1.2 Koulutuksen toteutus

Auditeringsgruppens bedömning

Yhteisöllisyys tukee opiskelijakeskeisyyttä

Xamkilla on ohjeistus ja menettelyt opiskelijavalinnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Xamk varmistaa koulutuksensa opiskelija- ja osaamiskeskeisyyttä muun muassa panostamalla työelämäläheiseen opiskeluun, opintopolkujen joustavuuteen sekä opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin. Xamkissa on käynnissä lukusuunnittelu-uudistus, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia valita opintoja useiden kampusten tarjonnasta ja lisätä mahdollisuuksia nopeaan opintojen suorittamiseen. Xamkilla on menettelyt aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle.

Koulutuksen opiskelijakeskeisyyttä edistää auditointivierailulla esille tullut vahva yhteisöllisyys, joka vallitsee niin opiskelijoiden kesken kuin myös henkilöstön ja opiskelijoiden välillä. Sähköinen Learn-oppimisympäristö tarjoaa vuorovaikutteisen opetus- ja oppimisympäristön.

Opiskelijavastaavan (OVA) tuki ja heiltä saatu ohjaus koetaan auditointivierailun perusteella opiskelijoiden keskuudessa arvokkaana. HOPSit laaditaan yhdessä opiskelijavastaavien kanssa. Opiskelijoiden ohjausta tuetaan käytössä olevien sähköisten järjestelmien, kuten Teamsin avulla. Ohjauksessa painottuu vuorovaikutteisuus ja mahdollisuus henkilökohtaiseen, opiskelijan tarpeita vastaavaan ohjaukseen.

Jatkuvan oppimisen koordinointi on keskitetty yhteen yksikköön. Tämä on edesauttanut jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämistä siten, että opiskelijoille voidaan tarjota samat ohjaus- ja tukipalvelut kuin tutkinto-opiskelijoillekin.

Xamkin monipuoliset oppimisympäristöt tukevat vuorovaikutusta työelämän kanssa. Henkilöstön osallistuminen TKI-toimintaan on voimavara työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tästä esimerkkinä ovat Xamkin Kuitulaboratorio ja Active LiveLab.

Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja arviointi on saatava vahvistamaan osaamisperustaisuutta

Auditointivierailulla tuli esille, että opiskelijoiden henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) merkitys korostuu vasta opintojen loppupuolella. Opintojen alussa opiskelijat saavat valmiiksi laaditut suunnitelmat opintojen suorittamiseen, joiden perusteella HOPS-keskustelut käydään. HOPSilla ei kuitenkaan haastatteluiden perusteella ole opintojen alussa kovin suurta merkitystä opintojen edistämisessä, vaan merkitys vahvistuu opintojen loppupuolella. Auditointiryhmä suosittelee, että HOPS-keskusteluiden roolia koko opintopolun kattavassa opintojen suunnittelussa vahvistetaan siten, että opiskelijoilla on aktiivinen rooli oppimisprosessinsa suunnittelussa. HOPSin systemaattinen työstäminen kaikissa opintopolun vaiheissa mahdollistaa opiskelijan oman roolin vahvistamisen oppimisprosessissaan. Näin voidaan tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua ja osaamisen kehittymistä HOPS:n tarjoamilla mahdollisuuksilla.

Läpi opintopolun kattavat HOPS-keskustelut edesauttavat opiskelijan opintojen joustavaa toteuttamista (esim. opintojen nopeuttaminen) sekä opiskelijan hankkiman osaamisen tunnistamista ja työn opinnollistamista. HOPSien laajempi hyödyntäminen mahdollistaa näin osaamisperustaisuuden toteuttamista osana ohjaustyötä ja opiskelijan osaamisen edistämistä.

Vaikka Xamkin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja opiskelijoiden arvioinnissa on moninaisia käytänteitä, kävi auditointivierailulla ilmi, että opintojaksojen opiskelija-arviointi on kuitenkin usein suoritusperustaista. Xamk on tunnistanut tämän kehittämiskohteeksi itsearvioinnissaan. Xamkille suositellaan, että arviointikäytänteitä yhdenmukaistetaan ja osaamisperustaista arviointia vahvistetaan koko ammattikorkeakoulussa. Sähköinen Learn-oppimisympäristö voisi tarjota yhdessä systemaattisten HOPS-keskustelujen kanssa välineitä osaamisperustaisen arvioinnin kehittämiseen. Harjoittelua tukevan seuranta- ja arviointiohjelman Workseedin käyttöönoton laajentaminen läpi koulutusalojen tukisi myös osaamisperustaisen arvioinnin edistämistä. Näillä toimin voidaan edistää opiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua.

Laajat opiskeluhyvinvoinnin palvelut ovat vahvuus

Opiskeluhyvinvointia edistävissä palveluissa lähtökohtana on opiskelijoiden tarpeiden huomiointi. Hyvinvointia edistetään monikanavaisesti, joista auditointivierailulla tulivat esille Teams -keskustelut, podcastit, ryhmätapaamiset verkossa ja vapaavalintainen opintopsykologin järjestämä opiskeluhyvinvoinnin opintojakso. Lisäksi on toteutettu videotallenteita opiskelutekniikasta ja stressinhallinnasta sekä pidetty yhteisöllisyyttä tukevia virtuaalikahvihetkiä. Xamk aikoo kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa täydentämällä sitä saavutettavuussuunnitelmalla. Xamkilla on toimintamallit epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiselle.