Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Hämeen ammattikorkeakoulun auditointi (Audit of Häme University of Applied Sciences HAMK)

Tekijät

Eva Werner, Mia Brakovic, Henrik Dindas, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Marja-Liisa Saarilammi, Karl Holm. Lotta Linko (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulun itsearviointi.

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Hämeen ammattikorkeakoulujen auditointi on hyväksytty 15.6.2022.

Laatuleima on voimassa 15.6.2028 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: erinomainen taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: erinomainen taso

Oppiva korkeakoulu – Hämeen ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Design Factory

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Design Factory

Kumppanit: The Porto Design Factory ja inno.space Design Factory Mannheim

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • HAMK hyödyntää erilaisia kanavia kerätessään palautetta opiskelijoita, henkilöstöltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä ja tunnistaa saamansa palautteen avulla osa-alueet, joissa on vielä kehitettävää. Koulutuksen laadun jatkuva parantaminen luo motivoivan opiskeluilmapiirin.
  • HAMK on onnistunut luomaan innostavan ja innovatiivisen organisaatiokulttuurin, joka edesauttaa henkilöstön ja opiskelijoiden sitoutumista korkeakouluun. Lisäksi korkeakoulu on systemaattisesti vuorovaikutuksessa paikallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa.
  • HAMKin vankka ja kattava laadunhallinta on juurtunut vahvasti institutionaaliseen laatukulttuuriin, ja sitä edistetään erilaisten laatua käsittelevien vuoropuheluiden ja toimenpiteiden kautta sekä määrätietoisesti kehitetyn laatuajattelutavan avulla koko korkeakoulussa.
  • Monialaisuus sekä opiskelijoiden ja työelämän välisten kontaktipintojen tarjoaminen valmistavat opiskelijoita tulevaan työelämään, mikä vastaa hyvin HAMKin visioon olla työelämälähtöisin korkeakoulu.

Kehittämissuositukset

  • HAMKin tulee kiinnittää huomiota opintotehtävien suunnitteluun ja rakenteeseen kolmessa eri opiskelumuodossa, jotta toisiaan vastaavat kurssit olisivat tavoitteiltaan ja sisällöiltään yhtä kuormittavia.
  • Yhteiskunnallisen merkityksensä ja vaikuttavuutensa vahvistamiseksi HAMKin tulee edelleen kehittää järjestelmällisesti arvioituja ja ylläpidettyjä suhteitaan alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa keskittyen osaamisen vahvistamiseen ja ratkaisukeskeiseen yhteistyöhön.
  • HAMKin tulee pohtia ja tarkastella kriittisesti tiedon tuottamista ja jakelua järjestelmän tehostamiseksi sekä hyödyntää ja analysoida entistä tehokkaammin tietoja kehittämistoimissaan.
  • HAMKin tulee edelleen kehittää Design Factoryn hyötyjä koskevaa viestintää opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille lisätäkseen näkyvyyttä ja parantaakseen vaikuttavuutta.