lärare. Här får de studerande ventilera sina prestationer och hur de har det, och eventuellt planera hur de ska komma ifatt. De studerande vet vart de ska vända sig för att få stöd av olika slag eller för att framföra synpunkter och förslag. De är också väl upplysta om möjligheter till flexibilitet över gränserna för kurser och läroplaner och hur de ska gå tillväga för att få tillgodoräkna kurser från tidigare.

Uppföljning av studietakten

Det sker en realtidsuppföljning av de för Novia viktiga finansieringsindikatorerna (examina, 55 sp). Denna uppföljning är kopplad till det att högskolan systematiskt följer upp studietakten och avbrott i studierna. Individuella fall följs upp av studiehandledaren eller den utbildningsansvarige. Även de personliga möten i vardagen mellan Novias personal och de studerande är av vikt för att följa upp studiegången och välbefinnandet hos de studerande.

Utvecklingsområden identifierade av studerande

När auditeringsgruppen bad de studerande om önskemål på förbättringar är genomgående teman:

 • feedback på uppgifter och på examinationer,
 • lärares koordinering med varandra, samt
 • planering av kurser och scheman samt information i god tid.

De ovannämnda teman har också framkommit i Studerandebarometern och i efterföljande åtgärdsplanerna för vissa utbildningar (se diskussionen i kapitel 1.3). Trots att det finns knappa lärarresurser uppmuntras högskolan att se över hur feedback på uppgifter och examination kunde vidareutvecklas. Det kan finnas goda möjligheter i vissa kurser att förbättra lärandet och stödja studerande i att utveckla sitt eget omdöme och förmåga att bedöma sitt eget arbete.