2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Auditeringsgruppens bedömning

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteet on määritelty selkeästi

Laurean yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta johtaa rehtori yhdessä vararehtoreiden kanssa. Erityisen aktiivinen asiassa on TKI-asioiden vararehtori. Laurean tavoitteena on visionsa mukaisesti olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla. Tavoitteet eivät rajaudu siis vain maakunnan sisälle, vaan Laurea haluaa toimia merkittävänä vaikuttaja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Auditointihaastatteluissa painottuivat aluekehitystehtävä, TKI-toiminta ja kansainvälisyys. Näitä täydentää Laurean rakentama aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli, jolla liitetään tiivisti sekä yrityksiä että julkisia toimijoita Laurean kanssa tehtävään yhteistyöhön. Avainkumppanuusmalli edistää myös työelämän kehittymistä ja uudistumista (ks. lisää luku 4).

Laurean vaikuttavuuden tavoitteet on täsmennetty strategian määrittelemissä kriittisissä muutostarpeissa, jotka on kerrottu itsearviointiraportissa.  Näiden pohjalta Laureaan on muodostettu kehittämishankkeita. Laurean yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteet on asetettu selkeästi ja johdonmukaisesti. Eri henkilöstöryhmät olivat omaksuneet ne kattavasti.

Auditointiryhmän mukaan Laurean menestyksekkään toiminnan kannalta keskeistä on, että toiminta perustuu yhteiskunnallisen ja erityisesti työelämän muutosten seurantaan ja ennakointiin. Strategia ja siihen olennaisesti liittyvä toimintaympäristöanalyysi ovat tärkeitä asiakirjoja Laureassa.

Laurean vaikuttavuusraportin mukaan vaikuttavuuden tavoitteet on konkretisoitu niin sanotun IOOI-mallin mukaan (Input, Output, Outcome, Impact). Inputilla viitataan resurssointiin, kuten aloittaneiden opiskelijoiden määrään, saatuun TKI-rahoitukseen ja alueen toimijoilta saatuihin toimeksiantoihin. Output kertoo siitä, kuinka monta opiskelijaa on valmistunut, kuinka monta julkaisua hanke on tuottanut ja kuinka monta tuntia on käytetty yhteiskehittämiseen. Outcomissa arvioidaan laatua, joka on syntynyt edellisten johdosta: opiskelijoiden ammattitaidon kehitys, TKI-toiminnasta syntyneet uudet käytännöt tai esimerkiksi hyödyt yhteistyökumppanille. Impact viittaa toiminnan laajaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Auditointiryhmä kannustaa Laureaa määrittelemään aluevaikuttavuuttaan myös uusissa ja digitalisoituneissa toimintaympäristöissä. Koska nykymuotoinen osin ajasta ja paikasta riippumaton opetus vähentää opiskelu- ja työssäkäyntialueiden merkitystä sekä opiskelijoille että sidosryhmille, on teknologisen muutoksen vuoksi perinteisen aluevaikutuksen arviointi hankalaa. Laurean ja muiden alueellisten toimijoiden olisi syytä pohtia tätä vaikuttavuuteen liittyvää problematiikkaa. Voidaankin pohtia, onko alueelliselle vaikuttavuudelle merkityksellistä uusi tuote tai palvelu alueella vai kuitenkin ihminen, joka alueelle asettuu ja hyödyntää aluetta, vai näiden molempien huomioiminen vaikuttavuutta määriteltäessä.

 

Hallitus voisi olla reaktiivisempi korkeakoulun suunnannäyttäjänä

Hallituksen työskentelyssä tärkeintä on strategiatyö. Nykyinen hallitus on varsin uusi, ja ensimmäinen strategiaseminaari oli tulossa vasta auditointivierailun jälkeen. Auditointiryhmä suosittelee, että hallitusta hyödynnetään muun muassa julkishallinnon nopean muutoksen merkityksen selkeyttämisessä Laurealle. Hallituksen jäsenten tausta on kunnallisessa päätöksenteossa. Heillä pitäisi olla paljon tietoa esimerkiksi hyvinvointialueuudistuksesta ja työvoimahallinnon uudistuksesta, jotka molemmat tulevat vaikuttamaan myös Laurean toimintaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Kun kuntien tehtävät tiivistyvät elinkeinojen kehittämiseen, koulutukseen ja rakennettuun ympäristöön, auditointiryhmä ajattelee, että kuntien merkitys kasvaa jatkossa myös Laurealle.

Laurean hallituksen keskuudessa korkeakoulun strategisten tavoitteiden tulkinnassa oli vaihtelua. Hallituksen tietopohja perustui enimmäkseen rehtorin antamaan ajankohtaiskatsaukseen. Hallitus toivoi, että se saisi informaatiota myös muulta johdolta ja henkilöstöltä. Hallituksessa on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, jotka ovat samalla Laurean omistajien edustajia. Auditointiryhmä suosittelee, että jatkossa hallitus sitoutetaan nykyistä tiiviimmin koko korkeakouluyhteisöön.

Auditointihaastatteluiden perusteella hallitus keskittyi pääasiassa hallinnolliseen seurantaan eikä ole kovin intensiivisesti mukana Laurean toiminnan pohdinnassa ja sen suuntaamisessa. Auditointiryhmä suositteleekin hallitukselle nykyistä aktiivisempaa roolia Laurean yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja uudistamisen johtamisessa.