1.2 Koulutuksen toteutus

Auditeringsgruppens bedömning

Johdonmukaiset menettelytavat edistävät opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Auditointiaineiston perusteella Turun ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan ja tutkintojen suorittamisen menettelyiden ohjeistukset ja määräykset perustuvat läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti kansallisiin menettelyihin, säädöksiin ja määräyksiin. Osaamisen tunnustamiseen on ammattikorkeakoulussa yhteisesti sovitut menettelyt, jotka on kuvattu yleisellä tasolla korkeakoulun verkkosivuilla. Tarkemmat menettelyohjeet osaamisen tunnustamiseen löytyvät opiskelijoiden intrasta eli Messistä. Auditointivierailulla opiskelijoiden mukaan osaamisen tunnustamisen menettelyt ja ohjeistukset toimivat opiskelijoiden näkökulmasta hyvin. Haasteena osaamisen tunnustamisen ohjeistuksessa on, että mahdollinen hakija ei pysty arvioimaan osaamisen tunnustamisen menettelyä ennen koulutukseen hakeutumista ja opiskelijaksi pääsemistä. Auditointiryhmä suosittelee, että osaamisen tunnistamisen menettelyohjeet laitetaan näkyviin korkeakoulun nettisivuille, jolloin ne näkyvät myös mahdollisille hakijoille.

Turun ammattikorkeakoulussa on kehitetty opintojen sujuvaa etenemistä sekä kiinnitetty huomiota opintojen kuormittavuuteen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuden kokemuksiin. Esimerkkinä opiskelijoiden yhdenvertaisuuden lisäämisestä on opiskelijakunnan kanssa yhteistyössä tehty yhdenvertaisuuskysely, jonka tuloksien analysointi on vielä kesken. Lisäksi ammattikorkeakoululla on ajantasainen henkilöstön ja opiskelijoiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (Yhdenvertainen AMK 2021-2022), jossa esitetään konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Haastatteluissa tuli esiin, että opiskelijoiden palautteisiin esimerkiksi opintojen kuormittavuudesta on reagoitu. Opiskelijoiden palautepäivissä opiskelijat antoivat palautetta opiskelun kuormittavuudesta tiettyinä ajankohtina, minkä jälkeen asiaan reagoitiin erilaisilla käytännön toimenpiteillä ja ohjeistuksilla. Opiskelijoiden mukaan opiskelijoiden yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin voisi kuitenkin panostaa vieläkin enemmän.

Modernit oppimisympäristöt tukevat opiskelun ja työelämän yhteyttä

Turun ammattikorkeakoulu on viime vuosina kehittänyt erityisesti fyysisiä oppimisympäristöjä ja verkkokampuksia. Opiskelijoiden näkökulmasta esimerkiksi ICT-City ja EduCity ovat erinomaisia kampuksia. Myös erilaiset työelämälähtöiset oppimisympäristöt, kuten Myyntiakatemia, Bisnesakatemia ja TradeTase tuovat erilaisen ja entistä työelämälähtöisemmän näkökulman opiskeluun. Opiskelijatyöpajoissa opiskelijat nostivat esiin oman aktiivisen roolinsa ja mahdollisuuden vaikuttaa opintojen toteuttamiseen työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. Toisaalta auditointivierailun aikana opiskelijat myös toivat esiin, että joillain aloilla opiskelussa ei ole riittävästi työelämälähtöistä työskentelyä tai tehtäviä. Auditointiryhmä suosittelee, että työelämälähtöisten opintojen mahdollisuus varmistetaan yhdenvertaisesti kaikilla koulutusaloilla.

Innovaatiiviset ratkaisut opetuksessa ja työelämän kanssa tehtävä yhteistyö osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tulivat esiin opiskelijoiden työpajoissa ja haastatteluissa. Auditointiryhmä vakuuttui myös fyysisten oppimisympäristöjen ja verkostokampusten merkityksestä innovaatiopedagogiikan toteuttamisessa ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Innovaatiopedagogiikan periaatteita kannattaa kuitenkin vielä tuoda opiskelijoille esiin siten, että he tunnistavat myös innovaatiopedagogiikan taustalla olevat teoreettiset periaatteet ja toimintamallit.

Koronapandemian aiheuttaman etäopetuksen kehittämisestä ja toteutuksesta tuli sekä haastatteluissa että opiskelijoiden ja koulutuksen kehittämisen työpajoissa hyvää palautetta. Kuitenkin sekä opiskelijat että opettajat toivoivat lisää kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia. Auditointiryhmä suosittelee, että jatkossa Turun ammattikorkeakoulussa pohditaan, miten koulutusten toteutuksessa saavutetaan tasapaino kasvokkain tapahtuvan ohjauksen ja etäopetuksen hyvien käytäntöjen välillä.

Opiskelijakeskeisen lähestymistavan näkymistä käytännössä tulee vahvistaa

Turun ammattikorkeakoulussa koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen on luotu yhteisiä toimintamalleja. Opiskelijan näkökulmasta yhteisten toimintamallien käyttöönotossa monialaisessa ammattikorkeakoulussa on kuitenkin vielä kehitettävää. Opiskelijoiden mukaan haasteita esiintyy yhteisten toimintamallien toteuttamisessa käytännössä. Opiskelijalähtöisyys kantavana periaatteena ei aina toteudu käytännössä. Esimerkiksi osaamisen arvioinnissa on opiskelijoiden kokemuksen mukaan pitkiä viiveitä. Opiskelijat myös toivoivat nykyistä enemmän palautetta opinnoistaan ja osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Heidän mukaansa vertaisarviointi on hyödyllistä, mutta ei korvaa opettajan palautetta osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Auditointiryhmä suosittelee, että opiskelijalähtöisyyteen ja yhteisten toimintamallien toteutumiseen sekä opiskelijoiden osaamisen arviointiin ja riittävään palautteen saamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota koulutuksen toteutuksessa.

Haastatteluissa tuli esiin, että opiskelijoiden opintojen etenemistä tuetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti esimerkiksi siten, että useissa opintojaksoissa opiskelijoilla on mahdollisuus vaihtoehtoisiin suoritustapoihin. Opintojen ohjaukseen osallistuvat opinto-ohjaajan ja opettajatuutoreiden lisäksi myös vertaistuutorit. Haastattelujen perusteella opettajatuutoreille järjestetään erillistä koulutusta, mikä näkyy käytännössä opiskelijoiden ohjauksen kehittymisenä. Hyvänä käytäntönä Turun ammattikorkeakoulussa on VIP-opiskelijatoiminta (VIP=välittämisen ilmapiiri), joka nostettiin esiin myös koulutuksen kehittämisen työpajassa. Koulutetut VIP-opiskelijat on valittu omasta aloitusryhmästään luotto-opiskelijoiksi ja heidän tehtävänään on toimia yhteistyössä opettajatuutorin ja opinto-ohjaajan kanssa muun muassa erilaisten ongelmien tunnistamisessa yksilö- ja ryhmätasolla.