Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulun auditointi (Audit of Metropolia University of Applied Sciences)

Tekijät

Andreas Breinbauer, Birgit Kraus, Ilkka Pollari, Mari Ruadze, Marja-Liisa Saarilammi ja Niina Nurkka

Virve Kentta, Eeva Viitanen ja Anna Zaikova Metropolia Ammattikorkeakoulun itsearviointi (toim.)

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Metropolia Ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 31.3.2023

Laatuleima on voimassa 31.3.2029 asti. 

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Metropolia Ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Innovaatiokeskittymät TKIO-näkökulmasta

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi

Kumppani: Dutch Hogeschool van Amsterdam (HvA) University of Applied Sciences

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Innovaatiokeskittymät, HyMy-kylä ja MINNO-projekti muodostavat erittäin hyvän yhteyden TKI-toiminnan ja koulutuksen välille. Tämä hyödyttää sekä opiskelijoita että työelämäkumppaneita, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja käytännön ongelmiin tutkimustoiminnan avulla.
  • Metropolia keskittyy selkeästi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteisiin ja tuloksiin. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vahvasti juurtunut Metropolian strategiaan.
  • Metropolialla on selkeä strategia, jonka työntekijät tuntevat hyvin. Laatujärjestelmä perustuu strategisten tavoitteiden asettamiseen.
  • Innovaatiokeskittymät vahvistavat ilmiöpohjaista oppimista yhdistämällä oppimisen ja työelämän ratkaisut.

Kehittämissuositukset

  • Metropolia hyödyntää monia kyselyjä ja palautekanavia. Palautteen keräämisen ei tulisi rajoittua vain määrällisiin menetelmiin, vaan siihen tulisi sisällyttää myös laadullisia menetelmiä. Tämä yhdistelmä voisi avata mahdollisuuksia entistä avoimemmille ja näkyvimmille konkreettisille parannuksille sekä luoda entistä vahvemman kannustimen opiskelijoiden osallistumiselle.
  • Painopistealueiden kasvava määrä lisää riskiä johdonmukaisuuden heikkenemiseen. Realistinen resurssien suunnittelu on olennaista, jotta voidaan varmistaa riittävät resurssit strategisille toimille.
  • Laatujärjestelmää kannattaa yksinkertaistaa ja sen tavoitteista, työkaluista ja roolien jaosta viestiä entistä tiiviimmin henkilöstön kanssa.
  • Metropolian henkilöstö on motivoitunut ilmiöpohjaisesta opetuksesta ja oppimisesta. Uudet hankkeet ja toimet edellyttävät kuitenkin resursseja, joita ei välttämättä ole riittävästi käytettävissä. TKI-toiminnan, erityisesti innovaatiokeskittymien ja opetuksen kesken jaetut resurssit voivat aiheuttaa riskin, jonka toteutumista tulee tarkkailla huolellisesti.