Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Satakunnan ammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Heidi Ahokallio-Leppälä, Oona Löytänen, Olli-Pekka Ruuskanen, Olli Vesterinen, Niina Nurkka ja Kati Isoaho

Satakunnan ammattikorkeakoulun itsearviointi (toim.) Jari Multisilta, Timo Mattila, Cimmo Nurmi ja Erja Kuurila

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Satakunnan ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 16.3.2022.

Laatuleima on voimassa 16.3.2028 asti. 

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Satakunnan ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muiden osaajien integroiminen opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia kehittämällä

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Opintojen kokonaisvaltainen ohjaus ja ympärivuotisen opiskelun onnistunut järjestäminen

Kumppani: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Opiskelijoiden, henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien osallistaminen opetussuunnitelmatyöhön sekä yhtenäisen osaamistasoihin liitetyn arviointikehikon käyttöönotto edistävät opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä opetussuunnitelmien työelämälähtöisyyttä.
  • SAMK on vahva vaikuttaja alueellaan, sillä se on alueen työelämän, koulutuksen ja TKI-toiminnan kokoava voima. Ammattikorkeakoulun toiminta ja profiili vastaavat alueen toimijoiden tarpeita.
  • SAMKin laatujärjestelmä on systemaattinen ja kattava kokonaisuus, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään toiminnassa ja johtamisessa. Henkilöstö on sitoutunut laatutyöhön ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
  • SAMKin vahvuutena kansainvälistymisessä on koko organisaation sisäistämä käsitys kansainvälistymisen tarpeesta sekä henkilöstön sitoutuminen kansainvälistymiseen liittyvän strategisen tavoitteen saavuttamiseen. Kulttuuristen tekijöiden merkitys on tunnistettu kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan integroimisessa.

Kehittämissuositukset

  • Opintojaksopalautejärjestelmän kehittämisessä tulee varmistaa vastausmäärien kattavuus sekä vastapalautteiden määrän ja laadun nostaminen.
  • Työelämän edustajat, kuten neuvottelukunnat ja alumnit tulee liittää systemaattisesti koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen. Näin pystytään entistä paremmin vastaamaan työelämätarpeeseen.
  • Rekrytointiprosessia tulee kehittää siten, että se tukee nykyistä paremmin myös kansainvälistä rekrytointia. Rekrytointiprosessin kehittämiseen tulee liittää alueen ja SAMKin työnantajamielikuvan vahvistaminen uusien osaajien houkuttelemiseksi.
  • Kunnianhimoista kansainvälisyyden kasvua on pyrittävä hallitsemaan kansainvälisten toimintojen entistä paremmalla koordinoinnilla, riittävillä resursseilla ja päällekkäisyyksien poistamisella.