4.1 Esports business -koulutus

Assessment of the audit team

Koulutuksen suunnittelussa yhdistyvät aluekehitys ja kansainväliset työelämävalmiudet

KAMKin toteuttama, tradenomitutkintoon johtava Esports Business -koulutus on tällä hetkellä ainoa Suomessa. Koulutus koostuu liiketoiminnan perusopinnoista ja e-urheiluun liittyvistä opinnoista. Esports Business on kansainvälinen koulutus eli se toteutetaan englannin kielellä ja yhtenä sen tavoitteena on antaa opiskelijoille kansainvälisiä valmiuksia.

Koulutuksen suunnittelu on toteutettu pääsääntöisesti ESR-aluekehittämishankkeen yhteydessä. ESR-aluekehittämishankkeen loppuraportista selviää, että hanketta suunniteltaessa pyrittiin yhdistämään alueellinen kehitys sekä tulevien opiskelijoiden kansainväliset työelämävalmiudet. Loppuraportin mukaan tätä varten on luotu yhteistyöverkostoja sekä alueellisten että kansainvälisten toimijoiden kanssa. Itsearviointiraportissa nimetään kansainvälisiä yhteistyöyliopistoja sekä paikallisia sidosryhmätoimijoita. Itsearviointiraportissa ja auditointihaastatteluissa vahvistettiin, että suunnittelussa hyödynnettiin Suomen Elektronisen Urheilun Liiton (SEUL) palautetta. Lisäksi auditointihaastattelussa nousi esiin, että vaikka muita sidosryhmiä ei juurikaan ollut osallistunut koulutuksen sisällön kehittämiseen, osa heistä oli mukana ideoimassa kokonaisuutta. Auditointihaastattelun mukaan koulutusta suunniteltaessa otettiin huomioon e-urheilun tuore ja jatkuvasti muuttuva asema liiketoimintana ja siihen liittyvät haasteet. Tämä näkyy koulutuksen toteutuksessa selkeänä vahvuutena opiskelijalähtöisyyden, työelämäkeskeisyyden ja vahvojen sidosryhmäsuhteiden kautta. Auditointiryhmä nostaa haasteeksi koulutuksen alueellisen kehittämisen ja kansainvälisen orientaation yhteensovittamisen.

Henkilökunta ja opiskelijat ovat motivoituneita ja sitoutuneita kehittämiseen

Koulutuksen toteutuksessa on selkeitä vahvuuksia sekä kehittämiskohteita. Vahvuuksia ovat luova ja avoin toimintakulttuuri, joka edistää opiskelijoiden ja henkilökunnan sitoutumista ja hyvinvointia. Vahvuuksia ovat lisäksi koulutuksen selkeä työelämäkeskeisyys sekä vahvat suhteet sidosryhmiin. Haasteeksi auditointiaineistojen perusteella nousee eri opintojaksojen sisältöjen sitominen kokonaisvaltaisesti koulutuksen substanssiin sekä opetuksen laadun epätasaisuus. Opiskelijatyöpajassa opiskelijat kertoivat, että osa opintojaksoista liittyy huonosti heidän koulutukseensa tai on sidottu siihen vain pintapuolisesti. Lisäksi esiin nousi opetushenkilöstön nykyistä monipuolisemman asiantuntijuuden ja osaamisen tarve alati muuttuvan ja kasvavan e-urheilutoiminnan eri osa-alueilla. Opiskelijat myös kokivat opetuksen tason ja osaamisvaatimusten vaihtelevan koulutuksen eri osissa. Heidän mukaansa eri opintojaksojen opetuksen taso vaihtelee, ja osassa opintojaksoista läpäisyvaatimukset olivat jopa liian helppoja.

Osa kansainvälisistä opiskelijoita korosti, että valinnaisten opintojaksojen vaihtoehdot ovat rajatut englanninkielisen tarjonnan riittämättömyyden takia. Auditointiryhmä suosittelee, että jatkossa valinnaisten opintojaksojen tarjonnassa hyödynnetään esimerkiksi CampusOnlinen tarjontaa sekä yhteistyötä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. KAMKin johtoryhmän haastattelussa sekä itsearviointiraportissa nousi esiin, että opetukseen liittyvät haasteet tunnistetaan ja niihin pyritään aktiivisesti vastaamaan muun muassa tulevilla henkilöstörekrytoinneilla.

Verkkotyöpajassa opiskelijat kertoivat myönteisiä kokemuksia opetuksesta, joista  erityisesti arvostettiin kahden kokoaikaisen opettajan toimintaa. Heidän osaamistaan, toimintaansa ja tapaansa sitouttaa opiskelijoita kehuttiin laajalti. Opiskelijatyöpajassa annetiin myönteistä palautetta myös vierailevien asiantuntijoiden luennoista. Auditointiryhmä suosittelee vierailijoiden määrän lisäämistä esimerkiksi etäluentoina ja yhteistyössä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa, mikä olisi joustava tapa rikastuttaa ja laajentaa koulutuksen sisältöjä.

Opiskelijat toivat työpajassa esiin myönteisenä asiana myös koulutuksen vahvan opiskelijalähtöisyyden. Opiskelijoiden erilaiset tilanteet otetaan huomioon ja opintojen suorittaminen on mahdollista monin eri tavoin. Opettajien haastattelussa tuli esiin, että he pyrkivät aktiivisesti oppimaan opiskelijoilta, sillä monella opiskelijalla on työelämäkokemusta ja arvokasta tietoa e-urheilun ajantasaisesta liiketoimintaympäristöstä. Myös sidosryhmät tunnistivat opiskelijoiden vahvan osaamisen ja toivoivat, että opiskelijat olisivat nykyistä aktiivisemmin tuomassa kehittämisideoita työelämään. KAMKin vahvuus, eli itsearviointiraportissakin mainittu KAMKin joustava ja ketterä tapa toimia ja vastata koulutustarpeisiin, näkyy vahvasti myös Esports Business -koulutuksessa.

Opiskelijalähtöisyyden lisäksi tutkinnossa toteutuu avoin ja innovatiivisuuteen kannustava toimintakulttuuri niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden keskuudessa. Osana KAMKin strategisia tavoitteita on hyvinvoiva työyhteisö. Haastattelujen perusteella tämä korostuu Esports Business -koulutuksessa, jossa toimintatapa on opiskelijalähtöinen ja opiskelijat huomioonottava. KAMKissa opettajien hyvinvoinnin osalta panostetaan siihen, että opettaja ei jää yksin, vaan opettajien työkokonaisuudet rakennetaan niin, että tiimiopettajuus on mahdollista.

Työpajassa opiskelijat toivat esiin, että opettajia on helppo lähestyä ja ilmapiiri on luottavainen ja rento. Erilaisia toimintamalleja kokeillaan rohkeasti ja opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen muun muassa starttipaketin avulla. Opiskelijoiden aktiivinen toiminta näkyy myös KAMK Esports Klubin kautta. Luovan toimintakulttuurin ja vahvan sitouttamisen kautta opiskelijat, henkilökunta ja sidosryhmät muodostavat vahvan yhteisön, jolla on yhteinen tavoite.

Työelämäkeskeisyys on vahvuus myös koulutuksen toteutuksessa, jossa keskeisenä toimijana ovat sidosryhmät. Opiskelijat toivat esiin sidosryhmien tuoman hyödyn ja lisäarvon muun muassa projektiopintoissa, minkä he nostivat esiin hyvänä oppimiskokemuksena.

Opiskelijoiden sitoutuminen Esports Business -koulutukseen on erinomaista ja toimintakulttuuri osaamista ja oppimista tukevaa. Auditointiryhmä suosittelee koulutuksen vahvuuksien vaalimista sekä niiden aktiivista mallintamista ja jakamista korkeakoulun eri puolille.

Koulutuksen arviointi on jatkuvaa toimintaa ja rohkeaan kehittämiseen pyrkivää

Itsearviointiraportin, haastatteluiden ja verkkotyöpajan mukaan opiskelijapalautteet ovat keskeisessä roolissa Esports Business -koulutusta arvioitaessa ja kehitettäessä. Opintojaksojen sisältöä muokataan aktiivisesti ja tarvittaessa nopeallakin aikataululla saadun palautteen perusteella. Koulutuksen jatkuva kehittäminen näkyy erityisesti vuonna 2020 tehdyssä opetussuunnitelmauudistuksessa, jossa on hyödynnetty sekä SEUL:in että opiskelijoiden palautteita ja lisäksi benchmarkattu ulkomaisia samankaltaisia koulutuksia tarjoavia instituutioita. Opetussuunnitelmauudistuksessa on huomioitu myös työelämän tarpeet.

Haastatteluissa henkilökunnan ja sidosryhmien jäsenet nostivat keskeiseksi kehityskohteeksi koulutuksen sitomisen vahvemmin osaksi kansainvälisiä markkinoita. Sidosryhmäverkostossa on nykyisin mukana paikallisia ja kotimaisia toimijoita, joten systemaattinen yhteyksien laajentaminen kansainvälisiin partnereihin ja nykyistä vahvempi kansainvälistyminen ovat luontevia seuraavia askeleita. Auditointiryhmä suosittelee koulutukselle liike-elämän toimijoista ja muista asiantuntijoista koostuvaa kansainvälistä ohjausryhmää, jonka yhtenä tehtävänä olisi Esport Business -koulutuksen kansainvälistymisen vahvistaminen ja tukeminen. Tällä voidaan paremmin vastata haasteisiin, joita alueellisen kehittämisen ja kansainvälisyyden yhdistäminen tuottaa sekä tukea alueellista kehittymistä kansainvälisillä yhteyksillä.