2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Assessment of the audit team

Turun ammattikorkeakoulu on vahva ja vaikuttava alueellinen toimija

Turun ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus toiminta-alueella on erittäin vahvaa. Ammattikorkeakoululla on selkeä alueellinen identiteetti ja se määrittelee itsensä strategiassaan maakunnan merkittäväksi kehityskumppaniksi. Sidosryhmien ja neuvottelukuntien haastatteluissa vahvistui ammattikorkeakoulun tärkeä rooli alueen kehittäjänä ja haluttuna yhteistyökumppanina. Ammattikorkeakoulun strategiassa on vahva alueellinen painotus. Auditointiaineiston ja haastatteluiden perusteella yhteiskunnallinen vuorovaikutus tukee erittäin hyvin kokonaisstrategian toteutumista.  

Ammattikorkeakoulun johtoryhmä on määritellyt vaikuttavuusmittarit, joita seurataan säännöllisesti. Johtamisjärjestelmän osana oleva raportointijärjestelmä tukee hyvin tulosten seurantaa. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuuden seuranta perustuu määrällisiin mittareihin, jotka tuottavat osittain kapean näkymän toiminnan vaikutuksista. Laadullista arviointia tehdään Excellence-polun itsearvioinneilla, mutta auditoinnin yhteydessä ei saatu selkeää näyttöä tämän itsearvioinnin vaikuttavuudesta suhteessa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen. Auditointihaastatteluiden perusteella laadullinen arviointi perustuu ihmisten välisiin ja eri toimielimissä käytäviin keskusteluihin. Auditointiryhmä suositteleekin ammattikorkeakoululle yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laadullisten mittareiden kehittämistä.

Toimintaa suunnataan alueella tuotetun tiedon perusteella

Turun ammattikorkeakoulu kerää aktiivisesti tietoa toimintaympäristöstään ja sen muutoksista. Toimintaa suunnataan muun muassa vahvalla ennakointityöllä, jota tehdään yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa Varsinais-Suomen Ennakointiakatemiassa. Ammattikorkeakoulun edustajat osallistuvat aktiivisesti alueella toimivien verkostojen ja yhteistyötoimielinten toimintaan.

Alueneuvottelukunta ja sektoreiden neuvottelukunnat ovat Turun ammattikorkeakoululle keskeinen vuorovaikutuksen tapa alueen toimijoiden kanssa. Auditointihaastatteluiden perusteella sekä ammattikorkeakoulun edustajat että sidosryhmät pitivät neuvottelukuntatoimintaa hyödyllisenä ja suhteellisen vaikuttavana. Koulutuksen sektoreiden neuvottelukuntarakennetta on päivitetty vaikuttavuuden kasvattamiseksi ja neuvottelukuntien kokoonpanoa uudistetaan parin vuoden välein. Koulutuksen sektoreiden neuvottelukuntien toimintatavat eivät kuitenkaan näyttäydy yhdenmukaisina ja systemaattisina. Auditointiryhmä suosittelee sektoreiden neuvottelukuntatoiminnan systemaattisuuden ja yhdenmukaisuuden kehittämistä.

Alueneuvottelukunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on arvioida ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta. Auditointihaastatteluiden perusteella tämä ei kuitenkaan sellaisenaan toteudu, vaan toiminta painottuu enemmän ammattikorkeakoulun johdon tukemiseen muun muassa strategiaan liittyvissä muissa kysymyksissä. Alueneuvottelukunnalle ei myöskään konkretisoidu heidän oman toimintansa vaikuttavuus. Auditointiryhmä suosittelee alueneuvottelukuntatoiminnan kehittämistä aluevaikuttavuuden arvioinnin osalta sekä alueneuvottelukunnan tekemien esitysten toimeenpanon systemaattisen seurannan kehittämistä.

Ammattikorkeakoululla on mahdollisuus lisätä vaikuttavuuttaan kansallisesti ja kansainvälisesti

Auditointivierailun perusteella Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa erinomaisella tavalla strategiaansa sekä ammattikorkeakouluille annettua tehtävää olla vahva alueellinen vaikuttaja. Aluevaikuttavuus toteutuu johtamisjärjestelmän osana kerättävän tiedon ja auditointihaastatteluiden perusteella erittäin hyvin. Auditointihaastatteluissa nousi esiin, että Turun ammattikorkeakoulun toiminta keskittyy kampuspaikkakunnille ja toiminnan vaikuttavuus on suurinta näillä paikkakunnilla.

Kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus nähtiin auditointihaastatteluissa asiana, jota Turun ammattikorkeakoulussa halutaan vahvistaa. Nyt vaikuttavuus Varsinais-Suomen ulkopuolella muodostuu pääsääntöisesti erilaisissa verkostoissa toimimisesta. Auditointiryhmä tunnisti, että ammattikorkeakoululla on runsaasti mahdollisuuksia ja osaamista lisätä vaikuttavuuttaan kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vastata nykyistä laajemmin yhteiskunnallisiin haasteisiin.