1.1 Planering av utbildning

Arcada erbjuder examensinriktad utbildning på EQF-nivå 6 och 7 inom företagsekonomi, hälsa och välfärd, kultur och media, teknik och vård. Högskolan har en etablerad mall för studieplansarbetet då nya studieplaner tas fram och för övergripande pedagogisk planering. Denna modell beskrivs närmare i kapitel 1.4. I Beskrivning av Arcadas kvalitetssystem beskrivs processen för planering, utförande, utvärdering och utveckling av utbildning. Högskolans ledningsgrupp (LG) ansvarar för att de utbildnings- och forskningsprofiler högskolan erbjuder ständigt utvärderas och utvecklas för att vara relevanta för samhället både nu och i framtiden. Arcada har etablerade branschråd inom varje bransch med externa arbetslivsrepresentanter, som regelbundet ger sin syn på branschutvecklingen och kompetensbehoven inför behandling i LG.

När en ny utbildning initieras samlas data om branschens behov genom en referensgrupp bestående av branschrådets representanter samt övriga arbetslivspartner. Detta säkerställer att aktuella insikter och rekommendationer från fältet beaktas i utbildningsplaneringen. Högskolan inkluderar också studerande i planeringsprocessen genom etablerade forum för deras deltagande: återkommande studentdialoger, feedbackenkäter och studentrepresentation i olika organ.

LG utvärderar förslag till nya utbildningar utifrån högskolans strategi, samhällsrelevansen, utbildningens målgrupp och ekonomiska ramar. Om utbildningen anses vara ändamålsenlig utses en utbildningsansvarig som tillsammans med den studieadministrativa chefen ansvarar för att utforma en studieplan för den nya utbildningen. Det praktiska planeringsarbetet sköts av lärarteamet och den utbildningsansvariga (UA). En ny (eller reviderad) studieplan behandlas av LG och föredras av rektor för högskolans styrelse för godkännande. Det senaste exemplet utgörs av masterutbildningen Energy Automation Sustainable Engineering (EASE) som planerats enligt denna modell. Industriella samarbetspartners och ett nordiskt nätverk av högskolor har knutits till och involverats i utbildningsplaneringen ända från början.

Högskolans styrelse fastställer studieplanerna minst vart fjärde år enligt examensstadgan. Däremellan arbetar lärarteamen kontinuerligt för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten inom utbildningarna. Ett lärarteam består av lektorer och överlärare som är engagerade inom en specifik utbildning. Lärarteamet analyserar den befintliga studieplanen med hänsyn till förändringar i omvärlden och branschen, tidigare års studentfeedback och branschrådens tidigare kommentarer. Detta arbete slutförs årligen inom februari månad. Eventuella förslag till revideringar i studieplanen skickas sedan till branschråden för deras synpunkter. Studieplanerna och eventuella revideringar i dem behandlas årligen i LG i mars och går därefter till högskolestyrelsen för godkännande.

Samtliga studieplaner är uppbyggda i moduler som består av ett antal studieavsnitt omfattande 5 ECTS. Under vårvintern utvecklar lärarteamen utformningen av studieavsnitten inför det kommande läsåret, och branschrådet ger sina synpunkter på förändringarna. Akademichefen fastslår därefter inkommande läsårs studieavsnitt och hur de genomförs.

Utbildningsplaneringen inom Arcada behöver analyseras vidare med tanke på kontinuerligt lärande (KL). Detta område är fortfarande under utveckling och det har varit utmanande att skapa moduler som fungerar både som del av examensstudier och KL. Även kopplingen mellan utbildningsplanering och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI-verksamheten) behöver vidareutvecklas.

För att säkerställa undervisningens kvalitet och utveckling har Arcada inrättat ett pedagogiskt råd. Rådet har ungefär tio möten per år och har diskuterat olika teman under de senaste åren, t.ex. uppdatering av den pedagogiska policyn, handledningsmodeller för högskolan, valideringsmodeller, pedagogisk kompetensutveckling och en digitalpedagogisk handlingsplan.

Arcadas pedagogiska policy

Figur 2: Arcadas pedagogiska policy

Högskolans pedagogiska policy, senast uppdaterad år 2022, ger riktlinjer för den pedagogiska planeringen. Policyn grundad på Arcadas strategi och värdegrund ger riktning för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Policyn omfattar fyra teman: handledande grepp, lärandecentrerat förhållningssätt, kompetensbaserat närmelsesätt och kollegialt lärande i verklighetstrogna miljöer.

Policyn fungerar som utgångspunkt och kompetensutvecklingsmaterial, särskilt i samband med introduktionen av nya medarbetare. För att kunna användas som stöd i det dagliga arbetet har den pedagogiska policyn konkretiserats, till exempel genom en uppdatering av Arcadas handledningsmodell. De riktlinjer som fastställs i den pedagogiska policyn har även konkretiserats i en digitalpedagogisk handlingsplan. Återstående ramar som behövs är exempelvis fastställda bedömningskriterier och förtydligade processer för validering.

Styrkor Utvecklingsområden
Välfungerande modell för studieplansarbete FUI integrering
Pedagogisk policy utvecklad Kontinuerligt lärande
Tydlig pedagogisk policy som grund för pedagogiskt utvecklingsarbete