Auditoinnin lähtökohdat ja toteutus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toiminta perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja vaikuttavan tiedon tuottamiseen koulutuksen kehittämiseksi.

Auditointimallin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointimallin periaatteet on kuvattu tarkemmin auditointikäsikirjassa.

Auditoinnin toteutus

Auditoinnin toteutti nelihenkinen ryhmä:

  • Rehtori Mervi Vidgrén, Savonia-ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • Asiantuntija Perttu Jämsén, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (varapuheenjohtaja)
  • Opiskelija Rico Martikanen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • Yliopettaja Marjaana Mäkelä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Auditoinnin projektipäälliköinä toimivat arviointiasiantuntijat Kirsi Mustonen ja Sanna Vahtivuori-Hänninen Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta. Auditointi perustuu korkeakoulun toimittamaan aineistoon, itsearviointiraporttiin, pyydettyyn lisäaineistoon sekä auditointiryhmän vierailuun korkeakoulussa 14.-15.2.2023. Auditointiryhmällä oli myös pääsy auditoinnin kannalta keskeisiin sähköisiin aineistoihin ja järjestelmiin. Auditoinnin keskeiset vaiheet ja aikataulu olivat:

Sopimusneuvottelu  11.5.2021 ja täsmennys 16.2.2022
Auditointiryhmän nimeäminen 26.8.2022
Auditointiaineiston ja itsearviointiraportin toimittaminen 14.11.2022
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus korkeakoulussa 19.1.2023
Auditointivierailu 14.-15.2.2023
Korkeakoulujen arviointijaoston päätös auditoinnin tuloksesta 26.5.2023
Raportin julkaiseminen 26.5.2023
Julkistamisseminaari 5.6.2023
Kehittämistyön seuranta 2026

Arviointikriteerit

Arviointialueet I–III arvioitiin kokonaisuuksina käyttäen tasoja erinomainen, hyvä, riittämätön.

Erinomainen taso edellyttää näyttöä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta kehittämistyöstä. Lisäksi kehittämistoimet tuottavat erityistä lisäarvoa korkeakoululle, sidosryhmille tai molemmille. Korkeakoulu osoittaa vakuuttavia esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista.

Hyvän tason kriteerit on kuvattu tämän raportin liitteessä 1.

Riittämätön taso tarkoittaa, että korkeakoululta puuttuvat arviointialueessa (I–III) kokonaan tai keskeisiltä osin systemaattiset, toimivat ja osallistavat menettelytavat eikä laadunhallinnan vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen ole selkeää näyttöä.

Arviointialueiden I-III tulee olla vähintään tasolla hyvä, jotta korkeakoulu läpäisee auditoinnin.