2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Auditointiryhmän arvio

Satakunnan ammattikorkeakoulu on vahva vaikuttaja alueellaan

SAMKissa yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen johtaminen perustuvat jatkuvaan läsnäoloon maakunnan, kaupunkien ja yhteisöjen eri vaikuttajaryhmissä. Haastatteluissa tuli laajalti esille, että SAMK on monin tavoin alueen työelämän, koulutuksen ja TKI-toiminnan kokoava voima. SAMKin profiili vastaa hyvin alueen eri toimijoiden tarpeita. Yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta edistävää toimintaa arvioidaan ja seurataan säännöllisesti asetettujen tavoitteiden ja toiminnasta kerättävän ajantasaisen tiedon avulla. Tämän lisäksi hyödynnetään kehittämisryhmissä koottua tietoa, saatavilla olevaa tilastotietoa sekä henkilökohtaisten suhteiden kautta saatua tietoa. Strategiset tavoitteet ja mittarit on sovittu yhteistyössä hallituksen kanssa. Hallitus myös seuraa tavoitteiden toteutumista säännöllisesti monipuolisten ja kattavien aineistojen avulla. Määrätietoinen mittareiden kehittäminen jatkuu edelleen. Seuraavaksi tavoitteena on kehittää mittareita, jotka kertovat paremmin yritysten ja muiden sidosryhmien asiakastyytyväisyydestä.

Johdon laatukatselmukset palvelevat kehittämistyötä

Auditointiryhmän mukaan kaksi kertaa vuodessa toteutettavat johdon laatukatselmukset toimivat hyvin. Niiden avulla voidaan analysoida erilaisia ulkoisessa toimintaympäristössä vaikuttavia muutosvoimia, kilpailutilannetta, teknologisia muutoksia sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Johdon laatukatselmukseen sisältyvät myös ylimmän johdon seminaarit. Ulkoisten tekijöiden vaikutukset suuntaavat korkeakoulun sisäisiä kehittämistoimia, jotka liittyvät opetukseen, TKI-toimintaan, toimintajärjestelmän muutokseen, investointeihin sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon.

Johdon laatukatselmuksien tuloksena on päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka johto liittää osaksi toimenpideohjelmaa sekä strategian toimenpideohjelman kokonaisseurantaa. Johdon laatukatselmuksissa päätetään myös asioista, joista ylin johto viestii henkilöstölle. Strategian toteuttamiseksi laadittu toimenpideohjelma sisältää 60–70 toimenpidettä. Toimenpiteiden suuri määrä on tunnistettu SAMKissa haasteeksi ja kehittämistoimenpiteitä niiden vähentämiseksi on aloitettu. Auditointiryhmä kannustaa edelleen priorisoimaan toimenpiteitä suhteessa ammattikorkeakoulun strategisiin tavoitteisiin ja siten jäsentämään laajaa toimenpiteiden kokonaisuutta. Tällä tavoin voidaan myös vähentää henkilöstölle kehittämistyöstä tulevaa kuormitusta.

Tiedolla johtamisessa on päästy hyvään alkuun

SAMKissa on aloitettu määrätietoinen tiedolla johtamisen kehittäminen. Käytössä on tiedolla johtamisen järjestelmä, joka tuottaa johtamisen tueksi monipuolista tietoa ulkoisesta toimintaympäristöstä, sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Tavoitteiden saavuttamista seurataan systemaattisesti organisaation eri tasoilla. Keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista kuvaavat mittaritulokset on koottu intraan.

Useissa haastatteluissa tuli esiin, että tiedolla johtamisen kokonaisuus tuottaa tällä hetkellä paljon eri järjestelmiin koottua tietoa, joka koetaan hajanaiseksi. Henkilöstöllä on paikoin haasteita löytää eri kanavien kautta tulevasta tiedosta omaa työtään koskeva tarpeellinen tieto. SAMK on tunnistanut itsearviointiraportissaan tiedolla johtamisen kokonaisuuden yhdeksi kehittämiskohteeksi. Auditointiryhmä suosittelee valmiiden raporttien tuottamista niin, että ne kohdentuvat nykyistä paremmin eri henkilöstöryhmille. Henkilöstön osallistaminen raporttien suunnittelu- ja kehittämistyöhön parantaisi raporttien kohdentamista ja lisäisi henkilöstön sitoutumista raporttien monipuoliseen hyödyntämiseen omassa työssään.