Sammandrag

Publikationens namn

Audit of Haaga-Helia University of Applied Sciences (Auditering av Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu)

Författare

Karim Khakzar, Henrik Dindas, Hilal Karaoğlan, Hanne Salonen, Hanna Väätäinen & Kati Isoaho

Haaga-Helias  självvärdering (red.) Tia Hoikkala, Elina Iloranta, Merja Lehtomäki, Marjaana Mäkelä, Inka Paakkinen, Johanna Rajakangas-Tolsa

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu har godkänts den 26 maj 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 26 maj 2029.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu valde

Work&Study modell

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Kontinuerligt lärande, särskilt e-lärande

Partner: HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland & NHL Stenden University of Applied Sciences

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Haaga-Helia anser att kompetensinriktningen för deras utbildningsprogram är en avgörande kvalitetsstandard. Den har systematiska och inkluderande planeringsprocesser som säkerställer att dess program är relevanta för arbetslivet, vilket även studerande och regionala intressenter förstår och uppskattar.
  • Omorganiseringen av ledningen av initiativ för social påverkan och FoUI-projekt samt den ändrade fokuseringen av ansvarsområden visar att samhällskonsekvenser spelar en viktig roll i Haaga-Helias övergripande strategi. Tydliga förfaranden för att ansöka om och genomföra FoUI-projekt stöder undervisnings- och forskningspersonalens motivation att engagera sig i FoUI-projekt.
  • Haaga-Helia har skapat en positiv kultur för yrkesmässig utveckling och stöder kontinuerligt personalens individuella kompetensutveckling.
  • Modellen Work&Study motsvarar på lämpligt sätt behoven för framtida utbildning, arbetsliv och kontinuerligt lärande. Modellen överensstämmer väl med Haaga-Helias profil och strategiska mål.

Rekommendationer

  • Haaga-Helia bör fortsätta och utöka sina insatser för att förbereda internationella studerande för den finska arbetsmarknaden. Dessutom bör Haaga-Helia öka möjligheterna till internationalisering och förbättra kvaliteten på lärarpersonalen, dvs. dess engelska färdigheter.
  • Haaga-Helia bör erbjuda tillräckligt med tillfällen och möjligheter att ta del i FoUI-verksamhet. Tillräckliga möjligheter att förbättra entreprenörskompetens bör också tillhandahållas. Ledning och förvaltning av FoUI-projekt kräver mer stöd.
  • För att optimera fördelarna med Haaga-Helias kvalitetssystems kretslopp med ”Plan-Do-Check-Learn&Develop-Communicate” bör förfarandena för respons systematiseras och studerande och företag bör uppmuntras att mer aktivt ge respons.
  • Standarderna och genomförandet av Work&Study-modellen bör samordnas för att säkerställa transparenta och likvärdiga kriterier för erkännande av kompetenser. Mer konkreta kriterier för den typ av arbete och arbetsmiljö som är lämplig för modellen skulle också kunna stödja detta.