Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Turun ammattikorkeakoulu (Turun ammattikorkeakoulun auditointi)

Författare

Riitta Konkola, Hannu Kotila, Nita Vallimäki, Mikko Valtonen, Niina Nurkka och Marja-Liisa Saarilammi

Turun ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Antonella Storti och Satu Helmi

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Turun ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen den 18 maj 2022.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 18 maj 2022.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Turun ammattikorkeakoulu valde

Kontinuerligt lärande

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Ledning av samverkan och genomslagskraft i samhället

Partner: Hogeschool Utrecht från Nederländerna

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Planeringen av utbildningen har en stark koppling till strategin, prognostiseringen av arbetslivsbehoven och regionens behov.
  • FUI-verksamheten är välledd och systematisk med betydande genomslag i regionen. Verksamhetssätten och stödfunktionerna stöder främjandet av öppen vetenskap.
  • Kvalitetssystemet är omfattande och styr utvecklingen av yrkeshögskolans verksamhet.
  • Inrättandet av ett team för kontinuerligt lärande möjliggör en systematisk utveckling av kontinuerligt lärande. Teamets verksamhet är engagerad och reflekterande.

Rekommendationer

  • Möjligheterna till sektorsövergripande samarbete och samarbete mellan utbildningssektorerna bör kartläggas och utnyttjas mer systematiskt i planeringen och genomförandet av utbildningarna.
  • Den kvalitativa uppföljningen av samverkan med samhället och verksamhetens genomslag bör utvecklas utöver en omfattande kvantitativ uppföljning.
  • Yrkeshögskolan bör utveckla kvalitetssystemet på ett sätt som skapar en balans mellan kvalitetssystemets styrande funktioner och en innovativ experimenterande organisationskultur.
  • Kontinuerligt lärande bör starkare framhävas i yrkeshögskolans strategi.