1.3 Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Assessment of the audit team

Koulutuksen tavoitteiden seurantaan on kehitetty monenlaisia toimintamalleja

Koulutuksen tavoitteiden toteutumista seurataan monin eri tavoin. Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti opetuksen johtoryhmässä ja johdon seminaareissa. Tutkinto-ohjelmat tekevät vuosittaisen itsearvioinnin, jonka tavoitteena on verrata tutkinto-ohjelman tavoitteita strategisiin ja OKM:n rahoitusmallin tavoitteisiin sekä tutkinto-ohjelman itselleen asettamiin tavoitteisiin. Tutkinto-ohjelmat arvioivat toimintaansa sekä määrällisten että laadullisten mittareiden avulla ja tekevät kevennetyn SWOT-analyysin. Tavoitteiden saavuttamista tukee opetuksen kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on kehittää opetusprosessia sekä ammattikorkeakoulupedagogiikkaan pohjautuvaa korkeakouluopetusta. Lisäksi SAMKissa on muita opetuksen kehittämiseen liittyviä ryhmiä, kuten opinnäytetyön kehittämisryhmä ja opiskelun ja hyvinvoinnin kehittämisryhmä. Opetuksen kehittämisryhmissä on opiskelijaedustus sekä tukipalveluiden edustajia.

Tradenomiopintojen laatua varmistetaan akkreditoinnin ja merenkulkualan koulutuksen laatua STCW-laatukriteerien täyttymisen arvioinnin avulla. Koulutuksen laatua arvioidaan myös opiskelijapalautejärjestelmästä saadun tiedon avulla. Mikäli opintojaksopalautteen keskiarvo on 3 tai vähemmän, siitä keskustellaan kyseisen opintojakson opettajan kanssa ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä yhdessä opetuspäälliköiden kanssa.

Auditointimateriaalin ja haastatteluiden perusteella auditointiryhmä sai käsityksen, että SAMKissa seurataan aktiivisesti erilaisia kehittämiskohteita ja pyritään tekemään nopeasti tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.  Sisäiset auditoinnit tuottavat tietoa kehittämistyön pohjaksi ja ne koettiin henkilöstön keskuudessa hyviksi käytänteiksi. Tästä esimerkkinä mainittiin opiskelijapalautejärjestelmä Tuudon sisäinen auditointi, jonka esiin tuomat ongelmat saatiin korjattua. Näin opiskelijapalautejärjestelmä palvelee jatkossa entistä paremmin koko korkeakouluyhteisöä. Auditointiaineiston mukaan tukipalveluiden toimintaa kehitetään eri palveluiden päälliköiden säännöllisillä tapaamisilla sekä tukipalveluiden edustajien osallistumisella kehittämisryhmiin. Auditointivierailulla ei kuitenkaan tullut esiin, miten henkilöstön ja opiskelijoiden palautetta tukipalveluiden kehittämiseksi kerätään.

Opintojaksopalautejärjestelmää ja vastapalautteen antamista kehitettävä systemaattisesti

SAMKissa on otettu käyttöön Tuudon yhteydessä oleva opintojaksopalautejärjestelmä. Auditointivierailun perusteella henkilöstö ja opiskelijat ovat kokeneet palautejärjestelmän hyväksi uudistukseksi. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan vielä tunnista uutta palautejärjestelmää ja opiskelijoiden vastausprosentit jäävät usein mataliksi. Opiskelijat toivat myös esiin, että opettajat antavat vastapalautetta melko niukasti.

Opiskelijapalautteen keräämisessä on päästy hyvään alkuun. Auditointiryhmä suosittelee jatkuvan palautteen ja vastapalautteen kehittämistä sekä opiskelijoiden vahvaa osallistamista kehittämistyöhön. Kehittämistyössä tulee kiinnittää huomiota erityisesti opiskelijoille esitettyihin kysymyksiin, vastaajamäärien kasvattamiseen sekä vastapalautteen perusteluihin. Näin palautejärjestelmä palvelee nykyistä paremmin opetuksen kehittämistä ja opiskelijoiden osaamisen kehittymistä sekä kannustaa opiskelijoita antamaan palautetta.

SAMK on panostanut digipedagogiikan ja uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen

SAMKissa osaamistavoitteiden saavuttamista varmistetaan useilla menettelyohjeilla ja esimerkiksi opetuksen pedagogiset lähtökohdat on koottu ja liitetty osaamiseen perustuvaan arviointiin. Opiskelijatyöpajassa tuli esille, että monipuoliset työtavat ja erityisesti simulaatiot ovat tuottaneet opiskelijoille onnistuneita oppimiskokemuksia. Koulutuksen kehittämisen työpajan aineisto vahvisti opiskelijoiden antamaa kuvaa opetusmenetelmien monipuolisuudesta. Opiskelijoiden haastattelussa yhtenä hyvänä esimerkkinä tuotiin esiin sosionomikoulutuksen Yhdessä-malli, jossa opiskelijat opiskelivat ryhmissä ja läheisessä yhteydessä työelämään.

SAMK on panostanut vahvasti digitaalisen opetuksen kehittämiseen. Kehittämistyö osoittautui hyödylliseksi, kun koronapandemian vuoksi siirryttiin etäopetukseen. Haastatteluissa nostettiin esiin digitaalisten kärkijoukkojen merkitys uudenlaisen digipedagogiikan kehittämisessä. Digipedagogiikan systemaattinen kehittäminen näkyy myös opintojen joustavuuden lisääntymisenä sekä avoimen ammattikorkeakoulun ja jatkuvan oppimisen tarjonnan lisääntymisenä. Opiskelijatyöpajassa näkemykset opettajien digipedagogisesta osaamisesta vaihtelivat. Työpajassa opiskelijat toivat esiin onnistuneita ja hyvin suunniteltuja verkko-opintoja, mutta toisaalta opiskelijat toivoivat, että kaikilla opettajilla olisi riittävät tekniset valmiudet käyttää erilaisia järjestelmiä. Esimerkiksi Moodlen käytön sujuvaa osaamista pidettiin vähimmäisvaatimuksena. Opiskelijat toivoivat myös digitaalisten arviointimenetelmien kehittämistä. Auditointiryhmä suosittelee, että jatkossa digipedagogiikan kehittämisessä kiinnitetään huomiota siihen, miten varmistetaan kaikille opettajille riittävä digipedagoginen osaaminen.