Sammandrag

Publikationens namn

Kajaanin ammattikorkeakoulun auditointi (Auditering av Kajaanin ammattikorkeakoulu)

Författare

Katri Ojasalo, Sakari Heikkilä, Ninni Kuparinen, Maria Ruotsalainen, Kim Wrange, Kirsi Mustonen & Mira Huusko

Kajaanin ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Teija Sievänen

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Kajaanin ammattikorkeakoulu godkändes i auditering den 24 mars 2021.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 24 mars 2027.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Kajaanin ammattikorkeakoulu valde

Esports Business -utbildningen

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Kontinuerligt lärande och flerformsundervisning

Partner: Centria-ammattikorkeakoulu

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • KAMK:s starka fokus på studerande och flexibiliteten i studieutbudet uppmuntrar de studerande att ta en aktiv roll i sitt lärande, vilket också stöder de studerandes välmående. De studerande deltar aktivt i utvecklingen av examensutbildningen.
  • Vid KAMK finns en allmänt känd och delad uppfattning om de strategiska målen för verksamhetens genomslag i samhället och om personalens roll i genomförandet av dem. En låg hierarki och öppen atmosfär stöder den smidiga verksamhetskulturen både inom KAMK och med partners.
  • Informationen som kvalitetssystemet tar fram utnyttjas i styrelse- och ledningsgruppsarbetet samt i enhetsledningens arbete. De centrala prognostiserings- och resultatindikatoruppgifterna följs upp regelbundet och de beslut som styr verksamheten grundar sig på dem.
  • Esports Business-utbildningen genomförs i samarbete med arbetslivet och andra intressentgrupper. Intressentgrupperna är motiverade och intresserade av samarbetet. De studerande, personalen och intressentgrupperna bildar en stark gemenskap med ett gemensamt mål.

Rekommendationer

  • Utvecklingen av utbudet av och verksamhetsmodellerna för kontinuerligt lärande förutsätter målinriktning. Behovet av kontinuerligt lärande bör förutses systematiskt och handledningspraxisen för de studerande i kontinuerligt lärande bör vidareutvecklas.
  • KAMK borde utveckla mångsidigare indikatorer för samverkan med samhället och verksamhetens genomslag i samhället för att KAMK och dess intressentgrupper skulle få en bättre uppfattning än i nuläget om KAMKs genomslag. En mer mångsidig information om resultaten av samverkan med samhället och verksamhetens genomslag skulle också underlätta kommunikationen om högskolans styrkor och stödja inriktningen av utvecklingsåtgärderna.
  • Det finns belägg för att kvalitetssystemet fungerar och är effektivt vad gäller de grundläggande uppgifterna. Det finns dock vissa skillnader mellan enheterna och kompetensområdena när det gäller att följa gemensamt överenskomna verksamhetsmodeller. Högskolan ska säkerställa att de gemensamma verksamhetsmodellerna som kvalitetssystemet definierar används enhetligt i hela organisationen.
  • Esports Business-utbildningen ska modigt internationaliseras och systematiskt riktas till den internationella marknaden. Till hjälp för detta rekommenderas att man inrättar en internationell styrgrupp bestående av experter inom branschen.