Auditoinnin lähtökohdat ja toteutus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toiminta perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja vaikuttavan tiedon tuottamiseen koulutuksen kehittämiseksi.

Auditointimallin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointimallin periaatteet on kuvattu tarkemmin auditointikäsikirjassa.

Auditoinnin toteutus

Auditoinnin toteutti nelihenkinen ryhmä:

  • Vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, Hämeen ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • Opiskelija Oona Löytänen, LAB-ammattikorkeakoulu
  • Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus PTT ry.
  • Yliopettaja Olli Vesterinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Auditoinnin projektipäälliköinä toimivat Niina Nurkka ja Kati Isoaho Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta. Auditointi perustuu korkeakoulun toimittamaan aineistoon, itsearviointiraporttiin, pyydettyyn lisäaineistoon sekä etäyhteyksin toteutettuun vierailuun korkeakoulussa 1.-2.12.2021. Auditointiryhmällä oli myös pääsy auditoinnin kannalta keskeisiin sähköisiin aineistoihin ja järjestelmiin. Auditoinnin keskeiset vaiheet ja aikataulu olivat:

Sopimusneuvottelu 29.10.2020
Auditointiryhmän nimeäminen 19.5.2021
Auditointiaineiston ja itsearviointiraportin toimittaminen 8.9.2021
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus korkeakoulussa 9.11.2021
Auditointivierailu 1.-2.12.2021
Korkeakoulujen arviointijaoston päätös auditoinnin tuloksesta 16.3.2022
Raportin julkaiseminen 16.3.2022
Julkistamisseminaari 29.3.2022
Kehittämistyön seuranta 2025

Arviointikriteerit

Arviointialueet I–III arvioitiin kokonaisuuksina käyttäen tasoja erinomainen, hyvä, riittämätön.

Erinomainen taso edellyttää näyttöä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta kehittämistyöstä. Lisäksi kehittämistoimet tuottavat erityistä lisäarvoa korkeakoululle, sidosryhmille tai molemmille. Korkeakoulu osoittaa vakuuttavia esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista.

Hyvän tason kriteerit on kuvattu tämän raportin liitteessä 1.

Riittämätön taso tarkoittaa, että korkeakoululta puuttuvat arviointialueessa (I–III) kokonaan tai keskeisiltä osin systemaattiset, toimivat ja osallistavat menettelytavat eikä laadunhallinnan vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen ole selkeää näyttöä.

Arviointialueiden I-III tulee olla vähintään tasolla hyvä, jotta korkeakoulu läpäisee auditoinnin.