3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Laurean laatujärjestelmän kehittämiseen on osallistettu laajasti sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät.
  • Laatujärjestelmä on Laureassa hyväksytty ja päivittäin käytetty työkalu.
  • Henkilöstö on sisäistänyt hyvin Laurean kriittiset muutoshankkeet.

Kehittämissuositukset

  • Henkilöstön alakohtaisen sisältöosaamisen ajantasaisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisen kehittämisestä tulee huolehtia nykyistä systemaattisemmin.
  • Strategian päivitykset tulee vuosittaisen tarkastelun sijaan tehdä 2–3 vuoden välein. Tämä mahdollistaisi nykyistä paremmin ulkoisten sidosryhmien kuulemisen sekä hallituksen osallistamisen strategiatyöhön.
  • Henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista on seurattava nykyistä systemaattisemmin ja kehittää niitä tukevaa toimintaa nykyistä aktiivisemmin.