Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulun auditointi)

Författare

Heidi Fagerholm, Juha Eskelinen, Jaana Kullaslahti, Onni Kuparinen, Mira Huusko & Kati Isoaho. Jaana Ignatius (red.) Laureas självvärdering.

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Laurea-ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen den 15 juni 2022.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 15 juni 2028.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola:  utmärkt nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: utmärkt nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Laurea valde

Partnerskapsmodell för att utveckla regionen

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: En utvecklingsorienterad och välmående högskola

Partner: Lantmäteriverket

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Laureas utvecklingsbaserade verksamhetsmodell för lärande (LbD) som yrkeshögskolan utvecklat långsiktigt stöder på ett utmärkt sätt utbildningarnas arbetslivsinriktning och en studerandecentrerad utbildning.
  • FUI-verksamheten är en väsentlig del av genomförandet av Laureas helhetsstrategi. FUI-verksamheten genomförs i hela högskolan och inställningen till den är entusiastisk och målinriktad.
  • Interna och externa intressentgrupper har i stor utsträckning deltagit i utvecklingen av Laureas kvalitetssystem.
  • Laureas modell för nyckelpartnerskap avsedd att utveckla regionen är innovativ, utvecklar organisationerna och har tydliga mål.

Rekommendationer

  • Praxis för kompetensbaserad bedömning samt identifieringen och erkännandet av tidigare förvärvad kompetens bör systematiskt utvecklas så att de blir mer heltäckande och enhetliga.
  • FUI-verksamheten bör kopplas tätare till högskolans övriga grundläggande uppgifter och arbetslivets behov i regionen.
  • Laurea bör på ett mer systematiskt sätt se till att personalens branschspecifika kompetens är aktuell och att kompetensen utvecklas.
  • Modellen för nyckelpartnerskap bör i högre grad än för närvarande anslutas till FUI-verksamheten.