2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Auditointiryhmän arvio

TKI-hankkeilla kehitetään alaa

Auditointiryhmä sai auditointivierailulla näyttöä useiden Poliisiammattikorkeakoulun yksittäisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteiskuntaa uudistavasta vaikutuksesta esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaan ja ihmiskaupan torjumiseen liittyen. Ammattikorkeakoulun TKI-toiminta pystyy selvästi reagoimaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten katujengiytymiseen ja verkossa tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen. Poliisiammattikorkeakoulussa ei ole kuitenkaan määritelty selkeitä projekti- tai salkkukohtaisia mittareita TKI-toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen seurantaan ja johtamiseen. Auditointiryhmä suositteleekin, että Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa TKI-projektien vaikuttavuustiedon keruuta ja analyysiä kehittääkseen niin omaa kuin koko poliisihallinnonkin yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määrällisten mittareiden kehittämisen ohella auditointiryhmä suosittelee laadullisten mittareiden käyttöönottoa TKI-hankkeiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseksi. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmaa tulee vahvistaa hankkeita valittaessa ja hankesalkkua kehitettäessä.

TKI-projektien valinta ja hallinta perustuvat systemaattiseen strategiseen analyysiin. TKI-projektiprosessi, salkkuryhmän toimintamalli, projektikäsikirja ja projektitoimijoiden pyöreä pöytä ovat hyviä käytäntöjä, jotka luovat Poliisiammattikorkeakoululle selkeät ohjaus- ja tiedonjakomenettelyt ja varmistavat hyvän tieteellisen käytännön toteutumisen. Auditointiryhmä pitää projektitoimijoiden pyöreän pöydän toimintamallia erinomaisena esimerkkinä tietoa jakavasta ja jalostavasta työskentelymallista.

TKI-toiminta voisi olla nykyistä vaikuttavampaa, jos kaikki sidosryhmät osallistuisivat siihen aktiivisesti

Useissa haastatteluissa nousi esille tarve kohdentaa TKI-hankkeita aiempaa enemmän kansallisen tason poliisitoiminnan kehittämiseen. Haastatteluiden perusteella Poliisiammattikorkeakoulun TKI-työn tulokset eivät välity riittävästi poliisilaitosten ja muiden niiden potentiaalisten hyödyntäjien käyttöön. Poliisiammattikorkeakoulun olisi mahdollista saattaa TKI-työ kiinteämmin osaksi poliisitoiminnan päivittäistä operatiivista kehittämistä keräämällä TKI-hankkeiden aiheet vahvemmin poliisiorganisaation kehitystarpeista sekä varmistamalla niiden tulosten käytäntöön vienti. Auditointiryhmä suosittelee, että Poliisiammattikorkeakoulu systematisoi menettelyjään TKI-hankeaihioiden keräämiseksi erilaisista poliisiorganisaatioista ja varmistaa, että hankkeiden tulokset viedään käytäntöön.

Poliisiammattikorkeakoulu ja Pelastusopisto eivät tee TKI-projektien kehittämisessä juurikaan yhteistyötä. Auditointivierailun perusteella molemmilla on hyviä käytäntöjä, joista järjestelmällisen vertailutoiminnan kautta olisi mahdollista oppia uusia toimintatapoja. Esimerkiksi tapa, jolla Pelastusopiston TKI-projektien tuloksia viedään kansallisen tason ohjausdokumentteihin ja kehityssuunnitelmiin, saattaisi tukea myös Poliisiammattikorkeakoulun TKI-projektien yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vastaavasti kokemukset Poliisiammattikorkeakoulun TKI-projektien tulosten vaikutuksista opetussuunnitelman ja -menetelmien kehittämiseen voisivat olla hyödyllisiä pelastusalan päällystötutkinnon kehittämiselle.

Poliisiammattikorkeakoulun projektisalkku on pääosin kansallinen ja perustuu kansalliseen rahoitukseen tilanteessa, jossa yhteiskunnan prosessit kansainvälistyvät nopeasti. Auditointiryhmä suosittelee lisäämään kansainvälistä TKI-yhteistyötä etenkin niillä toiminnan alueilla, joilla toimintakenttä on monikansallistunut viime vuosina.

Opiskelijat eivät osallistu TKI-toimintaan kattavasti. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua vahvistamaan opiskelijoiden järjestelmällistä roolia TKI-toiminnassa. Se tukisi tavoitetta suunnata TKI-työtä nykyistä enemmän poliisiorganisaation sisäisen kehittämisen tueksi. Samalla se vahvistaisi opiskelijoiden ymmärrystä tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyntämisestä tulevassa poliisin työssään.

Poliisiammattikorkeakoulu toimii niin pitkälti avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaan kuin tällä erikoisalalla on mahdollista. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden käytäntöön vienti on vielä alkuvaiheessa, mutta auditointiryhmän saaman käsityksen mukaan työ etenee mallikkaasti.

Poliisiammattikorkeakoululla on systemaattiset menettelytavat, joilla se varmistaa hyvän tieteellisen käytännön toteutumisen. Useissa haastatteluissa nousi kuitenkin esille tutkimuslupaprosessin kankeus ja päätösten epäjohdonmukaisuus. Tutkimuslupaprosessi on yhteinen koko poliisiorganisaatiolle, mikä ei tue Poliisiammattikorkeakoulun tyyppisessä erikoisorganisaatiossa syntyviä tarpeita. Osa Poliisiammattikorkeakoulussa tehdystä TKI-työstä perustuu salaisiin tai luottamuksellisiin aineistoihin, jolloin selkeä tutkimuslupaprosessi on välttämätön. Toisaalta osa TKI-työstä taas ei vaatisi tällaista tiukkaa lupakäsittelyä, vaan päätöksiä olisi mahdollista tehdä joustavammin. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua selkeyttämään tutkimuslupaprosessia TKI-toiminnan joustavoittamiseksi.