2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Assessment of the audit team

TKI-toiminta painottuu osaksi työelämäkorkeakoulu -tavoitetta

TAMKin toimintaa suunnataan kolmeen ilmiöpohjaiseen painopistealueeseen ja Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimusstrategian mukaisiin tavoitteisiin osana vuosisuunnittelua. TKI-toiminnassa painotetaan soveltavaa tutkimusta, kehittämistä ja työelämässä hyödynnettäviä innovaatioita. Painopistealueiksi on valittu työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa oppiminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä ekologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet. Vuosisuunnittelu-wiki, Oiva-järjestelmän hankeideaprosessi, hankkeiden toteutuksen tuki Reportronic-järjestelmässä ja Valvomo-portaaliin kerättävät tiedot tukevat TKI-toiminnan vaikuttavuuden seurantaa ja kehittämistä.

Vuosisuunnittelu-wikissä painopistealueiden mukaisen profiilin rakentaminen on integroitu osaksi työelämäkorkeakoulu-tavoitetta. Auditointiaineiston perusteella TAMKin TKI-toiminnan profiilia ja vahvuusalueita on haasteellista hahmottaa. Myös painopistealueiden tutkimusryhmien toiminnan integroituminen tähän kokonaisuuteen jää epäselväksi. Auditointiryhmä kannustaa TAMKia kehittämään vuosisuunnitteluprosessia siten, että se tukee kokonaiskuvan hahmottamista TAMKin TKI-toiminnan profiilista ja suuntaamisesta painopistealueiden mukaisesti. Samalla TKI-toiminnan roolia ja suhdetta Tampereen yliopiston tutkimukseen kannattaa kirkastaa. Tätä voisi vahvistaa ottamalla TKI-toiminta näkyvämmin mukaan Tampereen korkeakouluyhteisön strategiseen kehikkoon osaksi tutkimusstrategiaa tai omaksi strategiakseen. Tällä voisi olla myönteinen vaikutus korkeakoulujen yhteistyön tiivistymiseen.

TKI-toiminnan vaikuttavuus – ketterät kokeilut

TAMKin TKI-toiminnan painopistealueet ovat laajoja ja ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia. Parhaimmillaan ne antavat tilaa monialaiselle yhteistyölle sekä kannustavat uusiin ja ketteriin kokeiluihin. Haastatteluissa tuotiin esille, että TAMK haluaa kohdistaa TKI-toimintaansa painopistealueiden mukaisesti isompiin kokonaisuuksiin, jotta saadaan tietoa TKI-toiminnan vaikuttavuudesta nykyistä paremmin. Haastatteluissa mainittiin myös, että kestävä kehitys on tärkeä vaikuttavuuden osa-alue. Tämä näkyy muun muassa OIVA-hankeideaprosessissa, jonka avulla uusia hankeavauksia arvioidaan. Osa tätä arviointia on hankeideoiden yhteys YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin, minkä auditointiryhmä nostaa esille hyvänä käytäntönä.  Auditointiryhmän huolena kuitenkin on, että laajat painopistealueet yhdistettynä strategian työelämäkorkeakoulu-tavoitteeseen saattavat johtaa ”miten TAMK on alueellisesti vielä enemmän kaikkea” -toimintaan kansallista huippua edustavan ja kansainvälisesti erottuvan TKI-profiilin ja vahvuusalueiden rakentamisen kustannuksella. Toisin sanoen haasteena on maakunnallisen korkeakoulun painottuminen suhteessa laaja-alaisempaan ja kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhön.

TAMKin TKI- ja taiteelliseen toimintaan sekä innovaatioihin liittyvä viestintä on monikanavaista ja monipuolista. TAMK on systematisoinut viestintäänsä ja nostanut vaikuttavuuden viestinnän keskiöön. Auditointiryhmä suosittelee, että TAMK viestisi selkeämmin TKI-toiminnan painopistealueisiin liittyvistä uusista avauksista yhteistyössä sidosryhmiensä ja verkostojensa kanssa. Tällä hetkellä TKI-toiminnan painopistealueista on lyhyet kuvaukset vain TAMKin suomenkielisillä verkkosivuilla.

TAMKissa on osana auditoinnin vertaisoppimiskokonaisuutta nostettu kehittämiskohteeksi tarinallistaminen, jota auditointiryhmä pitää hyvänä käytäntönä. Tarinallistaminen saavuttaa laajasti erilaisia sidosryhmiä, ja auditointiryhmä kannustaa TAMKia omistautumaan tähän myös jatkossa. Auditointiaineistossa ja -haastatteluissa nostettiin esille hyvinä esimerkkeinä muun muassa HerääPahvi! -hankkeessa tehty kehittämistyö ja siitä viestiminen sekä genomidatatutkimuksen avulla tehdyt uudet avaukset, jotka konkretisoivat strategian mukaisen TKI-toiminnan tuloksia ja niiden vaikuttavuutta erinomaisesti.

Avointa tiedettä edistetään aktiivisesti

TAMK on sitoutunut edistämään toimintakulttuurin avoimuutta sekä tieteen ja tutkimuksen avoimuutta. Auditointiryhmä sai näyttöä siitä, että ohjeita ja toimintamalleja avoimen tieteen edistämiseksi ja hyvän tieteellisen käytännön toteutumiseksi löytyy sekä intran käsikirjoista että korkeakouluyhteisön Vastuullinen tiede -sivustolta. Avoimen julkaisemisen periaatteet on määritelty Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjauksessa ja TAMKin avoimen tieteen toimenpideohjelmassa. Linjauksen ja toimenpideohjelman mukaisesti TAMKissa tuotetut julkaisut, opinnäytetyöt, tutkimusaineistot ja käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia.

Hyvän tieteellisen käytännön www-sivustolle on koottu kattavasti tutkimusetiikkaan liittyvä ohjeistus ja sivustolla on kuvattu menettelytavat, joilla esimerkiksi hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia koskevat epäilyt käsitellään. Kattavan ohjeistuksen lisäksi sekä henkilöstölle että opiskelijoille tarjotaan koulutusta, ohjausta ja neuvontaa avoimeen julkaisemiin liittyvissä asioissa. Tukea ja neuvontaa tarjotaan myös julkaisusuunnitelmien laatimiseen osana TKI-projektien valmistelua. Auditointiryhmä kannustaa TAMKia viestimään avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta omille sidosryhmilleen myös omilla verkkosivuillaan.

Tutkimusryhmien rooli ja merkitys korostui. Auditointihaastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että eri toimijoilla oli erilaisia käsityksiä tutkimusryhmien määrästä ja siitä, mihin ne kiinnittyvät. Auditointiryhmä suosittelee tutkimusryhmän käsitteen selkiyttämistä ja sisäisen viestinnän tehostamista erityisesti monialaisten tutkimusryhmien roolista ja tehtävistä osana TKI-toiminnan johtamista.