1.2 Koulutuksen toteutus

Auditointiryhmän arvio

Opiskelijavalinnat tunnistettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi

Poliisiammattikorkeakoulu soveltaa johdonmukaisesti ja avoimesti opiskelijavalinnan menettelytapoja. Ohjeistus hakijoille sekä vuonna 2024 käyttöön otettava valintakoekirja ovat avoimesti saatavilla ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Poliisiammattikorkeakoulun poliisi (AMK) ja polis (YH) -tutkintojen opiskelijavalinnat on tunnistettu kehittämiskohteeksi. Poliisihallitus on nostanut opiskelijavalinnan kehittämisen ammattikorkeakoulun vuoden 2024 tulostavoitteisiin. Valintaperusteisiin ja hakuprosessiin on suunnitteilla merkittäviä muutoksia. Auditointivierailun perusteella opiskelijavalintojen kehittämisen taustalla olevia vaateita on tunnistettu kattavasti kuulemalla monipuolisesti sekä opiskelijoiden että poliisiyksiköiden ja -hallinnon palautetta. Yhtenä haasteena on se, että opiskelijapaikkoja ollaan lisäämässä, vaikka nykyisiäkään aloituspaikkoja ei ole saatu täytettyä suuresta hakijamäärästä huolimatta. Haasteena on myös neljä kertaa vuodessa järjestettävien valintakokeiden sujuvuus ja ruotsinkielisten haastattelijoiden riittävyys. Lisäksi on käyty keskustelua valintaperusteiden painotuksista tiettyjen erityisosaamisten, kuten rikostutkinnan osalta. Valintaperusteiden kehittämiseen liittyy myös kysymys eritaustaisten opiskelijoiden rekrytoinnista sekä ylipäänsä fyysisen testin painoarvosta valinnassa.

Poliisiammattikorkeakoulun johto korosti, että opiskelijavalintojen uudistus liittyy edellä mainittuun keskusteluun tulevaisuuden poliisista – mitä poliisin tulee osata kymmenen vuoden kuluttua, millaisia osaajia tarvitaan jatkossa ja mitkä hallinnon tehtävät vaativat nimenomaisesti poliisin tutkintoa. Usealla poliisilaitoksella on omaksuttu yleispoliisimalli, eli yksi poliisi hoitaa monentyyppisiä yleisosaajan tehtäviä. Toisaalta hallinnon tehtäviin tarvitaan myös erityisosaajia. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua käymään aktiivista keskustelua poliisihallinnon toimijoiden kanssa mahdollisuuksista kehittää opiskelijavalintoja siten, että niiden tuottama opiskelija-aines vastaa tulevaisuudessa tarvittaviin poliisin osaamisprofiileihin. Opiskelijatyöpajan perusteella poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon valintakoe on toimiva.

Opiskelijoilla on aktiivinen rooli oppimisprosessissaan

Poliisiammattikorkeakoululla ja Pelastusopistolla on käytössä yhteinen AHOT-ohje. Opiskelijatyöpajan perusteella pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) -opiskelijat kokevat AHOT-menettelyt työläiksi ja epäyhdenmukaisiksi. Myös Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijakunta on todennut aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyt kehittämiskohteeksi. Auditointiryhmä suositteleekin noudattamaan laadittuja AHOT-ohjeita systemaattisella tavalla.

Poliisiammattikorkeakoulun koulutuksen toteutus tukee tavoitteellista oppimista ja opiskelijoiden aktiivista roolia omassa oppimisprosessissaan. Auditointiryhmä vakuuttui vierailulla siitä, että opiskelijat ovat motivoituneita ja heidän opiskelukykynsä on pääosin vahva. Opiskelijat toivat esiin auditointihaastatteluissa ja työpajoissa, että heille annetaan suuri vastuu omasta oppimisestaan. Opiskelijat kokevat toisilta opiskelijoilta saadun palautteen ja tuen tärkeäksi oppimista edistäväksi tekijäksi. Sekä Poliisiammattikorkeakoulun että Pelastusopiston opiskelijat toivovat saavansa opettajilta vielä enemmän osaamistavoitteiden saavuttamista tukevaa palautetta.

Opiskelijoiden toiveena oli, että opintojen joustavuutta vahvistettaisiin lisäämällä monimuoto- ja verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Erityisesti pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opiskelijat korostivat tarvetta kehittää opetusmenetelmiä, koska heidän kokemuksensa mukaan luentotyyppistä opetusta on liikaa, eikä osaamistavoitteiden saavuttamista seurata riittävästi. Myös Pelastusopiston opettajat haluaisivat vahvistaa opetuksen vuorovaikutteisuutta opiskelijoiden kanssa. Auditointiryhmä suosittelee vahvistamaan opetusmenetelmien järjestelmällistä kehittämistyötä erityisesti pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) koulutuksessa.

Opiskelijoiden ohjauksessa on vielä kehitettävää

Poliisiammattikorkeakoulussa on selkeä opiskelijaohjauksen malli ja ohjeistus, jossa on otettu huomioon opiskelijoiden aktiivinen rooli omassa oppimisprosessissaan. Opiskelijatyöpajojen mukaan kaikki poliisitutkinnon opiskelijat eivät kuitenkaan koe saavansa tarpeeksi ohjausta ja tukea opintojensa etenemiseen ja valmistumiseen. Pelastusalan päällystötutkinnon opiskelijat kokevat opinto-ohjaajan puuttumisen merkittäväksi haasteeksi opintojensa etenemisen kannalta. Paikoin opettajat ovat heidän mukaansa myös heikosti tavoitettavissa. Myös poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon opiskelijat kertoivat esimerkkejä opinnäytetyöohjaajista, jotka eivät ole riittävästi opiskelijoiden tavoitettavissa. Poliisi (ylempi AMK) -opiskelijoiden ehdotuksen mukaan opinnäytetyön ohjauksen tulisi olla johdonmukainen ja toimiva prosessi, johon ohjaajalla on käytössään soveltuva raportointityökalu.

Haastatteluissa ja työpajoissa nousi esille opiskelijoiden kokemus siitä, että opiskelutahdista ei voi jäädä jälkeen, vaikka siihen olisi henkilökohtaisia syitä. Auditointiryhmä suosittelee kehittämään käytännön menettelyitä, joilla tuetaan yksittäisten opiskelijoiden opintojen sujuvaa etenemistä sekä yksittäisten opintojaksojen sisällä että koko opiskelupolun aikana.

Auditointivierailulla saatiin laajasti näyttöä Poliisiammattikorkeakoulun itsearviointiraportissa mainitusta vahvuudesta, jonka mukaan poliisikoulutukseen sisältyvä harjoittelu tukee erinomaisesti osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua. Auditointiryhmä suosittelee edelleen kehittämään harjoittelun ohjaajien perehdytystä ja koulutusta, koska vaihtelu harjoittelun ohjaajien ohjausosaamisessa vaikuttaa harjoittelun yhdenvertaiseen toteutumiseen.

Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) harjoittelujen suunnittelu ja toteutus kaipaavat erityistä kehittämistä. Auditointiryhmä suosittelee, että harjoittelut integroidaan selkeämmin opintoihin. Lisäksi opiskelijoita tulee tukea paremmin harjoittelupaikkojen löytämisessä.

Poliisiammattikorkeakoulun ohjeistusten mukaan opiskelijoiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tuetaan läpi opiskelijan opintopolun. Poliisiammattikorkeakoulun yhdenvertaisuustyöryhmässä on opiskelijajäsen, ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia heille tärkeisiin asioihin on muutenkin pyritty lisäämään. Opiskelijat nostivat esille tuoreen esimerkin onnistuneesta vaikuttamistyöstään opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen: kuntosalin ja urheilutilojen käyttöoikeutta on opiskelijoiden aloitteesta saatu laajennettua.

Toisaalta opiskelijatyöpajoissa nousi esille tarve kiinnittää vahvempaa huomiota erityisesti psyykkisen kuormittavuuden ennaltaehkäisyyn sekä luoda mahdollisuuksia ja madaltaa kynnystä keskustella alaan liittyvistä rankoistakin aiheista. Auditointiryhmä suosittelee, että opiskeluilmapiirissä vahvistetaan psykologisen turvallisuuden tunnetta, jotta opiskelijat uskaltavat tuoda esille opiskeluhyvinvointiin liittyviä haasteitaan.