1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Tulevaisuuden toimintaympäristöt YAMK-opintojakso

YAMK oppimissuunnitelmia kehittää koulutusten sektorirajat ylittävä työryhmä. Kaikille tutkintoa suorittaville opiskelijoille on suunniteltu yhteinen 5 op:n laajuinen Tulevaisuuden toimintaympäristöt -opintojakso.

Opintojakson sisältöinä ovat tulevaisuuden työ ja toimeentulo, muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit. Opintojakso on suunniteltu, toteutettu sekä arvioitu monialaisessa tiimissä. Tavoitteena on oppia tulevaisuuden kehityskuluista ja arvioida vaikutuksia omaan työhön ja toimialaan sekä kehittää omaa osaamistaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteisiin.

Opintojakson perustana on työ-/yrityselämästä saadut toimeksiannot. Opiskelijat työskentelevät ja opiskelevat monialaisissa ja moniammatillisissa ryhmissä toimeksiantojen parissa pyrkien löytämään ratkaisuja tulevaisuuden työympäristöjen haasteisiin. Esimerkkinä on  Remeon kanssa toteutunut hackathon. Yhteisen opintojakson lisäksi on kolme yhteistyönä toteutettua YAMK- tutkintokoulutusta:

SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Taide- ja kulttuurialan johtaminen

Kulttuurihyvinvointi

JunioriAMK

JunioriAMK luo jatkuvan oppimisen jatkumon peruskoulusta korkeakouluun lisäämällä lasten ja perheiden tietoisuutta eri ammateista ja käytännön opiskelusta ammattikorkeakoulun fyysisissä ja digitaalisissa oppimisympäristöissä. JunioriAMKiin osallistuvat kaikki Turun peruskoulujen viidesluokkalaiset.

Projektioppimisympäristöt TKI:n ja opetuksen integroinnissa

POYt syventävät opetuksen ja TKI-toiminnan integroitumista. Ne tarjoavat opiskelijalle alakohtaisen osaamisen ja työelämävalmiuksien kehittämisen aitojen toimeksiantojen parissa seuraavasti:

1) omaksi alakohtaiseksi osaamispoluksi (esim. BisnesAkatemia, The FIRMA, Sun hyvä elämä-klinikka, Tutka)

2) integroituna kiinteästi osaksi tutkimusryhmän toimintaa (esim. Kiertotalous 2.0, Labriikki)

3) rakennettuna laajaksi yhteiseksi kaikki tutkinnot läpileikkaavaksi oppimissuunnitelmaksi (esim. Projektipaja + Innovaatioprojekti).

Esimerkiksi TeLi sektorilla POY toteutetaan projektipaja- ja innovaatioprojektitoteutuksina. Kaikille koulutuksille yhteistä ovat monialaiset projektiopinnot: 1. vuoden projektityön perusteet, joka jatkuu 3. vuoden haasteellisempiin innovaatioprojekteihin. Projektipajassa luodaan pohja, johon kaikki sektorin päivätoteutuksen 15:n eri koulutuksen opiskelijat osallistuvat. Innovaatioprojekti on Projektipaja-kokonaisuutta haastavampi ja laajempi kokonaisuus. Siinä opiskelijat työskentelevät yrityslähtöisissä projekteissa monialaisissa ryhmissä, joissa toimeksiannot ovat vaativia ja monialaisia. Toimintamallia on esitelty Avoin TKI-integroitu oppiminen – toimintamallit ja hyvät käytänteet -julkaisussa (kuvio 3).

Kuvio 3: POY-opinnot kulkevat mukana AMK-opiskelijan koko opintopolun ajan (esim. työharjoittelut, opinnäyte, oppimissuunnitelman mukaiset opinnot tai vapaasti valittavat opinnot). Opiskelijan opintopolun ensimmäiseen vuoteen liittyy Projektipaja ja Intro-projekti, toisena vuonna TKI-toiminnan integrointi oman koulutuksen oppimissuunnitelmaan, kolmantena vuonna Capstone-innovaatioprojekti ja TKI-toiminnan integrointi oman koulutuksen oppimissuunnitelmaan. Neljänteen opintovuoteen kuuluu opinnäytetyön tekeminen ja TKI-toiminnan integrointi oman koulutuksen oppimissuunnitelmaan.
Kuvio 3. Esimerkki: POYt AMK-opiskelijan opintojen eri vaiheissa

Verkko-opiskelun kehittäminen ja tukipalvelut

Vuodesta 2017 lähtien kehitettyjen verkkotutkintojen opiskelijatyytyväisyys on korkea. Olemme panostaneet verkkopedagogiikkaan, yhteisöllisyyteen ja joustavan verkkokokonaisuuden rakentamiseen. Turun AMK:n koordinoimassa verkkotutkintoverkostoprojektissa (2021–2023) kehitämme tulevaisuuden toimintamalleja. Verkkotutkinnoissa on hyödynnetty laajasti CampusOnlinen opintotarjontaa.

Henkilöstön digipedagogista osaamista tukevat digipeda- ja itslearning-koulutukset ja monikanavaisesti toteutettu mentorointi. Teams-vertaistukikanavat mahdollistavat usean asiantuntijan nopean saavuttamisen. itslearningin käyttöönotto koronasulun aikana onnistui jatkuvan tuen ja etäkoulutuksen ansiosta. Henkilöstöltä saadun palautteen perusteella käyttöönotto oli samalla vaativaa ja palkitsevaa. Koulutus jatkuu työkalujen ja analytiikan osalta.

Service Desk –monipalvelu liittää useita sisäisiä palveluja sähköiseen Service Desk -kanavaan.  Sisäisten palveluiden palvelukeskus Service Centre ja Service Point –pop-up-palvelumalli on käytössä. Palvelukeskuksessa on oma IT-tukipalvelupiste niin henkilöstölle kuin opiskelijoille. Palvelukeskuksesta löytyy viestinnän, kv-asioiden, opiskelijapalveluiden ja opiskelijakunnan fyysinen palvelupiste. Opiskelijoille suunnatusta Tuudo-mobiilisovelluksesta löytyvät tilavaraukset, kartat, turvallisuus, opiskelijauutiset sekä digitaalinen opiskelijakortti ja Kelan ateriatukikortti.

Opiskelijoiden vertaistuki ja -ohjaus

VIP-opiskelijatoiminnan tavoitteena on lisätä välittämisen ilmapiiriä ja tehostaa varhaista puuttumista ja huolehtia siitä ettei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle. VIP-opiskelijoita ovat AMK:n ensimmäisen opintovuoden opiskelijat, jotka on valittu omasta aloitusryhmästä luotto-opiskelijoiksi. VIP-opiskelijan tehtäviä ovat yhteistyö opettajatuutorin ja opinto-ohjaajan kanssa; erilaisten sosiaalisten ja henkisten pulmien tunnistaminen yksilö- ja ryhmätasolla; osallistuminen yhteisiin koulutuksiin ja kuukausittaisiin VIP-tapaamisiin sekä ryhmähengen ylläpitäminen. Käynnissä olevissa ohjauksen projekteissa kehitämme välineitä ja toimintatapoja esimerkiksi vertaisohjaukseen verkossa.