3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti organisaation eri tasoilla ja sen avulla kehitetään toimintaa tavoitteellisesti.
  • TAMKin laatukulttuuri kannustaa moni- ja poikkialaiseen yhteistyöhön ja henkilöstön osaamiseen kehittämiseen.
  • TAMKissa on toimivat henkilöstön työtä tukevat menettelytavat ja prosessit.

Kehittämissuositukset

  • Laadunhallinnan menettelytapojen yksinkertaistaminen ja priorisointi vahvistaisi strategian ohjausvaikutusta.
  • Strategisten tavoitteiden ja painopisteiden painoarvoa lisäisi TAMK-tasoinen kehittämis- tai toimenpideohjelma.
  • Tutkintoon johtavan koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja TKI-toiminnan tulee muodostaa yksi laadunhallinnan kokonaisuus.