1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • KAMKin vahva opiskelijakeskeisyys ja opintotarjonnan joustavuus kannustavat opiskelijoita ottamaan aktiivisen roolin oppimisprosessissaan, mikä tukee myös opiskeluhyvinvointia. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti tutkintokoulutuksen kehittämiseen.
  • Pitkäjänteinen strategialähtöisyys koulutuksen suunnittelussa sekä ketterä tapa toimia ja vastata koulutustarpeisiin tuottavat lisäarvoa alueelle ja työelämälle.
  • Välitön ilmapiiri ja luottamukseen perustuva toimintakulttuuri luovat vahvan yhteisöllisyyden tunteen opiskelijoiden, opettajien, muun henkilöstön ja johdon välille. Tämä madaltaa epämuodollisen palautteenantamisen kynnystä.

Kehittämissuositukset

  • Jatkuvan oppimisen tarjonnan ja toimintamallien kehittäminen edellyttää tavoitteellisuutta. Jatkuvan oppimisen tarpeita tulee ennakoida systemaattisesti, ja jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ohjauskäytänteitä tulee edelleen kehittää.
  • KAMKin pedagoginen toimintamalli ja yhteiset menettelytavat koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on kuvattu selkeästi, mutta niiden systemaattista hyödyntämistä tulee kehittää.
  • Opiskelijoille tulee antaa nykyistä enemmän osaamistavoitteiden saavuttamista tukevaa palautetta. Myös vastapalautteen antamisen käytänteitä tulee kehittää.