Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Audit of Haaga-Helia University of Applied Sciences (Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun auditointi)

Tekijät

Karim Khakzar, Henrik Dindas, Hilal Karaoğlan, Hanne Salonen, Hanna Väätäinen & Kati Isoaho

Haaga-Helian itsearviointiraportti (toim.) Tia Hoikkala, Elina Iloranta, Merja Lehtomäki, Marjaana Mäkelä, Inka Paakkinen, Johanna Rajakangas-Tolsa

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 26.5.2023.

Laatuleima on voimassa 26.5.2029 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Haaga-Helian valitsema arviointialue

Work&Study -malli

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Jatkuva oppiminen, erityisesti virtuaaliset toteutukset

Kumppani: HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland & NHL Stenden University of Applied Sciences

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Haaga-Helia pitää koulutusohjelmiensa osaamislähtöisyyttä tärkeänä laatustandardina. Sillä on systemaattiset ja osallistavat suunnitteluprosessit, jotka varmistavat sen ohjelmien työelämärelevanssin. Tätä arvostavat myös opiskelijat ja alueelliset sidosryhmät.
  • TKI-hankkeiden johtamisen ja vastuiden uudelleenjärjestelyt osoittavat, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tärkeässä roolissa Haaga-Helian kokonaisstrategiassa. Selkeät menettelytavat TKI-hankkeiden hakemisessa ja toteuttamisessa tukevat opetus- ja tutkimushenkilöstön motivaatiota sitoutua TKI-hankkeisiin.
  • Haaga-Helia on luonut positiivisen kulttuurin henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen ja tukee aktiivisesti henkilöstön yksilöllistä osaamisen kehittämistä.
  • Work&Study-malli vastaa tulevaisuuden koulutuksen, työelämän ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Malli on hyvin linjassa Haaga-Helian profiilin ja strategisten tavoitteiden kanssa.

Kehittämissuositukset

  • Haaga-Helian tulee jatkaa ja laajentaa panostustaan ​​kansainvälisten opiskelijoiden työmarkkinoille pääsyn tukemiseksi. Lisäksi Haaga-Helian tulee parantaa kansainvälistymismahdollisuuksia sekä panostaa opetushenkilöstön osaamisen kehittymiseen tähän liittyen, esimerkiksi kielitaidon osalta.
  • Haaga-Helian tulee tarjota riittävästi mahdollisuuksia osallistua TKI-toimintaan. Myös yrittäjäosaamisen parantamiseen tulee tarjota riittävät mahdollisuudet. TKI-hankkeiden johtaminen ja hallinnointi vaatii lisää tukea.
  • Haaga-Helian laatujärjestelmäsyklin ”Suunnittele-Tee-Tarkista-Opi&Kehitä-Kommunikoi” hyötyjen optimoimiseksi palautemenettelyt tulee systematisoida ja opiskelijoita ja yrityksiä kannustaa antamaan palautetta aktiivisemmin.
  • Work&Study -mallin standardit ja toteutus tulisi yhdenmukaistaa avointen ja tasapuolisten osaamisen tunnistamisen kriteereiden takaamiseksi. Konkreettisemmat kriteerit malliin sopivasta työstä ja työympäristöstä voisivat tukea tätä.