2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Auditeringsgruppens bedömning

Xamk on alueellisesti merkittävä toimija

Auditointiryhmä kiinnitti huomiota Xamkin kykyyn luoda fuusion yhteydessä ja sen jälkeen yhtenäistä toimintakulttuuria. Vaikka fuusiosta on kulunut verrattain lyhyt aika, korkeakoulun toiminta nojaa pitkälti yhteisesti sovittuihin ja jaettuihin toimintatapoihin ja prosesseihin.

Auditointiaineiston perusteella Xamkin johtamisjärjestelmä ja strategia tukevat yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden kehittämisen tavoitetta. Vaikuttavuustavoitteet on määritelty, ja vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa ulkopuolisen TKI-rahoituksen määrän, kansainvälisten hankkeiden määrän, avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen määrän ja Xamkin toiminta-alueelle työllistyneiden alumnien määrän avulla. Vaikuttavuustavoitteiden toteutumista arvioidaan sidosryhmiltä, kumppaneilta ja alumneilta kerätyn palautteen pohjalta sovituin menetelmin. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden johtaminen perustuu selkeisiin toimintamalleihin, kuten indikaattorien ja palautteiden tuottaman tiedon hyödyntämiseen.

Auditointivierailu vahvisti itsearvioinnin antamaa kuvaa siitä, että Xamkin rooli alueen kehittäjänä on merkittävä. Xamkin arvostus alueen sidosryhmien keskuudessa on suuri ja se koetaan elintärkeäksi alueelle. Xamk näyttäytyy kiinnostavana ja vetovoimaisena toimijana myös rahoittajien ja opiskelijoiden taholta. Tämä näkyy merkittävässä ulkopuolisen rahoituksen osuudessa ja Xamkin toimialueen ulkopuolelta hakevien opiskelijoiden määrässä. Valmistuneiden opiskelijoiden myönteistä työllistymiskehitystä alueelle on syytä edelleen tukea.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta Xamkin toiminta on merkittävää erityisesti maakuntaliittojen ja kuntien näkökulmasta. Maakuntien ja kaupunkien keskeiset strategiset tavoitteet ovat linjassa Xamkin TKI-toiminnan vahvuusalojen kanssa ja alueelliset toimijat on otettu mukaan kehittämistyöhön. Auditointiryhmä tukee Xamkin tavoitetta maakuntien ennakointiryhmissä toimimisesta. Tämän kautta mahdollistuu alueen tarpeisiin vastaaminen, samoin kuin uusien käytänteiden saaminen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin käytetään tällä hetkellä määrällisiä mittareita kuten työllistymislukuja ja uraseurantakyselyn tuloksia, jotka mittaavat keskipitkän aikavälin vaikuttavuutta. Auditointiryhmä suosittelee, että ennakointiryhmissä toimimisen tavoitteena olisi nopean reagoinnin mahdollistaminen. Lisäksi ennakointiryhmissä toimimisella voitaisiin lisätä Xamkin alueellisen vaikuttavuuden todennettavuutta.

Sidosryhmät on otettava entistä monipuolisemmin mukaan toimintaan

Erityisesti kaupunkien ja maakuntien kanssa on löydetty toimivia yhteistyömuotoja. Yrityskentän osalta vaikuttavuus korostuu keskeisten kumppaneiden osalta, jotka kokevat merkittävää hyötyä TKI-toiminnasta. Sidosryhmiä laajemmin tarkasteltaessa auditointiryhmä suosittelee, että Xamk jatkaa edelleen asiakkuuksienhallinnan, viestinnän ja ennakointityön systemaattista kehittämistä.

Xamk on tunnistanut, että sen tulisi saada nopeammin ja täsmällisempää tietoa sidosryhmiltä, omistajakaupungeilta ja rahoittajilta entistä vahvempien kumppanuuksien rakentamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden edistämiseksi. Auditointivierailulla tuli esille, että sidosryhmät eivät kaikilta osin tunnistaneet rooliaan palautteen antajina ja Xamkin toiminnan kehittäjinä. Auditointiryhmä suosittelee ennakointityön systemaattisuuden parantamista myös tästä näkökulmasta.