2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Auditeringsgruppens bedömning

Toimintakulttuuri kannustaa kokeiluihin ja luovuuteen

Ammattikorkeakoulun toimintakulttuuri on kokeiluihin ja luovuuteen kannustavaa. Erityisesti ammattikorkeakoulun johdon koettiin kannustavan kokeiluihin. Ammattikorkeakoulun laatu- ja johtamisjärjestelmä asettaa selkeät reunaehdot toiminnalle, mutta ei toisaalta ole liian kahlitseva ja kokeilukulttuuria tyrehdyttävä. Haastatteluiden perusteella myös esimerkiksi laatutyössä ja itsearvioinneissa kokeillaan rohkeasti uusia toteutustapoja. Koulutuksen kehittämisen työpajassa tuli kuitenkin esiin, että  jatkuva kehittäminen ja erilaiset kokeilut voivat olla myös kuormittavia ja aikaa vieviä. Auditointiryhmän mukaan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei liian nopeatempoinen kokeilukulttuuri muodostu joissain tilanteissa haasteeksi saada aikaan pysyviä ja pitkäjänteisesti toimintaa kehittäviä muutoksia.

Oppimisympäristöt ja TKI-projektit ovat Turun ammattikorkeakoulun keskeinen väylä uutta luoviin kokeiluihin kumppaneiden kanssa. Uusia oppimisympäristöjä on rakennettu yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa mahdollistamaan uudenlaisia kokeiluja ja luomaan opiskelijoille joustavia tapoja hankkia osaamista. Näkemys oppimisympäristöjen merkityksestä erilaisten kokeilujen mahdollistajana ja työelämälähtöisyyden edistäjänä vahvistui auditointivierailun aikana sekä opiskelijatyöpajassa että koulutuksen kehittämisen työpajassa ja haastatteluissa. Auditointiryhmä suosittelee, että kokeilukulttuurin systemaattisuuteen ja kokonaisvaltaisuuteen kiinnitetään huomiota ja että kokeilukulttuurin juurruttamista koko korkeakouluyhteisön toimintatavaksi jatketaan.

Ammattikorkeakoulu panostaa vahvasti toiminta-alueensa tarpeisiin vastaamiseen

Turun ammattikorkeakoulu on strategisten valintojen ja auditointihaastatteluiden perusteella keskittynyt vahvasti oman toiminta-alueensa tarpeiseen vastaamiseen. Myös yhteistyö ja sidosryhmäsuhteet näyttävät auditointihaastatteluiden perusteella painottuvan nimenomaan toiminta-alueelle, erityisesti kampuspaikkakunnille ja niiden välittömään läheisyyteen. Kansallista yhteistyötä tehdään lähinnä osallistumalla erilaisiin verkostoihin. Kansainvälinen yhteistyö puolestaan painottuu TKI-yhteistyöhön ja kansainväliseen liikkuvuuteen. Auditointihaastatteluiden perusteella kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kaikkia mahdollisuuksia ei hyödynnetä. Auditointiryhmä suosittelee, että kansallisten ja kansainvälisten verkostojen mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen kartoitetaan ja hyödynnetään entistä systemaattisemmin ja monipuolisemmin.

Turun ammattikorkeakoulu kehittää aktiivisesti ja pitkäjänteisesti yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta. Tämä ilmenee muun muassa strategisten kumppanuussopimusten solmimisena, neuvottelukuntajärjestelmän kehittämisenä, alumnitoiminnan kehittämisenä ja aktiivisena toimintana toiminta-alueella toimivissa verkostoissa. Auditointiryhmä suosittelee jatkamaan erityisesti neuvottelukuntatoiminnan ja alumnitoiminnan kehittämistä.

Turun ammattikorkeakoulun sidosryhmäyhteistyö on laajaa ja sen hallinta on kehittynyttä. TEPPO- ja ASKO-järjestelmät tukevat hyvin sidosryhmäsuhteiden ja yhteistyöverkostojen sekä projektien hallintaa. Auditointivierailun perusteella  ASKO-järjestelmän käyttöperiaatteet eivät ole selvät kaikille henkilöstön jäsenille, mikä johtaa siihen, että kaikkea tekemistä yhteistyökumppaneiden kanssa ei dokumentoida. Auditointiryhmä suosittelee tietojärjestelmien käytön periaatteiden kirkastamista koko henkilöstölle sekä varmistamaan, että kaikilla tarkoituksenmukaisilla henkilöillä on riittävät käyttöoikeudet tietojärjestelmiin.

Turun ammattikorkeakoulu on laajasti mukana erilaisissa projekteissa toiminta-alueellaan. Auditointihaastatteluiden perusteella ammattikorkeakoulu on haluttu yhteistyökumppani ja sidosryhmäyhteistyötä kehitetään strategisesti ja pitkäjänteisesti. Auditointiryhmä kuitenkin suosittelee ammattikorkeakoulua olemaan vielä aktiivisempi yhteistyökumppaneiden suuntaan ja hakeutumaan aloitteellisemmin yhteistyöhön kumppaneiden kanssa. Auditointiaineiston ja haastatteluiden perusteella strategiset kumppanuussopimukset näyttäytyvät keskeisenä ja toimivana keinona laajentaa ja uudistaa yhteistyöverkostoja.

Alumnitoiminnan kehittämisestä tukea yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen

Turun ammattikorkeakoulussa alumnitoimintaa on kehitetty viime vuosien aikana. Alumneja hyödynnetään hakumarkkinoinnissa, viestinnässä, luennoitsijoina sekä jatkuvan oppimisen palveluiden kohderyhmänä. Alumnitoiminnan kehittämiseen on jo tehty hyviä toimenpiteitä, kuten alumnikoordinaattorin palkkaaminen, mikä on lisännyt alumnityön näkyvyyttä. Suunnitteilla on myös alumnilähettilästoiminnan aloittaminen. Alumnilähettilästoiminnan avulla on tarkoitus hyödyntää alumneja nykyistä enemmän alumnitoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Auditointiryhmä suosittelee alumnitoiminnan kehittämisen jatkamista ja entistä systemaattisempaa alumnien hyödyntämistä toiminnan suunnittelussa ja alumnitoiminnan monipuolisten mahdollisuuksien kartoittamisessa. Alumnitoiminnan vakiinnuttaminen on myös itsearviointiraportissa nimetty Turun ammattikorkeakoulun kehittämiskohteeksi.  

Alumnitoiminnan yhteydestä Turun ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden kehittämiseen ei saatu näyttöä auditointivierailulla. Alumnitoiminnalle ei ole asetettu selkeitä tavoitteita ja systemaattisissa toimintatavoissa on vielä kehitettävää. Myöskään selkeitä mittareita alumnitoiminnan onnistumiselle ei ole olemassa. Auditointivierailun aikana tehtyjen havaintojen perusteella ammattikorkeakoulun olemassa olevat tietojärjestelmät mahdollistavat systemaattisen ja tavoitteellisen alumnitoiminnan. Auditointiryhmä suosittelee, että alumnitoiminnan tavoitteita selkeytetään ja roolia Turun ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa vahvistetaan.