1.3 Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Auditointiryhmän arvio

Opiskelijoilla on paljon mahdollisuuksia antaa palautetta

Poliisiammattikorkeakoululla on toimivat menettelyt kerätä ja hyödyntää palautetietoa opiskelijoiden tarpeista sekä opintojen toteutuksesta ja etenemisestä koulutuksen kehittämiseksi.

Kuten itsearvioinnissa on todettu, opintojaksopalauteprosessit eivät aina toteudu suunnitellusti kaikilla opintojaksoilla. Auditointivierailun mukaan tähän ollaan puuttumassa. Peppi-järjestelmän käyttöönoton myötä opintojaksopalautteen keruu pyritään kytkemään aiempaa selkeämmin koulutusprosessiin. Toisaalta Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat nostivat esille konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia muutoksia heidän palautteensa perusteella on tehty. Vastapalautteen antamiseen on Poliisiammattikorkeakoulussa ohjeet, mutta sekä Poliisiammattikorkeakoulun että Pelastusopiston opiskelijat kokevat saavansa liian vähän tietoa antamansa palautteen käsittelystä ja vaikutuksista. Auditointiryhmä suosittelee systematisoimaan vastapalautteen antamisen arjen käytänteitä sekä Poliisiammattikorkeakoulussa että Pelastusopistossa.

Opiskelijoiden epämuodollisella palautteella on tärkeä rooli Poliisiammattikorkeakoulun kehittämisessä. Opiskelijat kertoivat esimerkkejä matalan kynnyksen keskustelevista palautehetkistä opintojaksojen aikana ja lopuksi. Myös poliisi (ylempi AMK) -koulutuksissa lähiopetusviikkojen päätteeksi käydään tällaisia palautekeskusteluja, mikä koettiin hyvänä käytänteenä. Kaikki poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon opiskelijat eivät tunnistaneet näitä palautteenkeruutilanteita ja kokivat, että palautetta pyydetään liian myöhään, jotta sen hyödyntäminen näkyisi palautteenantajalle. Epämuodollisen palautteen haasteena on henkilöstön mukaan se, että se ei rekisteröidy palautejärjestelmään.

Harjoittelujen ohjaajilta kerättävässä palautteessa systematisoitavaa

Auditointivierailun perusteella Poliisiammattikorkeakoulun kehittämiskohteena on harjoittelujen ohjaajilta kerättävän palautteen analysointi ja kytkeminen palautejärjestelmään. Harjoittelun ohjaajien mukaan joillakin poliisilaitoksilla järjestetään harjoittelun päätteeksi palautetilaisuus, mutta tieto siitä ei aina kulje Poliisiammattikorkeakoululle. Harjoittelun ohjaajat ehdottivat, että harjoittelun arviointilomake digitalisoitaisiin, mikä edistäisi palautteen systemaattista viestintää harjoittelupaikoilta korkeakoululle. Auditointiryhmä suosittelee sähköistämään arviointilomakkeen ja kehittämään mallin harjoittelupalautteen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Poliisiammattikorkeakoulu seuraa ja arvioi koulutuksia järjestelmällisesti varmistaakseen niiden ajantasaisuuden sekä vastaavuuden yhteiskunnan ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tässä tukena käytetään muun muassa koulutuksen vaikuttavuusanalyysejä. Poliisiammattikorkeakoulun menettelytavat tukevat analyysiä siitä, miten koulutuksille asetetut osaamistavoitteet saavutetaan. Palaute- ja arviointitietoa hyödynnetään pääosin järjestelmällisesti poliisikoulutuksen kehittämisessä.

Sen sijaan pelastusalan päällystötutkinnon opettajien kokemus on se, että kyseistä tutkintoa ei riittävästi koordinoida kokonaisuutena. Auditointiryhmä suosittelee varmistamaan systemaattiset menettelytavat, joilla varmistetaan pelastusalan päällystötutkintokoulutuksen kehittyminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Jatkuvan oppimisen tarjonta on laajaa mutta ei riittävää

Auditointivierailun aikana saatiin paljon näyttöä siitä, että Poliisiammattikorkeakoulussa pyritään kehittämään jatkuvan oppimisen tarjontaa. Poliisihallituksen osaamisen kehittämisen koordinaatioryhmä eli OSAKE-ryhmä valmistelee poliisin vuosittaisen täydennyskoulutussuunnitelman. Vaikka OSAKE-ryhmän tehtäviä modifioitiin vuoden 2023 alussa, Poliisihallituksen haastattelun mukaan ryhmän rooli on jäänyt epämääräiseksi. Auditointihaastattelussa nostettiin esille, että Poliisihallituksen sisäistä vastuunjakoa selkeyttämällä voitaisiin vähentää tarvetta OSAKE-ryhmälle.

Sidosryhmien mukaan koulutustarjonta on laaja ja kattava, mutta ei kaikilta osin riittävää. Poliisihallituksen edustajien haastattelussa ilmeni, että täydennyskoulutuksen ulkopuolelle jää edelleen ammattiryhmiä, joille ei ole tarjolla osaamisen kehittämistä. Erityisesti poliisilaitoksilla toimivien siviilien täydennyskoulutuksessa olisi laajentamismahdollisuuksia. Toisaalta poliisilaitokset tarjoavat samantyyppistä täydennyskoulutusta kuin Poliisiammattikorkeakoulukin, minkä todettiin tuottavan päällekkäisyyttä. Auditointihaastatteluissa nousi esiin kehittämisehdotuksena poliisi- ja pelastusalan yhteisen täydennyskoulutuksen kehittäminen liittyen esimerkiksi pelastusalan johtamisen tilannekuvaan ja moniuhkatilanteiden hoitamiseen.

Poliisiammattikorkeakoulun toivottiin nostavan profiiliaan valtakunnallisena yksikkönä lisäämällä jatkuvan oppimisen tarjontaa ja tuottamalla enemmän helposti saavutettavaa koulutusmateriaalia verkossa. Lisäksi sidosryhmähaastattelussa nousi esille ehdotus, että korkeakoulu kehittäisi täydennyskoulutusta kansainvälisessä yhteistyössä. Auditointiryhmä suosittelee, että Poliisiammattikorkeakoulu selkeyttää omaa rooliaan poliisin jatkuvan oppimisen kehittämisessä niin, että täydennyskoulutuksella pystytään tarkoituksenmukaisesti vastaamaan poliisialan henkilöstön osaamisen kehittämisen määrällisiin ja laadullisiin tarpeisiin.

Henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeita kuullaan kattavasti tukipalveluiden kehittämisessä

Auditointivierailulla kuultiin useita esimerkkejä siitä, miten henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet huomioidaan tukipalveluiden kehittämisessä. Esimerkiksi intraa on kehitetty sekä henkilöstön että opiskelijoiden toiveiden perusteella. Samoin kirjaston meluisuudesta saadun palautteen perusteella kirjastoa remontoitiin koronapandemian aikana. Opiskelijoiden palautteen pohjalta ammattikorkeakoulussa on yhdessä opiskelijoiden kanssa kehitetty opiskelutaidon verkkokurssi.

Kaikilla tukipalveluilla on omat toimivat mallinsa kerätä palautetta ja hyödyntää sitä palvelujen kehittämisessä. Sen sijaan itsearviointiraportissa mainittua avointa palauteväylää ei tunnistettu tai koettu hyödylliseksi. Auditointiryhmä suositteleekin arvioimaan kyseisen avoimen palauteväylän tarvetta. Mikäli avoin palauteväylä nähdään tarpeellisena ja se halutaan säilyttää, tästä palautteenantomahdollisuudesta tulisi viestiä kattavammin sekä henkilöstölle että opiskelijoille.