Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Kärkiosaamiset suuntautuvat oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin.

Päätoimipaikka TAMKilla on Tampereella, ja toimintaa järjestetään myös muualla Pirkanmaalla. Osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun pääomistajana on Tampereen korkeakoulusäätiö (87 %), ja liikevaihto n. 74 miljoonaa euroa. TAMK muodostaa Tampereen yliopiston kanssa Suomen toiseksi suurimman korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskittymän, Tampereen korkeakouluyhteisön.

Vaikuttava kouluttaja, verkostoitunut kehittäjä

TAMK on Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu. Koulutusvastuita on kaikkiaan yhdeksällä ohjauksen alalla. Tutkinto-ohjelmia on 52, joista viidesosa on englanninkielisiä. Tutkinto-ohjelmista 30 johtaa AMK-tutkintoon ja 22 YAMK-tutkintoon. TAMK on yksi viidestä Suomen ammattikorkeakoulusta, jossa on mahdollista opiskella myös ammatillisia opettajaopintoja.

Vuonna 2020 päätoimista henkilöstöä oli n. 750 henkilötyövuotta, opiskelijoita n. 10 500 (AMK, YAMK, opettajankoulutus ja erikoistumiskoulutukset) ja muita opiskelijoita (mm. avoin AMK) n. 2 500. TAMK on hakijamäärien perusteella Suomen toiseksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Työelämälähtöisyys on yksi opetuksen kulmakivistä, ja tutkinnot työllistävät hyvin. Suurella osalla valmistuneista on työpaikka jo valmistumishetkellä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on vahva painotus TAMKin strategiassa, ja sitä on edistetty tavoitteellisesti vuodesta 2018 lähtien. Kolmessa vuodessa TKI-hankesalkun arvo on kasvanut n. 60 prosenttia, reilusta 10 miljoonasta eurosta lähes 17 miljoonaan euroon. Myös kansainvälisyys ja koulutuksen kansainvälinen myynti ovat vahvistuneet: vuonna 2020 lukuvuosimaksuja kertyi yli miljoona euroa. TAMK tekee yhteistyötä 355 partnerikorkeakoulun kanssa, 55 eri maassa. TAMKilla on kansainvälisen akkreditoinnin saanut ohjelma.

(Ks. tarkemmin TAMKin vuosikatsauksen 2020 avaintiedot.)

Organisoituminen ja strategia

TAMK koostuu viidestä osaamisyksiköstä ja toimintaa tukevista palveluyksiköistä (ks. kuvio 1).

Kuviossa on kerrottu TAMKin organisoituminen. Suoraan rehtorin alaisuuteen on määritelty Koulutus ja oppimisen palvelut, Ulkoinen rahoitus ja kansainvälisyys, Yhteisöpalvelut, Henkilöstöpalvelut, Viestintä- ja markkinointipalvelut sekä Tampereen yliopiston korkeakouluyhteisölle tuottama Talouspalvelut. Koulutuksen ja oppimisen palveluiden alle kuuluvia osaamisyksiköitä TAMKissa on 5: Liiketalous ja media, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Rakennettu ympäristö ja biotalous, Sosiaali- ja terveysala sekä Teollisuusteknologia.
Kuvio 1. TAMKin organisaatiokaavio

Strategian päätavoitteet vastaavat suoraan kasvaviin yhteiskunnallisiin odotuksiin: “Profiloidumme monialaisena työelämäkorkeakouluna, kasvamme koulutusviennin edelläkävijänä, vastaamme työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin ja hyödynnämme korkeakouluyhteisön kilpailuedut”. Kriittiset menestystekijät kuvaavat asioita, joissa pitää onnistua tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvot ohjaavat käytännön toimintaa. (Ks. kuvio 2.)

Kuvassa on kiteytetty TAMKin strategia 2030 Tampereen monumentteihin, kuten Näsinneulaan, Ratinaan, ratikkaan ja TAMKiin. Uudessa korkeakouluyhteisössä ihminen ratkaisee ja keskeisiä teemoja ovat yhteiskunta, terveys, tekniikka ja pedagogiikka. Megatrendit (kaupungistuminen, ikääntyvä väestö, ilmastonmuutos, teknologinen murros) luovat odotuksia TAMKin toiminnalle. TAMKin kriittisiksi menestystekijöiksi on tunnistettu aktiiviset työelämäyhteydet, kasvava kansainvälisyys, uudistumiskykyinen yhteisö, tavoitteellinen toiminta ja vaikuttavuutta yhdessä. Strategisia tavoitteita ovat: 1. Profiloidumme monialaisena työelämäkorkeakouluna, 2. Kasvamme koulutusviennin edelläkävijänä, 3. Vastaamme työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin ja 4. Hyödynnämme korkeakouluyhteisön kilpailuedut. Arvoiksi on määritelty: Toimimme globaalisti vastuuta kantaen; Arvostamme aktiivisuutta, oppimista ja osaamista; Menestymme yhdessä tekemällä; Kunnioitamme moninaisuutta yhteisössä. Keinomme vaikuttaa ovat tutkintokoulutus, TKI-toiminta, jatkuva oppiminen ja kansainvälisyys.
Kuvio 2. TAMKin strategia 2030: Uuden sukupolven korkeakoulu