4.1 Korkeakoulun valitsema arviointialue

Auditeringsgruppens bedömning

Koulutusvienti Centriassa

Centria-ammattikorkeakoulu on valinnut auditoinnin vapaavalintaiseksi arviointialueeksi koulutusviennin. Centria profiloituu vahvasti kansainvälisyyteen. Koulutusviennillä on merkittävä rooli kansainvälisyyden vahvistamisessa ja korkeakoulun strategian toteuttamisessa. Strategian mukaan kansainvälisyys on tarkoitus saattaa osaksi Centrian kaikkea toimintaa.

Itsearviointiraportissa Centria kertoo edistävänsä koulutusviennin avulla toiminta-alueensa kansainvälistymistä ja tuottavansa osaamispääomaa kouluttamalla alueelle kansainvälisiä osaajia. Kansainvälistyminen on ollut strateginen valinta, jonka toteutuksessa Centria kokee itsearviointiraportin mukaan onnistuneensa.

Koulutusviennin käsitteiden kirkastaminen osana kansainvälistymistä

Centrian itsearviointiraportin ja pyydetyn lisäaineiston mukaan koulutusviennin määritelmä perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään koulutusviennin määritelmään. Määritelmän mukaan koulutusvientiin sisältyy ”kaikki koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai osaamisen siirtoon pohjautuva liiketoiminta, josta muotoillusta tuotteesta tai palvelusta ulkomainen taho maksaa”.

Centrian koulutusvienti sisältää OKM:n kuvauksen mukaisesti ulkomaalaisen yhteistyötahon maksamat koulutukset, opiskelijoita Centriaan lähettävien maksavien yhteistyötahojen koulutukset sekä ETA-maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat, jotka maksavat itse opiskelunsa.

Itsearviointiraportissa olevan Koulutusviennin organisointi -kaavion mukaan koulutusvienti Centriassa sisältää myös kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnin ja erinäisiä toimia heidän jäämisekseen alueelle töihin. Koulutusviennin avulla on tarkoitus rekrytoida Centriaan opiskelijoita, joilla on valmistuttuaan mahdollisuus työllistyä korkeakoulun toiminta-alueelle.

Itsearviointiraportin mukaan koulutusvienti yhdistyy Centriassa maksullisten koulutusten lisäksi opiskelijaliikkuvuuteen, Talent Boost -toimintaan ja koulutusperäiseen maahanmuuttoon. Auditointiryhmä tulkitsee, että osa Centrian määrittelemistä koulutusviennin tavoitteista ja toimista liittyy yleisesti kansainvälistymisen edistämiseen. Näistä lähtökohdista johtuen auditointiryhmä on päätynyt käsittelemään tässä luvussa Centrian toteuttamaa koulutusvientiä ja kansainvälisyyden vahvistamista yhdessä rinnakkaisina teemoina.

Auditointihaastattelujen perusteella itsearvioinnissa kuvatun kansainvälistymisen ja koulutusviennin käsitteiden määritteleminen ja etenkin ilmiön tulkinta vaihtelevat Centrian sisällä. Tämä tekee yhteisten korkeakoulutasoisten tavoitteiden asettamisen kansainvälistymiselle ja koulutusviennille sekä prosessien tavoitteellisen kehittämisen haastavaksi. Koulutusvientiin liittyvien käsitteiden monitulkintaisuus nostetaan esiin myös Centrian itsearviointiraportissa.

Yleensä koulutusvienti tulkitaan ulkomaankaupaksi, jossa ulkomailla olevat asiakkaat ostavat korkeakoululta tai muulta alan toimijalta opetus- ja koulutuspalveluja. Koulutusviennin yksi muoto voi olla tilaus- tai muun koulutuksen järjestäminen Suomessa ulkomaalaisen maksajan tai asiakkaan laskuun.

Auditointiryhmä pohti Centrian koulutusviennin tulkintaa erityisesti ulkomaisen maksavan tahon näkökulmasta. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan yksittäisen lukuvuosimaksullisen opiskelijan ja toisaalta maksavan tilaajaorganisaation intressit koulutukselle voivat olla erilaiset. Tilaajaorganisaation intressi on yleisemmin koulutuksen maksajan oman maan kehittämisessä. Itsearviointiraportin mukaan Centrian tavoitteena puolestaan on, että opiskelijat jäävät osaavaksi työvoimaksi korkeakoulun toiminta-alueelle. Centrian palautteen mukaan heillä on käynnissä tilauskoulutus, jossa ulkomainen tilaaja on ostanut koulutuksen yritykselleen. Tämän jälkeen yrityksellä on tarkoitus välittää ammattitaitoisia hoitajia suomalaisten terveydenhuoltoalan yritysten ja kunnallisten toimijoiden käyttöön. Auditointivierailuilla ja haastatteluissa jäi osin epäselväksi, miten ulkomaisten koulutusten tilaajien tavoitteet ja Centrian koulutusviennin tavoitteet sovitetaan käytännössä yhteen.

Auditointiryhmä suosittelee, että kansainvälistymiseen, kansainvälisten osaajien alueelle houkuttelemiseen, rekrytointiin, työperäiseen maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja koulutusvientiin liittyvät käsitteet määritellään Centriassa selkeästi. Määrittelyn yhteydessä on mahdollisuus myös tarkentaa kansainvälistymisen ja koulutusviennin eri toimintojen kohderyhmät sekä tarkistaa tulosmittarit ja laatia talousmittareiden rinnalle myös koulutusviennin laatumittareita. Tämän jälkeen tavoitteet ja mittarit olisi tärkeää avata ja viestiä sisäisesti koko korkeakouluyhteisölle niin, että koko yhteisö tulkitsee ne samoin ja konkreettisten tavoitteiden asettaminen eri toiminnoille mahdollistuu.

Koulutusviennin kehittämiselle pitkän aikavälin tavoitteet

Centriassa ymmärretään koulutusviennin merkitys niin Centrialle kuin koko Suomelle myös niiden valmistuneiden opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät jää alueelle, vaan vievät osaamistaan eteenpäin eri alueille, yrityksiin ja kansainvälisiin yhteyksiin. Alumnit toimivat jatkossa mahdollisina yhteyshenkilöinä ja Centrian koulutuksen edustajina.

Koulutusviennin vuosisuunnitelma 2022:n ja auditointihaastattelujen mukaan Centriassa suunnitellaan koulutusvientiä pääosin vuosi kerrallaan, jotta oikea-aikainen ja ketterä reagointi olisi mahdollista myös kohdattaessa äkillisiä muutoksia. Auditointiryhmä suosittelee, että vuosisuunnitelman lisäksi koulutusviennille laaditaan Centrian strategiaan perustuvia pidemmän aikajänteen tavoitteita ja määritellään ajallisesti vuotta pidemmälle ulottuva kehittämisen sykli.

Toimintaympäristön muuttuessa riskienhallinta on tärkeää

Centrian koulutusviennin keskeisimpiä kohteita ovat Kaakkois-Aasia, Kiina, Etelä-Aasia ja MENA-alue eli Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka.  Pitkäjänteinen kehitystyö on tuonut Centrialle kyseisen toiminta-alueen tuntemusta ja vahvistanut yhteistyöverkostoja. Centriassa arvioidaan yhteistyötä pääsääntöisesti onnistuneeksi. Koulutusviennin toiminta-aluetta ei ole suunniteltu laajennettavaksi.

Auditointiaineiston perusteella Centrialla on kykyä riskienhallintaan kansainvälisen toimintaympäristön muutoksien yhteydessä. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan toimintaympäristöanalyysi voisi näkyä selkeämmin muun muassa geopoliittisina ja talouspoliittisina riskianalyyseina. Toimintaympäristöanalyyseihin on syytä liittää myös kyberturvallisuuden näkökulma.

Centrian sidosryhmät mukaan koulutusviennin kehittämiseen

Centriassa ylläpidetään hyvää keskusteluyhteyttä alueen sidosryhmiin. Sidosryhmät kokevat auditointihaastattelujen perusteella Centrian palvelut ja koulutusviennin tärkeänä tekijänä alueen kansainvälistymisessä ja alueen osaamispääoman lisäämisessä. Tarvittaessa Centria tavoittaa myös hyvin lähialueen muiden organisaatioiden kansainvälisiä osaajia olemassa olevien keskusteluyhteyksiensä ja yhteistyöverkostojensa avulla.  Auditointiryhmä suosittelee, että sidosryhmiä osallistetaan jatkossa nykyistä vahvemmin myös koulutusviennin ja muun kansainvälisen yhteistyön suunnitteluun.

Monikulttuurinen toimintaympäristö vahvistaa ja tukee koulutusvientiä

Haastatteluiden perusteella Centrian korkeakouluyhteisössä kansainvälisyys, koulutusvienti ja monikulttuurisuus koetaan luontevaksi osaksi kaikkea ammattikorkeakoulun toimintaa. Auditointihaastattelujen perusteella opiskelijat kokevat kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden rikastavan opintojaan ja olevan heille osa arkea ilman, että siihen osoitettaisiin erityishuomiota. Tämä mahdollistaa hyvän ja kannustavan toimintaympäristön myös koulutusviennin toteuttamiselle ja Centrian osaamisen myynnille.

Auditointihaastattelujen mukaan Centriassa otetaan huomioon suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet, kun kansainvälistymisen ja koulutusviennin toimintoja kehitetään. Opiskelijoille viestitään esimerkiksi kansainvälisyyteen liittyvistä tapahtumista ja aktiviteeteista heille sopivilla tavoilla. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää myös omia ehdotuksiaan suoraan Centrian kansainvälisten palvelujen toimijoille.

Koulutusvienti ja kansainvälisyys

Auditointihaastatteluiden perusteella Centrian henkilöstö toivoisi kansainvälisyyden ja koulutusvientiin liittyvän osaamisen lisääntyvän entisestään niin henkilöstön kuin opiskelijoiden keskuudessa. Centria mahdollistaa koulutusviennin ja kansainvälisyyden mukanaan tuomaa kulttuurien kohtaamista ja monikulttuurisuuden toteutumista arjessa muun muassa vapaaehtoisesti järjestettävissä kulttuuri-illoissa, yhteisillä lounailla ja tilaisuuksissa, joissa opiskelijat ja henkilöstö pääsevät vapaamuotoisesti keskustelemaan ja kertomaan esimerkiksi omasta kulttuuristaan. Kansainvälinen henkilöstö kokee, että tällaista toimintaa tulisi edelleen lisätä, sillä se tukisi koulutusvientiä, monikulttuurisuutta, kotoutumista ja integroitumista korkeakouluyhteisöön. Henkilöstön haastatteluissa ilmeni myös toive monikulttuurisuutta käsittelevän valmennuksen vahvistamisesta. Kulttuurista osaamista ja kielitaitoa tarvitaan koulutusten ja osaamisen viennissä. Siihen liittyen olisi tarkoituksenmukaista laatia aiheesta käsikirja tai opas digitaaliseen muotoon, jolloin dokumentin joustava päivittäminen ja täydentäminen olisi mahdollista.

Centriassa tunnistetaan kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla integroitumisen ja kotouttamisen tarve. Toimintoja edistetään muun muassa tandemkieliopinnoilla ja -harjoitteluilla sekä Centrian ja alueellisten toimijoiden järjestämillä kotoutumisen erityispalveluilla, joista esimerkkejä ovat Centria Talent Boost -toiminta ja Export Expert ESR -hanke. Kansainvälisille opiskelijoille järjestetään myös orientointi opintoihin -opintojakso. Opiskelijakunta kouluttaa kansainvälisiä tutoreita hyvässä yhteistyössä Centrian kansainvälisten palveluiden kanssa.

Centriassa halutaan tarjota samoja palveluita kaikille opiskelijoille rajaamatta ketään ulkopuolelle; esimerkiksi palautejärjestelmät ja palautteenkeruutavat ovat kaikille opiskelijoille samanlaisia. Centriassa halutaan vastata ketterästi myös kansainvälistymisestä ja koulutusviennistä nouseviin tarpeisiin perustamalla uusia työtehtäviä, joista esimerkkinä on asiantuntijan tehtävä kv-asettautumispalveluissa. Tarpeiden tunnistaminen ja nopea reagointi niihin on Centrian selkeä vahvuus, mutta tulisi pohtia, ovatko esimerkiksi uudet työtehtävät kestäviä toimenpiteitä. Auditointiryhmä suosittelee näiden toimien kytkemistä kokonaissuunnitelmaan korkeakoulun kansainvälistymisestä, koulutusviennistä ja niiden edellyttämistä tukipalveluista.

Kansainvälisyyden saattaminen osaksi kaikkea toimintaa

Tavoitteet koulutusviennille ja kansainvälisyyden integroimiselle kaikkeen toimintaan määrittelee Centrian strategia. Centrian strategiassa kansainvälisyyden vahvistaminen on keskeinen arvo. Kansainvälisyyden lisääminen ja vahvistaminen näkyvät muun muassa opetuksessa ja TKI-toiminnassa, joiden alueella tunnistetaan kansainvälisyyden ja koulutusviennin tuomat uudet mahdollisuudet. Centriassa on haluttu vastata koulutusvientitoiminnan kautta aloittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden tarpeisiin erilaisten hankkeiden, projektien ja pilottien avulla. Näihin projekteihin ja pilotteihin rekrytoidaan kansainvälisiä opiskelijoita.

Auditointiryhmä näkee alumnitoiminnan Centriassa kehittämiskohteena. Centria haluaa valjastaa myös alumnit nykyistä vahvemmin koulutusviennin ja kansainvälistymisen käyttöön. Tällä hetkellä alumnitoiminnassa tehdään yhteistyötä Centrian koulutusvientihankkeiden ja muiden reittien kautta valmistuneiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa esimerkiksi pyytämällä heitä esittelemään kokemuksiaan nykyisille opiskelijoille integroitumisestaan Suomen työelämään. Toiminnan tarkoituksena on tukea koulutusviennin kautta Suomeen tulleita kansainvälisiä opiskelijoita ja heidän asettumistaan Suomeen ja Centrian toiminta-alueelle. Centria haluaa kehittää alumnitoimintaansa myös kannustamalla valmistuneita opiskelijoita jatkamaan opintojaan Centriassa. Centriassa tunnistetaan hyvin kansainvälistymiseen sekä koulutusvientiin liittyviä kehittämiskohteita, ja niihin ollaan valmiita etsimään ratkaisumalleja.

Auditointiryhmälle välittyi selkeästi, että Centria haluaa vahvistaa asemansa Suomen kansainvälisimpänä ammattikorkeakouluna ja kansainvälisyyden saattamisessa osaksi kaikkea toimintaa. Koulutusvienti on Centrian strateginen ratkaisu ja painopiste, jolla halutaan vaikuttaa korkeakoulun toimintaan, talouteen ja kehittymiseen.