4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • TKI-toiminta ja määritellyt vahvuusalueet perustuvat alueen tarpeisiin. Tämä tuottaa vakautta ja jatkuvuutta oppimisympäristöille sekä mahdollistaa TKI-toiminnan ja opetuksen integraation kehittymisen.
  • Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota edistävät tehokkaasti TKI-toiminnan korkea volyymi, TKI-toiminnan tukirakenteet (Hansa-järjestelmä, työelämäpedagogiikkamalli) sekä vuorovaikutteinen toimintakulttuuri.
  • Xamkilla on useita monimuotoisia oppimisympäristöjä keskeisillä koulutusaloillaan. Tämä muodostaa hyvän pohjan opetuksen ja TKI-toiminnan integraation syventämiselle ja kehittämiselle.

Kehittämissuositukset

  • Oppimistavoitteita tulee kytkeä vahvemmin TKI-hankkeisiin osallistamalla opetushenkilöstö jo hankkeiden suunnitteluvaiheeseen.
  • Asiakkuudenhallintajärjestelmää tulee kehittää ja vahvistaa tiedon liikkumista TKI-oppimisympäristöjen välillä sekä niiden sisällä.
  • Oppimisympäristöjen dynaamisuudesta ja kyvystä mukautua työelämän muuttuviin tarpeisiin on huolehdittava jatkuvasti. Lisäksi on varmistettava, että osalla koulutusaloista kehitetyt ketterät toimintamallit saadaan levitettyä laajemmin hyödynnettäviksi Xamkissa.
  • Xamkissa on käynnistetty useita kehittämistoimia kansainvälisyyden edistämiseksi. Xamkin tulee määritellä kansainvälistymistavoitteet ja toimenpiteet kattavasti myös oppimisympäristöjen sekä TKI-toiminnan ja opetuksen integraation kehittämiselle.