3.3 Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Auditointiryhmän arvio

Toimivaa laatujärjestelmää kehitetään aktiivisesti

Poliisiammattikorkeakoululla on toimiva ja perustehtävät kattava laatujärjestelmä. Poliisiammattikorkeakoulu pystyy laatujärjestelmän avulla tunnistamaan kehittämistarpeensa ja kehittämään toimintaansa tavoitteellisesti. Intranetin kehittäminen, yhteisen tilannekuvan luominen ja jalkauttaminen sekä opetussisältöjen jatkuva uudistaminen ovat hyviä esimerkkejä systemaattisen kehittämistoiminnan onnistumisista. Auditointivierailun perusteella jatkuvan kehittämisen PDCA-kehä toimii hyvin ja kattavasti korkeakoulun perustoimintojen kehittämisessä.

Haastatteluiden perusteella koulutus- ja TKI-toiminnan välillä on kuitenkin havaittavissa siiloutumista paitsi toiminnan, myös laatujärjestelmän osalta. Näiden kahden perustoiminnon tavoitteet ja mittarit sekä toimintaympäristöt ovat erillisiä, joten luonteva perusta yhteiskehittämiselle puuttuu. Auditointiryhmä suosittelee laatujärjestelmän säätämistä organisaatiouudistuksen yhteydessä siten, että koulutus- ja TKI-toiminta tukevat toisiaan ja että korkeakoulussa järjestetään säännöllisiä kohtaamisia eri alojen asiantuntijoiden välillä.

Haastatteluiden perusteella Poliisiammattikorkeakoulussa ymmärretään laajasti tarve laatujärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle. Auditointiaineiston ja haastatteluiden perusteella Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmän kehittämistyöhön sisältyy runsaasti hyviä käytänteitä ja toimivia palautejärjestelmiä.

Laatukulttuuri perustuu avoimeen keskusteluun, johon kaivattaisiin lisää ääniä

Korkeakoulun laatukulttuuri on luonteeltaan osallistavaa ja avointa. Henkilöstöllä, opiskelijoilla ja ulkoisilla sidosryhmillä on mahdollisuuksia osallistua laatujärjestelmän ja toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi säännöllinen yhteydenpito Poliisiammattikorkeakoulun johdon, hallituksen ja opiskelijoiden välillä edistää näiden ryhmien osallisuutta yhteiseen laatukulttuuriin. Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon seurantapäivät, jotka tuottavat konkreettista kehittämispalautetta, ovat hyvä esimerkki osallistavista toimintamalleista.  Samoin ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyötä opiskelijakunnan kanssa opiskelijabarometrin tulosten tulkinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa. Valtuuskuntatoiminta voi vakiintuessaan edistää merkittävällä tavalla ammattikorkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Vaikka Poliisiammattikorkeakoulun verkostoituminen on vahvaa, ulkoisten sidosryhmien osallistumista erityisesti laatujärjestelmän kehittämiseen on vielä mahdollista vahvistaa. Auditointiryhmä suositteleekin selvittämään uusia tapoja, joilla korkeakoulu voi lisätä sidosryhmien osallistumista toimintatapojen kehittämiseen. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun kehittämiskohteisiin liittyvät työpajat ja asiantuntijoiden avoimet Teams-kanavat voisivat mahdollistaa ulkoisten asiantuntijoiden uudenlaisen osallistamisen toimintatapojen ideointiin.

Myös opiskelijoiden osallistumista laatujärjestelmän kehittämiseen tulee vahvistaa. Kehittämiskohteena auditointivierailulla nousi esiin nykyinen opintojaksopalautejärjestelmä. Opiskelijoita tulee kuulla palautejärjestelmää uudistettaessa. Uuden opintojaksopalaute- ja vastapalautejärjestelmän piiriin tulee saada kaikki tarvittavat henkilöt riittävän tiedonkulun varmistamiseksi. Palautejärjestelmien tarpeellisuutta tulee selventää aika ajoin opiskelijoille ja henkilökunnalle, jotta opettamisen ja johtamisen kehittämisen suunta pysyy kaikille selkeänä.

Pelastusopiston päällystökoulutuksen henkilökunnan ja opiskelijoiden palautejärjestelmistä saatava tieto tulee integroida nykyistä selkeämmin osaksi Poliisiammattikorkeakoulun prosesseja. Yhteismitallinen arviointiviitekehys tukee yhteisten kehittämishaasteiden ratkaisemista sekä vahvistaa Poliisiammattikorkeakoulun mahdollisuuksia ohjata tutkinnonantovastuullaan olevan pelastusalan päällystötutkintokoulutuksen kehittämistä.

Yhteisen laatukulttuurin vahvistamiseksi auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua varmistamaan, että tietojärjestelmäkehityksessä huomioidaan koko henkilöstön, opiskelijoiden ja keskeisten sidosryhmien mahdollisuudet osallistua tietojärjestelmien käyttöön. Auditointiryhmä suosittelee myös vahvistamaan tietojärjestelmien käytön koulutusta räätälöidysti eri käyttäjäryhmille.

Laaja-alainen laatujärjestelmän kehittäminen on Poliisiammattikorkeakoulun selkeä vahvuus. Auditointiryhmä suosittelee silti pohtimaan, kannattaisiko korkeakoulun organisaatiouudistuksen yhteydessä muokata myös laatujärjestelmän vastuita. Poliisiammattikorkeakoulu voisi selvittää, onko nykyinen laaturyhmän toimintaan perustuva kehittämismalli toimivin ratkaisu vai pitäisikö laatujärjestelmän kehittäminen integroida aiempaa tiiviimmin linjajohtojärjestelmän osaksi. Tällöin laatupäällikön roolina olisi fasilitoida toiminnan kehittämistä linjajohdon tukena.