Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Korkeakoulun organisaatio

Turun ammattikorkeakoulu on monialainen yli 10 000 osaajan yhteisö. Meiltä valmistuu vuosittain yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Meillä voi opiskella AMK- tai Master-tutkinnon yli 70 eri koulutuksessa.

Turun AMK:n omistajia ovat Turun kaupunki, Salon kaupunki  ja Turun yliopisto ja ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Osakeyhtiön hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä toiminnan järjestämisestä. Yhtiön toimitusjohtajana on ammattikorkeakoulun rehtori, jonka on valinnut osakeyhtiön hallitus.

Turun AMK muodostuu kolmesta koulutuksen (Taideakatemia, Tekniikka ja liiketoimina, Terveys ja hyvinvointi) ja Yhteisten palveluiden sektorista (YPA). Suoraan rehtorin alaisuudessa toimivat ylimpään johtavaan henkilöstöön kuuluvat vararehtori, palvelujohtaja, talousjohtaja ja koulutusjohtajat. Koulutuksen sektoreiden johtamisesta vastaavat ao. koulutusjohtajat. Keskijohtoon kuuluvat yhteisten palveluiden, koulutuksen sektoreiden koulutus- ja tutkimuspäälliköt sekä muut päälliköt, jotka ovat vastuussa taloudelle ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta omalle esihenkilölleen.

Turun ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö. Sen toimitusjohtajana on ammattikorkeakoulun rehtori, jonka on valinnut osakeyhtiön hallitus. Rehtori-toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vastaavat hallituksen päätösten tarkemmasta tiedottamisesta. Turun ammattikorkeakoulun (Turku AMK) organisaatio muodostuu kolmesta koulutuksen sektorista sekä yhteisten palveluiden sektorista. Kokonaisvastuu on rehtori-toimitusjohtajalla ja laadunvarmistuksen toteutumista johdetaan ylimpien työntekijöiden toimesta. Talousjohtaja vastaa talouden, toiminnanohjauksen, laatujärjestelmän ja laadunhallinnan toimivuudesta. Lisäksi talousjohtajan vastuualueeseen kuulu kiinteistöhallinnon johtaminen. Strategisesta johtamisesta vastaa ylin johto. Vararehtorin vastuualueeseen kuuluvat koulutuksen, TKI-toiminnan, työelämäkumppanuuksien sekä ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja yhteiskuntavastuun kehittäminen. Palvelujohtaja vastuulla ovat korkeakoulu- ja hallintopalveluiden johtaminen: viestintäpalvelut, HR-palvelut, kirjasto- ja tietopalvelut oppimisympäristöpalvelut ja opiskelijapalvelut. Koulutuksen sektoreiden johtamisesta vastaavat ao. koulutusjohtaja. Keskijohtoon kuuluvat yhteisten palveluiden, koulutuksen sektoreiden koulutus- ja tutkimuspäälliköt sekä muut päälliköt, jotka ovat vastuussa taloudelle ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta omalle esihenkilölleen.
Turun ammattikorkeakoulun organisaatiokaavio

Johtamisjärjestelmä ja vastuut on määritelty korkeakoulun johtosäännössä. Ylin johto vastaa strategisesta johtamisesta. AMK:ssa on rehtorin nimeämä johtoryhmä, jonka tehtävänä on asiantuntijaelimenä avustaa rehtoria yhtiön johtamisessa, koordinoida ja kehittää yhtiön toimintoja ja huolehtia AMK:n yhtenäisyydestä ja tiedonkulusta yhteisön sisällä.

AMK:n johtamisjärjestelmä: Toimintaa johtaa rehtori-toimitusjohtaja. Rehtorin alaisuudessa ovat vararehtori, palvelujohtaja ja talousjohtaja sekä kolme koulutusjohtajaa. Vararehtori vastaa tutkimus-, koulutus- ja kumppanuuspalveluista sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisestä. Palvelujohtaja vastaa korkeakoulu- ja hallintopalveluiden johtamisesta: HR-, kirjasto- ja tietopalvelut opiskelija- ja oppimisympäristö-, turvallisuus- ja viestintäpalveluista. Talousjohtaja vastaa talouden ja toiminnanohjauksen sekä kiinteistöhallinnon kehittämisestä. AMK:ssa on kolme koulutuksen sektoria (Taideakatemia, Tekniikka ja liiketoiminta, Terveys ja hyvinvointi) joita kutakin johtaa koulutusjohtaja. Keskijohtoon kuuluvat yhteisten palveluiden, koulutuksen sektoreiden koulutus- ja tutkimuspäälliköt sekä muut päälliköt, jotka ovat vastuussa taloudelle ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta omalle esihenkilölleen.
Turun AMK:n johtamisjärjestelmä

Strategian tärkeimmät tavoitteet

Turun ammattikorkeakoulu synnyttää maakuntaan Excellence in Action – käytännön tekemisen erinomaisuutta. Ammattikorkeakoulun ensisijainen tehtävä on tuottaa osaavia ammattilaisia Varsinais-Suomen työelämän kehittämiseen ja tarpeisiin. Organisaatiolla on tärkeä rooli alueemme kestävän osaamisperusteisen kilpailukyvyn ja elinvoiman rakentamisessa aktiivisen kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan kautta.

Ammattikorkeakoulun onnistuminen näkyy alueen jatkuvasti paranevassa hyvinvoinnissa, elämisen laadussa ja kansainvälisessä kilpailussa menestymisessä. Nämä tulokset saavutetaan yhteisön jäsenten osaamista jakamalla sekä tuotetuilla innovaatioilla ja niitä kehittävällä yrittäjyydellä.

Turun AMK:n strategiset kärjet ovat

  • Innostava yhteisö
  • Yhteisesti kehittämämme Innopeda®
  • Hyvä elämä älykkäässä yhteiskunnassa
  • Teknillinen innovaatiokorkeakoulu