2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Auditeringsgruppens bedömning

TKI- ja taiteellinen toiminta ovat määrätietoisia, ennakkoluulottomia ja vaikuttavia

Auditointiaineiston ja -haastatteluiden perusteella Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vahvuus perustuu tutkimusryhmien vahvaan osaamiseen, johdon ennakkoluulottomaan tukeen ja onnistuneisiin kumppanuuksiin. Sidosryhmähaastatteluiden perusteella Turun ammattikorkeakoulu on haluttu kumppani TKI-projekteihin ja TKI-toiminnassa on vahva painotus alueen yritysten tukemiseen. Kansainvälisyys näkyy TKI-toiminnassa muun muassa kumppanuusverkostoina, tutkimusyhteistyönä ja vertaisarviointeina.

TKI-toiminnan tavoitteet tulevat suoraan Turun ammattikorkeakoulun strategiasta. Tutkimusryhmät ja projektit liittyvät strategiassa määriteltyihin painoaloihin eli osaamiskärkiin. Auditointihaastatteluissa ilmeni, että tutkimusryhmiä muutetaan alueen ja ajan tarpeen mukaan, mikä kuvastaa hyvin sitä, että Turun ammattikorkeakoulu pyrkii TKI-toiminnan osalta vastaamaan alueen työelämän tarpeisiin ja vahvistamaan alueen elinvoimaa uusilla innovaatioilla. Auditointiryhmä suosittelee ammattikorkeakoululle TKI-toiminnan yleisten tavoitteiden rinnalle yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden tavoitteiden kirkastamista sekä tavoitteiden seurannan selkeyttämistä.

Turun ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön ekosysteemiajattelu ja siirtyminen tutkimusryhmistä ekosysteemeihin on hyvällä tiellä. Projektioppimisympäristöt tukevat TKI-toiminnan ja opintojen yhdistämisestä sekä yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. TKI-ekosysteemien kehittämisessä auditointiryhmä suosittelee entistä systemaattisemmin lisäämään yrityslähtöisyyttä, loppukäyttäjien huomioon ottamista ja ekosysteemiin kuuluvien tahojen sitouttamista.

TKI-toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä systemaattisesta ja pitkäjänteisestä toiminnan kehittämisestä saatiin selkeää näyttöä auditointivierailulla. Hyviä esimerkkejä tästä ovat strategiset kumppanuussopimukset, alueelliset TKI-ekosysteemit ja projektioppimisympäristöt. TKI-toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan TEPPO-järjestelmässä projektin aikana sekä projektin jälkiarvioinnilla. TKI-toiminnan arviointi on systemaattista ja toiminnan kehittämiseen tähtäävää.

Auditointivierailun perusteella Turun ammattikorkeakoulun taiteellisella toiminnalla on valtakunnallista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu muun muassa taidetoimikuntien ja taide- ja kulttuurialan rahoitusorganisaatioiden asiantuntijajäsenyyksinä. Taideakatemiassa ollaan myös aloitettu neuvottelukuntatoiminnan kehittäminen, joka perustuu siihen, että neuvottelukunnat vastaisivat entistä paremmin strategisiin tavoitteisiin, kuten kansainvälistymiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Avointa tiedettä edistetään systemaattisesti ja monipuolisesti

Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on hyvin organisoitua ja sen prosessit ovat kehittyneiltä. Auditointihaastattelut vahvistivat, että menettelytavat ovat selkeitä ja tietojärjestelmät tukevat hyvin suunnitelmallista ja järjestelmällistä kehittämistoimintaa. Ammattikorkeakoulu noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamisen valvontaan on toimivat prosessit.

Avoimen tieteen edistäminen on Turun ammattikorkeakoululle selkeä painopistealue ja avoimien julkaisuiden osuus kaikista ammattikorkeakoulun julkaisuista on nousussa. Avoimen tieteen edistämiseksi on tehty systemaattisia ja pitkäjänteisiä kehittämistoimia, kuten auditointihaastatteluissa esiin nousseet open science -työryhmän perustaminen, avoimen tieteen edistämisen tiekartan laatiminen ja henkilöstön kannustaminen avoimuutta edistäviin toimintatapoihin. Turun ammattikorkeakoulu on saavuttanut korkeimman tason OKM:n tieteen ja tutkimuksen avoimuutta koskevassa arvioinnissa. Tukipalvelut, kuten kirjastopalvelut, tukevat hyvin avointa julkaisemista. Ammattikorkeakoulu viestii hyvin ja monikanavaisesti TKI-toiminnastaan ja muun muassa verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa TKI-projekteista.