4.1 TKI:n ja opetuksen yhteistyötä tukevat oppimisympäristöt

Auditeringsgruppens bedömning

Mahdollistava toimintakulttuuri tukee opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota

Opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyön kasvattaminen on yksi Xamkin strategisista tavoitteista: ”Valmennamme ja innostamme uuden oppimiseen ja tutkimiseen, yrittäjyyteen ja edelläkävijyyteen”. TKI-toiminnan ja oppimisympäristöjen moninaisuus ja toiminnan strategianmukaisuus ovat mahdollistaneet niiden kehittymisen ja antaneet vakautta ajassa kehittyville oppimisympäristöille, mikä on kestävän ja toimivan integraation lähtökohta. Tärkein elementti tässä onnistuneessa integraatiossa on auditointiryhmän näkemyksen mukaan Xamkin kehittävä ja mahdollistava toimintakulttuuri.

Auditointiaineiston perusteella Xamkin selkeänä vahvuutena näyttäytyy oppimisympäristöjen sekä TKI- toimijoiden ja opettajien välisen keskustelevan toimintakulttuurin synnyttämä kokonaisuus. Oppimisympäristöjä on rakennettu opetuksen ja TKI-toiminnan verkostossa pitkäjänteisesti vuodesta 2014. Tarjonta on runsasta ja monipuolista. Kokonaisuutena opetusta ja TKI-toimintaa integroivat oppimisympäristöt tuottavat Xamkille selkeää lisäarvoa. Xamkin osaamisperustaiset moduuliopetussuunnitelmat mahdollistavat TKI- ja työelämätoimeksiantojen integroimisen osaksi opetusta. Toimivat verkostot ja syntyneet yhteistyösuhteet tukevat opetusta ja TKI-toiminnan integraatiota siihen.

Auditointivierailulla tai itsearvioinnissa kansainvälistyminen ei tullut juurikaan esille opetuksen ja TKI-toiminnan integraation tai oppimisympäristöjen kehittämisen yhteydessä. Xamkissa on käynnistetty useita kehittämistoimia kansainvälisyyden edistämiseksi. Xamkin tulee määritellä kansainvälistymistavoitteet ja toimenpiteet myös oppimisympäristöjen sekä TKI-toiminnan ja opetuksen integraation kehittämiseen.

Opettajien mahdollisuuksia osallistua hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen on tuettava

Opettajien osallistuminen TKI-hankkeisiin hyödyttää kaikkia osapuolia. Xamkissa on toteutettu integraatiota muun muassa mahdollistamalla opettajien joustavia urajärjestelyjä, osa-aikaisuuksia ja työelämäjaksoja, jotka tukevat TKI-toiminnan ja opetuksen luonnollista yhteistyötä sekä opetuksen ja työelämän nivoutumista toisiinsa. Auditointiryhmä suosittelee kehittämään integraatiota siten, että se toteutuisi entistä systemaattisemmin ja mahdollistaisi opetushenkilöstön substanssiosaamisen kehittymisen. Hankkeisiin osallistuminen on tarpeen huomioida opettajien työaikasuunnitelmissa.

Vaikka TKI-toiminta on hyvin suunniteltua, toimintaympäristön vaatimukset haastavat Xamkin reagointikykyä. Esimerkiksi yritysmaailmassa toiminnan syklit ovat nopeita, ja yhteistyö edellyttää nopeaa henkilöstövoimavarojen suuntaamista Xamkissa.

Henkilöstö näkee kehittämisen pitkäjänteisenä

Osana auditointivierailua Xamkin opetus- ja TKI-henkilöstön edustajia osallistui TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistyötä tukevat oppimisympäristöt -työpajaan. TKI-toimintaa ja sen liittämistä oppimisympäristöihin on henkilöstön mukaan kehitetty pitkäjänteisesti ja prosessit ovat kehittyneet huomattavasti.

Opetus- ja TKI-henkilöstö nimesi työpajassa seuraavia vahvuuksia ja kehittämiskohteita:

Myönteiset vaikutukset opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen Myönteiset vaikutukset henkilöstön osaamisen kehittymiseen Haasteet/kehittämiskohteet
opiskelijoiden projektiosaamisen kehittyminen autenttisten projektien toteuttamisen ja työelämäpalautteen kautta opettajien yritysyhteistyöverkostojen laajeneminen ja syveneminen pedagogiset haasteet: yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen, monimuoto-opiskelijoiden integroiminen, geneeristen taitojen vahvistaminen
työelämässä tarvittavan osaamisen kehittyminen tiimiopettajuustaitojen kehittyminen tukitoimien vahvistaminen opiskelijoille yksilötasolla.
verkostoituminen ja sitä kautta harjoittelu- ja työpaikkojen löytyminen arviointiosaamisen monipuolistuminen TKI-osaajien riittävän pedagogisen kompetenssin varmistaminen ja opettajien riittävän TKI-osaamisen varmistaminen
prosessien hallintataidot ja pitkäjänteinen sitoutuminen ohjausosaamisen vahvistuminen henkilöstön osaamisen kehittämisen tuki johdon taholta TKI-hankkeisiin liittyen.
monialainen projekti- ja tiimityöosaaminen oman työelämäosaamisen päivittyminen työmäärän lisääntyminen, resursointi ja huomiointi työajassa
sosiaalisen pääoman kasvu oman alan tutkimustiedon karttuminen kansallisesti ja kansainvälisesti aikataulujen yhteensovittaminen
työelämäprojektit valmistavat opiskelijoita kokeilukulttuuriin   opettajan työn sirpaleisuus
teoreettisen osaamisen soveltaminen käytännön työhön   opettajien vaihtuvuus

Projektit ovat opettajien mukaan myös tukeneet harjoittelu- ja työpaikkojen löytymistä sekä opinnäytetöiden valmistumista:

Esimerkiksi hankkeisiin integroituneissa opinnäytetöissä opiskelijan, opettajan ja projektipäällikön yhteistyö on innostavaa. Yhden opiskelijan kohdalla hankkeeseen integroitu yamk-opinnäytetyö osoitti opiskelijan vahvaa hankeosaamista niin, että hän työllistyi Xamkin TKI-asiantuntijaksi ja siirtyi pois aikaisemmasta työstään. Näin urakehitys sai uuden suunnan.

Yhdessä digitaalisten alustojen, kanavien ja työvälineiden kanssa projektit myös tuovat toimijoita yhteen ja luovat yhteistyötä edistäviä väyliä:

Studio mahdollistaa selkeämmän kanavan hankkeen ja opetuksen integraatiolle ja yhteistyölle. Aikaisemmin on ollut haasteellista saada kokonaista tekijätiimiä kasaan yhdestä koulutusohjelmasta. Nyt kaikki Xamkin pelialasta kiinnostuneet hanketyöntekijät ja opiskelijat ovat yhteisellä Teams-alustalla.

Auditointiaineiston perusteella opetukseen integroidusta TKI-toiminnasta kerätään Xamkissa suunnitelmallisesti palautetta sekä työelämätahoilta että opiskelijoilta. Tätä palautetta myös hyödynnetään sekä meneillään olevien että tulevien projektikokonaisuuksien suunnittelussa. Opettajien mukaan palaute on ollut pääosin erittäin myönteistä ja toiminta hyödyttää kaikkia osapuolia:

Yleisin palaute on ollut, että tämä on ensimmäinen kerta, kun joutuu toimimaan monialaisissa tiimeissä suoraan työelämän edustajien kanssa ja että kokemus on parasta, mitä koulutuksen aikana on tähän mennessä tehty.

Työelämä selvästi kaipaa nuorten apua mm. digiasioissa ja innovoinnissa ja käytännön käsiä ja opiskelijat pääsevät tasa-arvoisiksi toimijoiksi.

Opettajat ja TKI-henkilöstö toivat työpajassa esille myös keinoja opetus- ja TKI-integraation vahvistamiseksi. Kehitysideoina esitettiin muun muassa, että Xamkin pedagogiikkaa tulisi kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön ja TKI-henkilöstön yhteistyönä. Esimiesten tulisi rohkaista ja tukea enemmän opettajia työelämäyhteistyöhön omien opintojaksojen lisäksi myös opintomoduuleissa. Lisäksi toivottiin opetus- ja TKI-toiminnan integraatioon liittyvää jatkuvan kehittämisen toimintamallia.

Auditointiryhmä näkee keskeisenä tekijänä integraatiokokonaisuudessa opettajien riittävän varhaisen kytkemisen hankeprosesseihin. Jos opettajia ei saada kytkettyä mukaan jo TKI-hankesuunnitteluvaiheessa johtuen resurssi- tai aikataulukysymyksistä, tämä saattaa johtaa haasteisiin TKI-hankkeiden opinnollistamisessa sekä estää TKI-toiminnan ja opetuksen sujuvaa integraatiota.

Toisena kehittämiskohteena auditointityöryhmä nostaa esille ketteryyden työelämäkumppanien tarpeisiin reagoinnissa. Jotta TKI-toiminnan ja opetuksen ympärille synnytetyt oppimisympäristöt tukisivat optimaalisesti sekä yritystoimintaa että opetustoimintaa, on keskeinen lähtökohta ko. ympäristöjen osaamisperustaisuus ja ajantasaisuus.

Itsearvioinnissaan Xamk on maininnut yhtenä kehittämiskohteenaan TKI-tulosten tehokkaamman hyödyntämisen koulutuksen suunnittelussa. Auditointiaineiston mukaan yhteistyö TKI-tutkimustiedon ja sen siirtymiseksi osaksi koulutusta on parantumassa, mutta näyttöä sen systemaattisuudesta ei saatu. Auditointiryhmä suosittelee, että opettajien mukanaoloa hankkeissa tuetaan ja siihen kannustetaan, jotta tieto ja osaaminen siirtyvät tehokkaammin opetukseen ja sen sisältöihin. Henkilöstökyselyn perusteella opetus- ja TKI-työtä tekevät kokevat yhdistelmän motivoivana ja omaa ammatillista osaamista kehittävänä. Xamkin avoin ja kokeileva toimintakulttuuri antaa hyvän pohjan tiedon välittymiselle ja yhteiselle kehittämiselle. Kehitteillä oleva asiakkuuksienhallintajärjestelmä (CRM) tarjoaa mahdollisuuksia edistää myös yrityskumppaneiden keskinäistä yhteistyötä.

Hansa-järjestelmä ja sen avoimuus tukevat merkittävästi opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota sekä ekosysteemiajattelun mahdollistumista. Tulevan kehittämistyön näkökulmasta auditointiryhmä suosittelee harkittavaksi mallia, jossa TKI-ympäristöistä muodostuisi vahvemmin monialaisia ekosysteemejä, jolloin tietoa voitaisiin käyttää yli toimialarajojen ja löytää mahdollisia uusia innovaatiota tai uusia yhteistyömahdollisuuksia.