2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Assessment of the audit team

Avointa tiedettä edistetään monin tavoin

SAMK on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyvään tieteellisen käytäntöön liittyviä ohjeita. Lisäksi SAMKissa on nimetty tutkimusetiikan tukihenkilö, joka tarjoaa tukea erilaisissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa. Hyvän tieteellisen käytännön toteutumista varmistetaan myös kehittämällä avoimuutta opetuksessa ja TKI-toiminnassa. Tämä tapahtuu viestintäkanavien, verkkosivujen sekä julkaisujen avulla.

Haastatteluiden perusteella SAMK on panostanut aktiivisesti avoimen tieteen kehittämiseen osallistumalla kehittämistä tukevaan hankkeeseen sekä tutustumalla muiden ammattikorkeakoulujen toimintatapoihin. Kehittämistyön pohjalta on laadittu intraan avoimen tieteen sivusto, kehitetty sisäisiä palveluita avoimen tieteen edistämisen tueksi sekä tarjottu henkilöstölle mahdollisuutta osallistua Moodle-kurssille oman osaamisensa kehittämiseksi. Avoin tiede huomioidaan myös hanketyössä varaamalla mahdollisuuksien mukaan rahoitusta avoimen tieteen toteuttamiseen. Seuraavaksi SAMKissa on tarkoitus laatia avoimeen opetukseen liittyviä mittareita sekä menettelyohjeita. SAMK on tuottanut jo jonkin verran aineistoa Opetushallituksen ylläpitämään avointen oppimateriaalien kirjastoon. Auditointiryhmä suosittelee hyvin alkaneen avoimen tieteen ja avoimen opetuksen kehitystyön jatkamista.

Erilaisilla kehittämisalustoilla pilotoidaan uutta osaamista

Auditointivierailun perusteella SAMK on alueellaan merkittävä TKI-toimija, jonka tuottamaan osaamiseen luotetaan. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyykin alueen tarvitsemina uusina osaajina sekä TKI-hankkeissa tuotettuna uutena tietona ja ratkaisuina. Toiminnassa näkyy vahva halu palvella alueen yrityksiä sekä julkista sektoria osallistumalla erilaisiin tutkimuksen, tuotekehityksen sekä koulutuksen osaamista tuottaviin innovaatioalustoihin ja ekosysteemeihin. SAMK on tehnyt vaikuttavaa TKI-työtä esimerkiksi RoboAI:n tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessa. Parhaillaan kehitetään virtuaalista tilaa Satasairaalan yhteyteen tulevaisuuden sairaala innovaatioalusta -hankkeessa.

Erilaiset kehittämisalustat tukevat SAMKin sekä alueen uuden osaamisen kehittymistä. Auditointiryhmä suosittelee arviointia siitä, kuinka monen kehittämisalustan ylläpitäminen on pitkällä aikavälillä mahdollista, jotta tulevien investointien rahoitus sekä osaamisen ylläpito varmistetaan. 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kehitetään määrätietoisesti

SAMKissa TKI-toimintaa kehitetään määrätietoisesti. Käytännössä TKI-toiminta on viime vuosien aikana kehittynyt yksittäisten hankkeiden ja tutkimusryhmien kautta marraskuussa 2021 perustettuihin tutkimuskeskuksiin. Tutkimuskeskuksien perustamista ohjaavat alueen ja yritysten tarpeet. SAMKin TKI-toiminta tuottaa yrityksiä kiinnostavia tuloksia. Auditointiryhmä suosittelee TKI-toiminnan fokusoinnin jatkamista, jotta varmistetaan huippuosaamisen kehittyminen ja tätä kautta myös rahoituksen turvaaminen.

SAMK on määritellyt itselleen kolme vahvuusalaa, joiden kautta määrätietoinen TKI-vaikuttaminen ja viestintä tapahtuvat. Vahvuusalojen tunnistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi SAMK on määritellyt selkeät mittarit. Haastattelut vahvistivat tätä kehitystä, vaikka yhtenä TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittarina pidettyjen julkaisujen määrä olikin vähentynyt. Haastatteluissa tuli esiin, että julkaisujen tuottamista ei seurata säännöllisesti, vaikka kehityskeskusteluissa asetetaankin julkaisutavoitteita. Myös julkaisuihin käytössä oleva työaikaresurssi vaikuttaa määrän kehittymiseen.

SAMK Kankaanpään taidekoulun vahvuudeksi on auditointimateriaalissa mainittu kuvataiteen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksen lisääminen. Auditointiryhmä suosittelee myös Kankaanpään taidekoulun roolin uudelleen arviointia ja mukaanottoa TKI-toiminnan kehittämisen tukemiseksi. Taidekoulun osuus jäi auditointiaineistossa ja haastatteluissa vähäiseksi, mutta sen rooli luovuuden ja Design Thinking -ajattelun edistäjänä voisi tuoda uusia avauksia myös muuhun SAMKin TKI-toimintaan. Taiteellisen toiminnan yhdistäminen insinööritieteiden kanssa tuo myös uusia mahdollisuuksia kansainvälisten tutkintojen vetovoiman kehittämiseen.

Verkostoiden merkitys kansainvälisessä toiminnassa korostuu

Viime vuosina SAMKin kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat haastatteluiden perusteella vahvistuneet. Verkostoja tarvitaan myös kansainvälisen rahoituksen lisäämiseen. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita merenkulku, jossa SAMK panostaa merilogistiikan tutkimukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa aktiivista toimijuutta sekä jäsenyyttä merenkulun globaaleissa organisaatioissa, kuten ohjausryhmän puheenjohtajuus ISTLAB-hankkeessa.

SAMK pystyy tuottamaan merenkulun alalla yrityksille, satamille ja merenkulun toimijoille arvokasta tietoa, joka tukee sekä varustamoita että elinkeinoelämää. Auditointiryhmälle merenkulun ala on haastatteluiden sekä auditointiaineiston perusteella vahva, kansainvälisesti tunnustettu ja yritysten sekä alueen suuntaan merkittävä osaamiskeskittymä, jota kannattaa hyödyntää myös SAMKin sisäisenä benchmarking-kohteena.  

Toiminta tähtää yrittäjyyden tukemiseen

SAMK kannustaa henkilöstöä ja opiskelijoita yrittäjyyteen. Yrityskiihdyttämön palveluita tarjotaan aloittaville satakuntalaisille yrittäjille ja kiihdyttämömentorit valmentavat alkavia yrityksiä. Henkilöstön yrittäjyyden toivotaan vaikuttavan myös opetuksen uudistumiseen, mutta henkilöstön haastatteluissa tästä ei saatu näyttöä. Haastatteluissa korostui alueen koulutuksen ja tutkimuksen moninaiset tarpeet ja kaikkeen SAMK ei pysty itse vastaamaan. Auditointiryhmän mukaan on hyvä, että SAMK on tunnistanut omat vahvuusalansa, joilla toimia. Jatkossa SAMKissa ja alueella tarvitaan nykyistä enemmän verkostomaista yhteistyötä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa, jotta varmistetaan alueella tarvittava osaaminen sekä pystytään vastaamaan työnantajien moninaisiin tarpeisiin.

Auditointiryhmä pitää henkilöstön yrittäjyyden tukemista hyvänä asiana. Yritystoiminta edellyttää tekijänoikeudellisten sekä patentteihin liittyvien prosessien kirkastamista eturistiriitojen välttämiseksi eri toimijoiden kesken. Auditointiryhmä suosittelee käytännön riskien tunnistamista sekä selkeiden prosessien ja toimintamallien luomista henkilöstön yrittäjyyteen.