Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Metropolia Ammattikorkeakoulu (Audit of Metropolia University of Applied Sciences)

Författare

Andreas Breinbauer, Birgit Kraus, Ilkka Pollari, Mari Ruadze, Marja-Liisa Saarilammi och Niina Nurkka

 Virve Kentta, Eeva Viitanen och Anna Zaikova (red.) Metropolia Ammattikorkeakoulus självvärdering

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Metropolia Ammattikorkeakoulu godkändes den 31 mars 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 31 mars 2029.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Metropolia Ammattikorkeakoulu valde

Innovationshubbar ur FoUI-perspektiv

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Studerandes och personalens välbefinnande

Partner: Dutch Hogeschool van Amsterdam (HvA) University of Applied Sciences

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Innovationshubbarna, HyMy Village och MINNO-projektet utgör en mycket bra länk mellan FoUI och utbildningen. Studerande och samarbetsparter inom arbetslivet gynnas genom att man försöker lösa konkreta problem med hjälp av forskningsverksamheten.
  • Metropolia fokuserar tydligt på mål och resultat med anknytning till samhällspåverkan. Samhällspåverkan är fast förankrad i Metropolias strategi.
  • Metropolia har en tydlig strategi som personalen känner till väl. Kvalitetssystemet grundar sig på fastställda strategiska mål.
  • Innovationshubbarna stärker fenomenbaserat lärande genom att kombinera lärande med arbetslivslösningar.

Rekommendationer

  • Metropolia använder sig av många enkäter och responskanaler. Responsinsamlingen bör inte begränsas till kvantitativa metoder, utan även omfatta kvalitativa metoder. Denna kombination skulle vara mer gynnsam för konkreta, mer öppna och synliga förbättringar som också skulle gynna ett ännu starkare incitament för studerandes deltagande.
  • Det växande antalet fokusområden ökar risken för bristande konsekvens. En realistisk resursplanering är avgörande för att säkerställa tillräckliga resurser för de strategiska åtgärderna.
  • Auditeringsgruppen rekommenderar att man minskar kvalitetssystemets komplexitet och att man utvecklar en tätare kommunikation om målen, verktygen och rollfördelningen med personalen.
  • Metropolias personal motiveras av fenomenbaserad undervisning och fenomenbaserat lärande. Nya projekt och verksamheter kräver dock resurser som inte nödvändigtvis är tillräckligt tillgängliga. Auditeringsgruppen ser en möjlig risk som kräver uppmärksamhet beträffande resursfördelningen mellan FoUI, särskilt mellan innovationshubbarna och undervisningen.