2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Auditointiryhmän arvio

Vaikuttavuus osana korkeakouluyhteisöä

TAMKissa vaikuttavuus on nostettu toiminnan kehittämisen keskeiseksi kriteeriksi. Laatukäsikirjan mukaan vaikuttavuus näkyy työelämän uudistumisena ja alueen kehittymisenä, kuten uutena osaamisena, toimintamalleina ja teknologisina innovaatioina. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja toiminnan vaikuttavuuden tavoitteet on integroitu osaksi TAMKin ja Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimuksen ja koulutuksen strategioita. Strategioiden tavoitteena on saada aikaan vaikuttavuutta yhdessä siten, että TAMK vahvistaa kilpailukykyään osana tamperelaista korkeakouluyhteisöä. Vaikuttavuuden viitekehystä on TAMKissa kehitetty tukemaan toimintaympäristön muutosten ennakointia sekä toiminnan ja siihen tarvittavien resurssien kohdentamista.

Toiminnan suuntaaminen ja tarvittavien resurssien kohdentaminen on integroitu osaksi vuosisuunnittelua, jonka tarkoituksena on tukea vaikuttavuutta edistävän toiminnan johtamista koko organisaatiossa. Vaikuttavuuden viitekehykseen, johon kuuluu korkeakouluyhteisössä mm. Tampere Alumnitoiminta, kv-opiskelijoiden integrointi, Tampereen kaupungin kanssa tehtävä kumppanuustoiminta tai TKI-verkostoissa toimiminen, on kytketty erilaisia mittareita ja seurantamenetelmiä. Tarkoituksena on pystyä analysoimaan toimintaympäristöä sekä arvioida yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta muun muassa sidosryhmäpalautteiden, vaikuttavuuskyselyn, uraseurannan ja julkaisutoiminnan avulla. Keskeisimmät tulos-, seuranta- ja palautetiedot ovat saatavissa Valvomo-portaalista ja Tampereen korkeakouluyhteisön yhteisestä TUNIreports-raportointipalvelusta. Tiedontuotantoa tukevat Power BI -työkalut ja raportointipalvelut. Ennakoinnissa hyödynnetään neuvottelukuntien ja kumppanuuksien kautta saadun tiedon lisäksi muun muassa Osviitta- ja Futures Platform -työkaluja.

Työelämän tarpeiden ennakointi osana toiminnan kehittämistä

Auditointihaastatteluiden perusteella TAMKin tiedontuotanto kattaa vain osittain työelämän ja sen osaajatarpeiden ennakointitiedon, joka olisi auditointiryhmän mielestä tärkeä osa strategian mukaisen toiminnan kehittämisen valintaperusteita. Laatujärjestelmän suuntaaminen työelämän tarpeiden ennakointiin TAMKin strategisen kehittymisen rinnalla tukisi toiminnan vaikuttavuutta. Vastaavaa palautetta TAMK sai toisella auditointikierroksella ja mainitsee asian kehittämiskohteekseen myös itsearviointiraportissaan.

Auditointiaineiston ja -vierailun perusteella TAMK johtaa ja kehittää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta edistävää toimintaa aktiivisesti, esimerkiksi TKI-toiminta korkeakouluyhteisössä on integroitu osaksi TAMKin strategian kriittisiä menestystekijöitä. Kehittämistyö levittäytyy organisaation eri tasoille erilaisina toimintoina, mikä näyttäisi johtavan resurssien hajaantumiseen. Auditointiryhmä suosittelee, että TAMK priorisoi vaikuttavuuteen liittyviä toimintoja ja niihin kytkeytyvää tiedolla johtamista. Tämä tekisi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen johtamisesta nykyistä helpommin hallittavaa ja vähemmän kuormittavaa.

Auditointiryhmä kannustaa TAMKia konkretisoimaan vaikuttavuudelle asetettuja tavoitteita osana yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuuden kehittämistyötä, joka edesauttaisi toiminnan suuntaamista nykyistä selkeämmin. Tällä hetkellä vaikuttavuudelle asetetut tavoitteet on ilmaistu implisiittisesti osana eri strategioita, vaikka niitä konkretisoidaan vuosisuunnittelun yhteydessä osana kriittisille menestystekijöille asetettuja TASO-tavoitteita.

Työelämäkorkeakoulu on TAMKin profiili. Kumppanuuksia on suuri määrä jo neuvottelukuntatyön kautta. Tätä TAMKin profiilia tukee yli 600 eri kumppanin kanssa tehtävä yhteistyö. Taustamateriaaleissa mainitaan kumppanuusmalli useampaan kertaan, mutta se ei löydy TAMKin verkkosivuilta. Auditointiaineiston perusteella kumppanuusmallia vasta kehitetään. Erityisesti jatkuvan oppimisen tarjonnan näkökulmasta olisi omaa kumppanuustoimintaa ja sen näkyvyyttä ulospäin hyvä tarkastella myös asiakasnäkökulmasta.

TAMKin strategista työelämäkorkeakoulu-tavoitetta tukee yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Pirkanmaan liiton, ELY-keskuksen ja Tampereen kauppakamarin kanssa käytävä vuoropuhelu on aktiivista ja tukee osaltaan TAMKin toiminnan suuntaamista. Myös maakuntakorkeakouluyhteistyön nähdään lisäävän alueellista vaikuttavuutta. TAMK on myös tavoitteellistanut neuvottelukuntien kanssa tehtävää paikallista ja alueellista yhteistyötä ja aloittanut kumppanuustoiminnan mallin kehittämisen vahvistaakseen sidosryhmäyhteistyön johtamista.

Toimiva alueellinen yhteistyö

Aktiivinen neuvottelukuntatoiminta yhdistettynä maakuntakorkeakouluyhteistyöhön tukee ensisijaisesti alueellista yhteistyötä. Neuvottelukunnista nousevien aloitteiden yhteys pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä palvelevaan TKI-toimintaan ja jatkuvan oppimisen tarjontaan vaikuttaa jäävän auditointiaineiston ja -haastattelujen perusteella kapeaksi. Auditointiryhmä haastaakin TAMKia pohtimaan, tuottavatko sen vakiintuneet sidosryhmäyhteistyön muodot riittävää ennakointitietoa TAMKin kärkiosaamisten ja kansainvälistymisen kehittämisen tueksi. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan TAMK voisi hyödyntää vielä vahvemmin sen monipuolista ja aktiivista toimintaa erilaisissa verkostoissa syventääkseen näkemystään toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja laajentaakseen muutosten analysointia alueelta kansainväliselle tasolle.