3.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Tiedolla johtamista tukevan raportoinnin kehittäminen 2017–2021

Tiedolla johtamista on kehitetty viime vuosina eri projekteissa ja yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa synergiaetuja hyödyntäen. Kehitystyön tuloksena on aikaansaatu kattavat raportointipalvelut, jotka tuottavat ajantasaista ja monipuolista tietoa johtamisen ja arjen työn tueksi. Samalla tiedon hyödyntämistä on vahvistettu. Raportoinnissa hyödynnetään PowerBI-työkaluja ja raportoinnin tukena on keskitetty asiantuntijapalvelu. Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen TUNIreports-raportointiportaali rakentuu tietovarastoratkaisun päälle, vahvistaa automatiikkaa ja tukee eri tietolähteiden yhdistämistä.

TAMKin vuosisuunnittelu ja sen kehittäminen

Vuosisuunnitteluprosessi (aiemmin TASO-prosessi) tunnistettiin jo edellisen auditoinnin aikana laatujärjestelmän keskeiseksi vahvuudeksi. Sen avulla laatujärjestelmän tuottama tieto käsitellään ja hyödynnetään toiminnan kehittämisen ja strategian mukaisen suuntaamisen tukena.

Prosessia on edellisen auditoinnin jälkeen kehitetty systemaattisesti eteenpäin, mm. vahvistettu tavoitteiden seurantaa ja kytkentää arjen työhön. Palautteiden perusteella vuorovaikutteinen prosessi tukee nyt entistä vahvemmin strategista johtamista, tavoitteiden toimeenpanoa ja jatkuvaa parantamista.

Sisäisten arviointikäytäntöjen kehittäminen

Vuosina 2019–2021 on kehitetty TAMKin sisäisiä arviointikäytäntöjä, kuten vuosisuunnitteluun liittyvää tulosanalyysia, laatujärjestelmäarviointia ja sekä johtamisryhmien ja tiimien itsearviointeja. Kehitystyö on vahvistanut ymmärrystä laadunhallinnasta sekä tuonut näkyväksi vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Samalla kehitystyö ja toteutetut arvioinnit ovat tukeneet yhteistä keskustelua ja tiedonvaihtoa mm. hyvistä käytännöistä.

HR-järjestelmä Mepcon toimintojen kehittäminen

Mepco-järjestelmän toiminnot kehitettiin vuonna 2020 kattamaan henkilöstön tavoite- ja osaamiskeskustelut, opetushenkilöstön osaamiskartoituksen sekä esimiesraportoinnin (mm. sairauspoissaolot ja vuosilomat). Henkilöstö ja esihenkilöt sopivat tavoitteet ja keskustelevat mahdolliset osaamistarpeet ja toimenpiteet. Tiedot jäävät muistiin HR-järjestelmään ja ne tukevat henkilön työssä menestymistä. Esihenkilö seuraa järjestelmää hyödyntäen sairaspoissaoloja ja tarpeen mukaan vaikuttaa työjärjestelyillä ryhmänsä työkykyyn ja -hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin tukeminen työnohjauksella ja etätyön toimintaohjeilla

TAMKissa on kehitetty hyvinvointia tukevia käytäntöjä. Yksilölle ja/tai ryhmälle tarjottavan työnohjauksen kautta osallistujat ovat saaneet selkeyttä työnsä tavoitteisiin ja toimintatapoihin, mikä vaikuttaa työkykyyn ja -hyvinvointiin. Vuosina 2020–2021 etätyön tueksi on laadittu toimintaohjeet henkilöstölle ja opiskelijoille Covid-19-pandemiatilanteessa turvalliseen kampustyöskentelyyn. Lisäksi on tarjottu tukea etätyöskentelyyn valmennuksilla, etäjohtamisen vahvistamisella, ergonomiaopastuksella, henkilöstön huomioinnilla ja etätapahtumilla. Nämä ovat vaikuttaneet yksilön selviytymiseen työssä sekä vahvistaneet yhteisöllisyyttä.

Kansainvälisyyden strateginen vahvistaminen

Kansainvälisyyteen liittyvää toimintaa on kehitetty määrätietoisesti edellisen auditoinnin jälkeen tulos-, seuranta- ja palautetietoa hyödyntäen. TAMKin tavoitteena on lisätä kansainvälisyyttä kaikessa toiminnassa ja kasvaa koulutusviennin edelläkävijäksi. Strategian toteuttamista tukee kansainvälistymisen kehittämisohjelma, jossa on määritelty konkreettisia toimenpiteitä asetetuille tavoitteille. Myös organisoitumista on kehitetty – elokuun 2021 alusta kansainvälisyyteen liittyvät toiminnot keskitettiin yhteen kokonaisuuteen toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Tehdyt kehittämistoimet ovat näkyneet esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvuna.