1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

#SAMK 2030 strategia perustuu olennaisilta osin (visio, profiili, vahvuudet) edelliseen #SAMK 2022 strategiaan. Tässä tarkastellaan merkittävimpiä onnistumisia edellisen strategian tavoitteiden saavuttamisen kautta.

1. Tavoite: osaamista kuvaavan indeksin arvo korkeampi kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin.

Henkilöstölle tehtävässä työhyvinvointia kuvaavassa Party-kyselyssä kysymyksissä ”Voitko käyttää tietojasi ja taitojasi työssäsi” ja ”Kuinka paljon työsi tarjoaa mahdollisuuksia kehittymiseen” SAMK saa keskimääräistä paremman arvion.
Pedagogisen kehittämisen avoimina sisäisinä verkostoina toimivat monialaiset osaajapoolit. Niissä toteutetaan yhdessä opetuksen kehittämispalveluiden ja tutkinto-ohjelmien yhteistyössä opetusmenetelmien, arvioinnin ja toteutusten monialaista kehittämistä.
SAMK on merkittävästi lisännyt henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia.

2. Tavoite: Tilinpäätöksen toiminnallinen tulos on joka vuosi positiivinen.

Lopputulema: Tilinpäätöksessä toiminnallisen tuloksen positiivisuus on toteutunut koko strategiakauden.

Strategiaa tukevien mittaritietojen kehittäminen yhteistyössä tietohallinnon, taloushallinnon ja opetuksen toimintojen kanssa ja niiden avaaminen intranetissa henkilöstölle. Koko henkilöstöllä on pääsy ajantasaiseen mittaritietoon.

3. Tavoite: AVOPin palautteessa oppimisympäristöosuudessa SAMK kolmen parhaan joukossa

SAMK on ollut AVOPin palautteessa opetuksen laadussa Suomen paras sekä kymmenen vuoden että kolmen vuoden tilastollisessa tarkastelussa ja ykkösenä vuosina 2019 ja 2020. Kokonaisarviossa SAMK oli vuonna 2020 sijalla kaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun jälkeen (joka on SAMKin strateginen kumppani). Hyvistä palautteista huolimatta SAMK oli vuonna 2015 oppimisympäristöosuudessa sijalla 12/22. SAMK on noussut tässä osiossa sijalle 2/22 mm. seuraavien toimenpiteiden ansiosta:
• uudet kampukset ja modernit oppimisympäristöt
• opiskelijaohjauksen tehostaminen (mm. opinto-ohjaajat)
• opiskelijahyvinvoinnin toimenpiteet opiskelun mukana
• verkkopedagogiikan käyttöönotto laajasti koko SAMKissa
• kansainvälistyminen ja työelämäyhteistyön tiivistyminen
• opiskelijan osaamisen ja vaihtoehtoisten suoritustapojen huomioiminen pedagogisesti
• sitoutuneet opiskelijat polun kautta
• johtoryhmä huomioi laadun ja tuo sitä esille

4. Tavoite: Tutkintojen suhteellinen määrä nouseva.

SAMKissa suoritettiin vuonna 2020 koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta yli sata tutkintoa enemmän kuin vuonna 2019. AMK-tutkintoja suoritettiin viime vuonna 993 ja ylempiä AMK-tutkintoja 165, kun vastaavat luvut olivat tätä edeltävänä vuonna 907 ja 128.

SAMKin opiskelijoiden määräajassa valmistuminen on Suomen heikoimpia. Korkeakoulussa opiskelemisen vaatimukset ovat osoittautuneet olevan useilla hakijoille ja opiskelemaan pääseville vieraita. SAMKissa on pyritty vastaamaan näihin haasteisiin rakentamalla alueen ammatillisen toisen asteen oppilaitosten kanssa geneerisen väylän toiselta asteelta korkea-asteelle. Ensimmäisessä ryhmässä aloitti yli 250 nuorta ja aikuista. Monimuoto- ja verkkokoulutuksiin opiskelijat valitaan valintakurssin avulla, jotta hakijalle tulee oikea kuva oppimisen ja opiskelun vaatimuksista. Tällaisten korkeakoulutukseen ohjaavien väylien ja polkujen kautta tutkinnossa aloittaneiden määrä on moninkertaistunut muutaman vuoden aikana.

Tämä kertoo vahvasta pedagogisen kehittämisen ja jatkuvan tekemisen, erityisesti digitaalisen pedagogiikan kehittämisen panostuksista. Näihin kuuluvat mm. julkaisut, säännölliset ja ajankohtaiset henkilöstökoulutukset ja Peda-Agorat. Kehittämistoiminta on tuonut pedagogisen johtamisen tavoitteet opetuksen arkeen laajasti SAMKissa.

5. Tavoite: Yli 20% aloituspaikoista englanninkielisissä koulutusohjelmissa

SAMKissa oli vuonna 2015 kolme englanninkielistä koulutusohjelmaa ja nyt englanninkielisiä koulutusohjelmia on 13. Näistä 9 on perustutkinnossa ja 4 ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. Kansainvälisiä koulutusohjelmia on kaikilla koulutuksen aloilla ja osa toteutetaan monimuoto- tai verkkototeutuksina. Aloituspaikoista englanninkielisiä on nyt noin 26%.