1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Opiskelijoiden, henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien osallistaminen opetussuunnitelmatyöhön sekä yhtenäisen osaamistasoihin liitetyn arviointikehikon käyttöönotto edistävät opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä opetussuunnitelmien työelämälähtöisyyttä.
  • Opintojen etenemistä tuetaan monin eri tavoin ja opintojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti.
  • Koulutuksen kehittämiskohteet tunnistetaan hyvin, niihin reagoidaan aktiivisesti ja niiden parantamiseksi määritellään tarvittavat toimenpiteet.

Kehittämissuositukset

  • Opintojaksopalautejärjestelmän kehittämisessä tulee varmistaa vastausmäärien kattavuus sekä vastapalautteiden määrän ja laadun nostaminen.
  • Harjoitteluissa ja opinnäytetöissä on jo hyviä käytänteitä TKI-toiminnan ja opetuksen integroimiseksi. Käytänteitä tulee laajentaa myös muihin opintojen osa-alueisiin ja kehittää systemaattisesti.
  • Opiskelijoille oppimisprosessin aikana annettavaa palautetta tulee kehittää sekä määrällisesti että laadullisesti.