2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • TAMK kehittää yhteiskunnallista vaikuttavuutta kriittisiin menestystekijöihin integroidun TKI-toiminnan avulla.
  • Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on aktiivista ja tukee erityisesti tutkintoon johtavan koulutuksen vaikuttavuutta.
  • TAMKin toimintakulttuuri kannustaa kokeiluihin, ideoiden jakamiseen ja yhteiskehittämiseen.

Kehittämissuositukset

  • Vaikuttavuudelle asetettuja tavoitteita tulee priorisoida ja konkretisoida osana vaikuttavuuden viitekehyksen kehittämistä.
  • TKI-toiminnan roolia tulee vahvistaa osana TAMKin strategista kehittämistä ja vuosisuunnitteluprosessia, jonka avulla strategiset tavoitteet ja TKI-toiminta sovitetaan yhteen
  • Pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevan ennakointitiedon tuottamista ja sen hyödyntämistä tulee vahvistaa osana toimintaympäristöanalyysiä ja TAMKin toiminnan suuntaamista.