3.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen

Auditeringsgruppens bedömning

Osaamisen kehittämistä tuetaan monipuolisin käytäntein

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on nostettu strategiassa keskiöön: ”Osaavalla henkilöstöllämme on kyky jatkuvaan uudistumiseen, herkkyyttä kuunnella elinkeinoelämää sekä kykyä nähdä globaalin kehittymisen suuntaa”. Xamkissa tuetaan ja kannustetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Auditointivierailulla saatiin esimerkkejä erilaisista osaamisen kehittämisen menetelmistä kuten avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksojen ilmaisesta suorittamismahdollisuudesta, kattavasta kieltenopetuksesta, digitaitojen opetuksesta, opettajien työelämäjaksoista ja Xamk Leader –tapaamisista. Henkilöstön koulutusta edistetään kokoamalla koulutukset Staff Academy –kokonaisuudeksi. Osaamisen kartoittamiseksi ja tunnistamiseksi on otettu käyttöön uusia kokeilevia työkaluja (Skillhive), joiden hyödyntämisestä ei ole vielä näyttöä. Vuosittaista työyhteisön kehittämiskyselyä ja kehityskeskusteluita käytetään osaamisen kehittämistarpeiden kartoittamisessa ja tukemisessa. Yhteisen rekrytointijärjestelmän käyttöönotto on edistänyt yhdenmukaisen ja avoimen rekrytointiprosessien toteuttamista.

Opettajien osallistuminen TKI-toimintaan edistää sekä henkilöstön osaamisen kehittymistä, että strategisia päämääriä. Opettajilta saadun palautteen mukaan suurimpina esteinä ovat työajan varaaminen TKI-työlle työaikasuunnitelmissa (TAS), aikataulujen yhteensovittaminen opetuksen ja TKI-toiminnan kesken sekä riittämätön resursointi toteutukseen.

Työhyvinvointia edistetään systemaattisella seurannalla

Henkilöstön hyvinvointia kehitetään systemaattisesti arvojen mukaisesti: ”Huolehdimme siitä, että opiskelussa ja työssä on hyvä olla”. Hyvinvointia tuetaan monipuolisesti ja ennakoivasti ja sitä seurataan systemaattisesti työyhteisön kehittämiskyselyn sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän kyselyn tulosten pohjalta organisaation eri tasoilla sekä kehityskeskusteluissa. Muuttuvissa tilanteissa on joustavasti otettu käyttöön uusia toimintatapoja kuten verkkoaamukahvit, joiden avulla hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä on pystytty pitämään yllä poikkeusaikanakin.

Auditointiryhmä suosittelee, että Xamk jatkaa nykyistä hyvää työtään henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen varmistamiseksi, lisääntyvien tavoitteiden ja muuttuvien toimintatapojen keskellä.