4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu valitsi arviointialueen IV kohteeksi kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muiden osaajien integroimisen opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia kehittämällä. 

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • SAMKin vahvuutena kansainvälistymisessä on koko organisaation sisäistämä käsitys kansainvälistymisen tarpeesta sekä henkilöstön sitoutuminen kansainvälistymiseen liittyvän strategisen tavoitteen saavuttamiseen. Kulttuuristen tekijöiden merkitys on tunnistettu kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan integroimisessa.
  • Kehittämistyö kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi ja henkilöstön kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseksi on aloitettu.
  • Työ paikallisten yritysten ja kansainvälisten osaajien vuorovaikutuksen helpottamiseksi on käynnistetty. SAMK pyrkii täyttämään paikallisen elinkeinoelämän toiveita osaavan työvoiman saamiseksi.

Kehittämissuositukset

  • Kunnianhimoista kansainvälisyyden kasvua on pyrittävä hallitsemaan kansainvälisten toimintojen entistä paremmalla koordinoinnilla, riittävillä resursseilla ja päällekkäisyyksien poistamisella.
  • Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien laadun kehittämiseen tulee panostaa ja laatujärjestelmän tulee nykyistä paremmin tukea tutkinto-ohjelmien laadun arviointia ja kehittämistä.
  • SAMKin tulee rakentaa entistä tiiviimpää yhteistyötä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkimushenkilöstön työllistymisen tukemiseksi.