Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Tampereen ammattikorkeakoulu (Tampereen ammattikorkeakoulun auditointi)

Författare

Turo Kilpeläinen, Hannele Keränen, Leena Pöntynen, Paavo Sormunen, Karl Holm & Laura Partanen.

Tampereen ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Teemu Jokinen, Piia Tienhaara & Anu Vainonen

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Tampereen ammattikorkeakoulu godkändes i auditering den 16 februari 2022.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 16 februari 2028.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god  nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) valde

Högskolesamfundets gemensamma tjänster – kundkontroll och tjänstehantering av tjänsteköparen som en del av köparens kvalitetssystem

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema:  Bästa kvalitetspraxis vid två högskolor – främjandet av effektivitet och nyskapande

Partner: Hanze University of Applied Sciences (Nederländerna)

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Kvalitetsrutinerna för planering och genomförande av utbildning ger utmärkt stöd för studerandecentrerad och arbetslivsinriktad verksamhet.
  • TAMK:s verksamhetskultur uppmuntrar till experiment, utbyte av idéer och samutveckling.
  • Den information som kvalitetssystemet producerar används på olika sätt på olika nivåer i organisationen för att målmedvetet utveckla verksamheten.
  • Gemensamma servicetjänster har på kort tid förbättrat smidigheten i hur servicetjänsterna produceras och kundupplevelsen som berör servicetjänsternas effektivitet.

Rekommendationer

  • Kvalitetshanteringen av den examensinriktade utbildningen och kontinuerligt lärande bör i fortsättningen utvecklas som en helhet.
  • FUI-verksamhetens roll bör stärkas som en del av TAMK:s strategiska utvecklings- och årsplaneringsprocess, vilket stöder samordningen av de strategiska målen och FUI-aktiviteterna.
  • En förenkling och prioritering av rutinerna för kvalitetshantering skulle stärka strategins styreffekt.
  • Den operativa serviceverksamheten och högskolesamfundets gemensamma servicespecifika ledningsgrupper borde avskiljas så att verksamhetsutvecklingen styrs av strategin och den framtida serviceutvecklingens helhet. I dagsläget behandlar de servicespecifika ledningsgrupperna onödigt ofta operativa problem.