3.3 Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Assessment of the audit team

Laatutyö on korkeakouluyhteisössä arvostettua ja sillä on vaikuttavuutta

Turun ammattikorkeakoululla on kokeiluihin kannustava laatujärjestelmä, joka tukee hyvin koulutuksen, TKI-toiminnan sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden prosesseja ja niiden kehittämistä. Turun ammattikorkeakoulussa laatutyötä tehdään koko organisaatiossa ja siihen on sitouduttu. Laatutyö on integroitu osaksi henkilöstön ja opiskelijoiden arkea ja sillä on vaikuttavuutta kaikessa ammattikorkeakoulun toiminnassa.

Turun ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Ammattikorkeakoulun vahvuutena on laaturyhmä, jonka tehtäviä on selkeytetty edellisen auditoinnin tuloksien perusteella. Laaturyhmän toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta laadun ja toiminnan kehittämisen ohjaamisessa tuotiin esiin useissa haastatteluissa. Laaturyhmän toimintaa selkeästi arvostettiin koko organisaatiossa.

Excellence-polun itsearvioinnit auttavat tunnistamaan kehittämiskohteita

Auditointiaineiston ja haastatteluiden perusteella auditointiryhmä vakuuttui siitä, että Turun ammattikorkeakoulussa laatujärjestelmään liittyvät tietojärjestelmät ovat laajalti käytössä ja niiden tuottamaa tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Hyvänä käytäntönä nähtiin vuosittain toteutettava Excellence-polun itsearviointi, joka tuottaa tietoa tavoitteiden saavuttamisesta ja kehittämistarpeista. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulussa tehdään palveluihin, tiettyihin teemoihin tai toimintatapoihin liittyviä sisäisiä arviointeja. Sisäisiin arviointeihin arviointikohteita saadaan muun muun muassa Excellence-polun itsearvioinneista.

Auditointivierailun aikana Turun ammattikorkeakoulun laatukulttuuri näyttäytyi auditointiryhmälle avoimena ja keskustelevana. Haastatteluissa ja työpajoissa myönteistä palautetta annettiin matalasta hierarkiasta sekä mahdollisuudesta antaa palautetta helposti. Ammattikorkeakoulussa myös jaetaan hyviä käytäntöjä henkilöstön kesken. Hyvien käytäntöjen jakamisesta tuotiin esiin esimerkkejä sekä haastatteluissa että koulutuksen kehittämisen työpajassa. Hyviä käytäntöjä ja tietoa jaetaan säännöllisesti sektoreiden ja osaamisalueiden kehittämispäivissä ja muissa tapaamisissa.

Henkilöstöllä ja opiskelijoilla on edustajat erilaisissa kehittämisryhmissä, ja opiskelijat ja henkilöstö osallistuvat myös sisäisiin arviointeihin. Esimerkiksi opiskelijoiden kanssa on yhdessä kehitetty opiskelijoille erilaisia palautekanavia. Auditointiryhmä kuitenkin suosittelee, että henkilöstöä ja opiskelijoita sitoutetaan vielä entistä vahvemmin yhteiseen laadun kehittämiseen.

Laatujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta ammattikorkeakoulun toiminta sidosryhmien kanssa vaikutti auditointiryhmälle melko perinteiseltä. Sidosryhmien edustajat osallistuvat neuvottelukuntatoimintaan ja toisaalta ammattikorkeakoulun edustajat osallistuvat jäseninä erilaisiin verkostoihin. Auditointiryhmä suosittelee Turun ammattikorkeakoulua pohtimaan uusia tapoja kerätä palautetta ja osallistaa sidosryhmiä laatujärjestelmän kehittämiseen. Myös laatujärjestelmän tuottamaa tietoa tulee käsitellä sidosryhmien kanssa neuvottelukunnissa, jolloin tietoa voidaan hyödyntää myös sidosryhmien kanssa tehtävässä toiminnassa.