3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti organisaation eri tasoilla ja sen avulla kehitetään toimintaa tavoitteellisesti.
  • TAMKin laatukulttuuri kannustaa moni- ja poikkialaiseen yhteistyöhön ja henkilöstön osaamiseen kehittämiseen.
  • TAMKissa on toimivat henkilöstön työtä tukevat menettelytavat ja prosessit.

Kehittämissuositukset

  • Laadunhallinnan menettelytapojen yksinkertaistaminen ja priorisointi vahvistaisi strategian ohjausvaikutusta.
  • Strategisten tavoitteiden ja painopisteiden painoarvoa lisäisi TAMK-tasoinen kehittämis- tai toimenpideohjelma.
  • Tutkintoon johtavan koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja TKI-toiminnan tulee muodostaa yksi laadunhallinnan kokonaisuus.