Sammandrag

Publikation

Auditering av Helsingfors universitet (Audit of the University of Helsinki)

Författare

Bernard Coulie, Klara Bolander Laksov, Petri Heinonen, Petri Suomala, Signe Tolstrup Mathiasen, Mirella Nordblad & Niina Nurkka.

Helsingfors universitets självvärdering (red.) Päivi Aronen, Johanna Kolhinen & Anne Lepistö

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Helsingfors universitet godkändes den 26 januari 2022.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 26 januari 2028.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Helsingfors universitet valde

Konceptet för internationella magisterprogram

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Personalens och studerandes välmående

Partner: Edinburghs universitet

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Den gradvisa integrationen av kvalitets- och ledningssystemen som bistår både fakultets- och enhetsnivåerna och de administrativa enheterna.
  • Utbildningsplaneringen är en systematisk och transparent process.
  • Utvecklingen av universitetets internationella utbildningsprogram har grundat sig på initiativ från  enheterna och en naturlig utveckling inom vetenskapsområdena.
  • Helsingfors universitet lägger stor vikt vid samverkan med samhället och verksamhetens genomslag i samhället. Universitetet har goda strukturer för att leda samverkan med samhället.

Rekommendationer

  • Det integrerade lednings- och kvalitetssystemet bör förenklas så att fakultets- och universitetsnivåerna sammanfaller och systemet fungerar på ett mer effektivt sätt.
  • Universitetet bör mer aktivt kommunicera med studerande och doktorander, inklusive internationella studerande, om tillgängliga stödstrukturer.
  • Universitetets koncept för flerspråkiga magisterprogram är otydligt och universitetet kunde utveckla konceptet för internationella program.
  • Universitet kunde definiera tydligare vad samverkan med samhället och genomslag i samhället betyder och dess förhållande till undervisnings- och forskningsuppgifterna. En tydligare definition skulle stödja universitetet i att ta en starkare ledarskapsroll i nationell utveckling.